نویسنده = ������������ ����������
طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 13-40

10.29252/mpes.12.2.13

ملیحه عبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی