نویسنده = ابراهیم صالحی عمران
اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402

10.52547/mpes.2023.228129.1221

علیه متاجی نیم ور؛ محمدرضا آهنچیان؛ مرتضی کرمی؛ ابراهیم صالحی عمران


پداگوژی دانشگاهی: پدیده‌ای مغفول در نظام آموزش عالی ایران

دوره 15، شماره 2، مهر 1401، صفحه 39-64

10.52547/mpes.15.2.39

خدایار سلیمانی مطلق؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت صفار حیدری


بررسی ویژگی‌های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 185-201

علی اصغر بزرگی بایی؛ ابراهیم صالحی عمران