نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 39-67

غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد قهرمانی؛ زهرا معارفوند؛ فاطمه زنگنه