نویسنده = ������ ���������������� ������������������
بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، تیر 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 13-40

10.29252/mpes.12.2.13

ملیحه عبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی