نویسنده = ������ ���������������� ������������������
ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌ دانشگاه دیجیتالی (رویکرد کیفی)

دوره 14، شماره 2، مهر 1400، صفحه 47-72

10.52547/MPES.14.2.47

حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان؛ کبری خباره


آسیب‌‌شناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 9-26

مجید رضائیان؛ محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-40

علیرضا مطلبی‌فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی