نویسنده = ������ ���������������� ��������������
ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 39-67

غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد قهرمانی؛ زهرا معارفوند؛ فاطمه زنگنه


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی

دوره 5، شماره 2، مهر 1391، صفحه 34-49

غلامرضا شمس مورکانی؛ مریم بوستان کار؛ سعادت علی یاری


رابطه بین جوّ سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی

دوره 4، شماره 2، مهر 1390، صفحه 64-84

غلامرضا شمس مورکانی؛ کلثومه گریوانی


بررسی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 67-97

غلامرضا شمس مورکانی؛ عبدالله صادقی