نویسنده = ������ �������� ������������ �������� ������������
مقایسه اثربخشی مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل ترکیبی پارسونز-سنجری

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 77-104

مهدی نامداری پژمان؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ سیروس قنبری


نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 8-27

محمد یمنی؛ سودابه حسن زاده بارانی کرد؛ اباصلت خراسانی