نویسنده = �������� ���������������� ����������
ساخت مقیاس سنجش رهبری هم‌افزا برای دانشگاه‌ها و اعتباریابی آن در دانشگاه اصفهان

دوره 13، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 81-120

10.52547/mpes.13.2.81

راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ سعید رجائی پور؛ احمد عابدی