نویسنده = �������� ���������������� ������������
الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه‌های اسلامی با بهره‌گیری از تکنیک دلفی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-98

10.52547/MPES.14.1.71

گلستان صیاح کوکیانی؛ حمید ملکی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ طاهر محبوبی