عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: پاییز و زمستان 1389 کاستی‌های آموزش در سازمان‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش چکیده   PDF
اباصلت خراسانی, اعظم ملامحمدی
 
دوره 6, شماره 1: بهار و تابستان 1392 کیفیت زندگی‌کاری و تبیین نقش پیش‌بینی‌کننده‌ مؤلفه‌های آن با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان ابتدایی چکیده   PDF
محمدحسین فروغی نیا, هادی پورشافعی, احمد خامسان, جعفر خوشبختی
 
126 - 127 (127) << < 1 2 3 4 5 6