palette
اسامی نویسندگان
آ
آتشک, محمد, شهید بهشتی
آخوندی, فاطمه, خوارزمی
آراسته, حمیدرضا
آراسته, حمیدرضا, استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
آراسته, زهرا, شهید بهشتی
آزاد, خدیجه, دانشگاه آزاد واحد گرمسار
آهنچیان, محمدرضا, فردوسی مشهد
آهنچیان, محمدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد
ا
ابراهیم زاده پزشکی, رضا, دانشگاه یزد (ایران)
ابوالقاسمی, محمود, شهید بهشتی (ایران)
ابوالقاسمی, محمود, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ابوالقاسمی, محمود, شهید بهشتی
احمدی, غلامعلی, شهید رجائی
احمدی, مرضیه, آزاد اسلامی
احمدی, پروین, عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
ادیب راد, نسترن
اسماعیل, شیخ عبدالمالک بن محمد, دانشگاه یو. اس. ام. مالزی
اسمی, کرامت, دانشگاه شیراز
اسکندری, اصغر, بوعلی سینا همدان
اصغرزاده, نسرین, دانشجوی دکتری (ایران)
اطهری, زهرا, داشگاه رازی
افشاری, طاهری, شهید بهشتی
الله وردی زاده, خلیل, علامه طباطبایی
اللهیاری, رحمت اله, دانشگاه تهران (ایران)
امانی, سعادت, دانشگاه کردستان

1 - 25 (325)