palette
اسامی نویسندگان
ر
رسولی, سمانه, دانشگاه لرستان
رسولی, سمانه, دانشگاه لرستان (ایران)
رشادت جو, حمیده, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
رضائیان, علی, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
رضائیان, مجید, عضو هیأت علمی (ایران)
رضازاده, مینا, فردوسی مشهد
رضایی, اکبر, -
رضایی, سعید, -
رضایی شریف, علی, استاد دانشگاه محقق اردبیلی (ایران)
رمضانی, سیده گل افروز, دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران (ایران)
ز
زارع, حسین, دانشگاه پیام نور
زارع, سمیه, دانشگاه فردوسی (ایران)
زارعی, پروین, -
زاهد بابلان, عادل, استاد دانشگاه محقق اردبیلی (ایران)
زاهدی, سکینه, تهران
زبردست, محمد امجد, دانشگاه کردستان
زرافشانی, کیومرث, دانشگاه رازی
زروندی, نفیسه, دانشگاه تهران
زروندی, نفیسه, تهران
زرین, حمیدرضا, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
زمینی, سمیرا, -
زمینی, سهیلا, دانشگاه تبریز
زند کریمی, غزال, الزهرا (س)
زندی, بهمن, پیام نور
زندی, خلیل, بوعلی سینا همدان

126 - 150 (381)