نویسنده = �������������� ������������ ��������
مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 77-104

مهدی نامداری پژمان؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ سیروس قنبری