palette
اسامی نویسندگان
ی
یاسینی, علی, دانشگاه ایلام
یاسینی, علی, ایلام
یزدی, سیده منور, الزهرا (س)
یمنی, محمد, شهید بهشتی
یمنی دوزی سرخابی, محمد, استاد دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
یوزباشی, علیرضا, تهران

376 - 381 (381)