نویسنده = �������������� ��������������
واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 9-40

علیرضا مطلبی‌فرد؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


الگویی برای افزایش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 5، شماره 1، تیر 1391، صفحه 95-117

اکبر فرجی ارمکی؛ حمیدرضا آراسته؛ مقصود فراستخواه