نویسنده = ���������������� ��������
مفهوم ‏سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات‏ علمی در محیط ‏های دانشگاهی: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، تیر 1393، صفحه 9-38

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


رهبری تراز پنج در میان رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های جامع

دوره 3، شماره 2، مهر 1389، صفحه 58-77

معصومه چم آسمانی؛ زهرا صباغیان؛ بهرام صادق صدق پور