نویسنده = ���������������� ����������
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 4، شماره 1، تیر 1390، صفحه 115-130

مریم عیسایی چشمه ماهی؛ فاطمه باقریان؛ محمدرضا حسن زاده توکلی