نویسنده = ������������ ���������������� �������� ������
طراحی الگوی حکمرانی دانشگاه نسل سوم با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 213-254

10.52547/MPES.14.1.213

سید مسلم علوی؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم علیمحمدلو؛ قاسم سلیمی