palette
اسامی نویسندگان
ح
حسن رضائی, جعفر, دانشجوی دانشگاه ارومیه (ایران)
حسن زاده بارانی کرد, سودابه, شهید بهشتی
حسن زاده بارانی کرد, سودابه, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
حسن زاده توکلی, محمدرضا, شهید بهشتی
حسن مرادی, نرگس, دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
حسن مرادی, نرگس, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسنی, علی اکبر, دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع (ایران)
حسین زاده, مریم, سازمان برنامه و بودجه کشور (ایران)
حسین قلی زاده, رضوان, دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد (ایران)
حسین پور, شهره, خوارزمی
حسینقلی زاده, رضوان, فردوسی مشهد
حسینی, سید عیسی, دانشگاه آزاد اسلامی
حسینی, سیدرسول, فرهنگیان
حسینی, سیده سعدا, شهید بهشتی
حسینی لرگانی, سیده مریم, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
حقانی, محمود, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
حیات, علی اصغر, دانشگاه تهران
حیدرزاده آرانی, سمن سا, کاشان
حیدری, علی, -
خ
خادمی, محسن, دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
خادمی کله لو, محمد, شهید بهشتی (ایران)
خالدی, خوشقدم, دانشگه رازی
خالقی سروش, فریبا, شهید بهشتی (ایران)
خامسان, احمد, دانشگاه بیرجند
خراسانی, اباصلت, شهید بهشتی (ایران)

76 - 100 (418)