نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
ارائه الگوی مفهومی وظایف مدیران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی

دوره 12، شماره 1، تیر 1398، صفحه 125-150

10.29252/mpes.12.1.125

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی؛ علی رضائیان