نویسنده = ناصر شیربگی
بازنمایی پدیدارشناسانۀ تجربۀ رهبری کارآفرینانه در مدارس متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.48308/mpes.2023.232819.1365

دنیا وکیلی؛ ناصر شیربگی؛ سعید فرح بخش


بازنمایی هویت رشتۀ مدیریت آموزشی در ایران با تأکید بر مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 225-262

10.29252/mpes.13.1.225

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم