palette
اسامی نویسندگان
آ
آتشک, محمد, شهید بهشتی
آخوندی, فاطمه, خوارزمی
آراسته, حمیدرضا, استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
آراسته, حمیدرضا
آراسته, حمیدرضا, دانشگاه خوارزمی- (ایران)
آراسته, زهرا, شهید بهشتی
آزاد, خدیجه, دانشگاه آزاد واحد گرمسار
آهنچیان, محمدرضا, دانشگاه فردوسی مشهد
آهنچیان, محمدرضا, فردوسی مشهد
ا
ابراهیم زاده پزشکی, رضا, دانشگاه یزد (ایران)
ابراهیمی, سیدعلیرضا, دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالقاسمی, محمود, شهید بهشتی
ابوالقاسمی, محمود, دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران (ایران)
ابوالقاسمی, محمود, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ابوالقاسمی, محمود, شهید بهشتی (ایران)
احمدی, غلامعلی, شهید رجائی
احمدی, مرضیه, آزاد اسلامی
احمدی, پروین, عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
ادیب راد, نسترن
اسماعيلی, فرشيد, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
اسماعیل, شیخ عبدالمالک بن محمد, دانشگاه یو. اس. ام. مالزی
اسمی, کرامت, دانشگاه شیراز
اسکندری, اصغر, بوعلی سینا همدان
اشرفی, سکینه, مربی دانشگاه پیام نور (ایران)
اصغرزاده, نسرین, دانشجوی دکتری (ایران)

1 - 25 (404)