نویسنده = مریم سادات قریشی خوراسگانی
سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402

10.52547/mpes.2022.222103.1022

معصومه لشگری؛ مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی


آسیب‌شناسی ساختاری پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 11، شماره 1، تیر 1397، صفحه 31-58

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران