جزئیات نویسندگان

امیری, علی نقی, دانشگاه تهران پردیس قم