نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������������
شناسایی و ارائه مدل موانع و چالش‌های تعاملات بین‌المللی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

دوره 15، شماره 2، مهر 1401

10.29252/mpes.2022.224961.1115

اسماعیل ترسلی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ پیمان یارمحمدزاده