دوره 4, شماره 1

بهار و تابستان 1390

فهرست مطالب

مقالات

پژوهش حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدي، عملکرد تحصيلي، و کارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام‌نور استان آذربايجان ‌غربي مي‌پردازد. روش پژوهش علي– مقايسه‌اي مي‌باشد. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه پيام‌نور استان آذربايجان‌غربي، که در سال ‌تحصيلي 89-88 در مقطع کارشناسي به تحصيل مشغول بودند، مي‌باشد که با روش نمونه‌گيري طبقه‌اي (543 زن و 365 مرد) انتخاب شده‌اند. ابزارهاي پژوهش شامل: پرسشنامه آزمون کار آفريني، پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران مي‌باشد و در متغير عملکرد تحصيلي از معدل دانشجويان استفاده شده‌است. براي تحليل داده‌ها از دو سطح توصيفي (ميانگين، ميانه، انحراف ‌استاندارد و...) و استنباطي (آزمون تحليل واريانس چندمتغيره) استفاده شد. يافته‌ها: نتايج تحليل واريانس تأثيرICT  به‌طورکلي (به‌طور هم‌زمان) بر خودکارآمدي، عملکرد تحصيلي، و کارآفريني در سطح 01/ . و به تفکيک در مردان و زنان نيز در سطح 01/0 معني‌دار مي‌باشد. نتيجه: با توجه به نتايج به‌دست آمده از تجزيه و تحليل داده‌ها، تأثيرICT  بر خودکارآمدي، عملکرد تحصيلي  و کارآفريني در دانشجويان تأييد گرديد.

طاهر محبوبی, بهمن زندی, حسن ملکی, سیدبهاءالدین کریمی
PDF

در عصر حاضر، آموزش از طريق بهبود دانش و مهارت­هاي منابع انساني، از نقشي تحول آفرين برخوردار شده است. اين امر، مستلزم كيفيت­گرايي و توجه به رضايتمندي فراگيران از دوره­هاي آموزشي است. هدف كلي پژوهش حاضر، توسعه روش شناسي تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني است؛ براي تحقق هدف فوق، تلاش شده برمبناي رويكرد نظري كيفيت خدمات، مولفه­هاي كيفيت در آموزش منابع انساني شناسايي شوند و با تمركز بر مفهوم رضايتمندي مشتري؛ در چارچوب مولفه­هاي مذكور و سيستم تحليلي مدل تحلیل اهمیت-عملکرد، روش نويني براي تضمين كيفيت در آموزش منابع انساني ارائه گردد. پژوهش حاضر از نوع تحقيق آميخته اكتشافي است كه در آن، داده­هاي كيفي و كمي مورد نياز، از طريق مصاحبه و پرسشنامه، جمع­آوري مي­گردد. در این راستا، تعداد 94 نفر از شركت كنندگان دوره هاي آموزشي مركز آموزش شركت مخابرات ايران، به عنوان نمونه، در اين تحقيق شركت نمودند. در تحقيق حاضر براي تحليل داده­ها، از روش­هاي كيفي و همچنين روش­هاي آماري شامل ضريب همبستگي پیرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن، ضريب تعيين،  آزمون t همبسته و فرمول نمره افتراقی، استفاده به عمل آمد. در نتيجه اين پژوهش، 40 مولفه كيفيت در آموزش منابع انساني، شناسايي شد و بر اساس اين مولفه­ها و ماتريس IP، الگويي عملياتي براي آسيب شناسي رضايتمندي فراگيران از دوره­هاي آموزش ضمن خدمت، ارائه گرديد.

فریبز محمدهادی, کورش فتحی واجارگاه, محمدحسن پرداختچی, محمود ابوالقاسمی
PDF

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب را در جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. هدف اين تحقيق، بررسي ارتباط ميان مولفه هاي عدالت سازماني در بين کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامي واحد آمل بود. در اين راستا از پرسشنامه عدالت سازمانی رگو وکانها (2006 استفاده شد. پس از تاييد روايي و پايايي (82/0 (α= اين پرسشنامه در بين نمونه آماري كه طبق جدول مورگان شامل 127 نفر بودند توزيع شد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری همچون اسپیرمن، پیرسون و تي تست استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد كه بين برخي از مولفه­هاي عدالت سازماني کارکنان و اساتید ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. با توجه يافته هاي پژوهش مي توان گفت كه سازمان ها نمي توانند بدون عدالت به حيات خود ادامه دهند و رعايت عدالت در سازمان بخشي از مسئوليت هاي اخلاقي مديران است.

مرتضی دوستی, علی محمد صفانیا, وحید شجاعی, احمد عبدی
PDF

هدف پژوهش حاضر توسعه و تکمیل دانش و یافته‌های قبلی در زمینه بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه است. به عبارت دیگر این پژوهش درپی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بین ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد دبیران مدارس متوسطه در منطقه 4 شهر تهران رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ سوالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی (جامعیت، انعطاف‌پذیری، تعمق) مدیران و همچنین شاخص‌های عملکرد دبیران (انضباط، رفتار مناسب، جدیت، اعتماد، انعطاف، خودجوشی) مورد بررسی قرارگرفت. با استفاده از نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي تعداد 97 مدير و 316 دبير به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري به ترتيب شامل دو پرسش­نامه ذهنيت فلسفي با 60 گويه و ضريب پايايي 79/0 و پرسش­نامه ارزيابي عملكرد (خودارزيابي) كاركنان سازمان امور اداري و استخدامي با 23 گويه و ضريب پايايي 89/0 براساس طيف 5 ليكرت است. براي تجزيه و تحليل داده­هاي پژوهش و تصميم­گيري در مورد رد يا تاييد فرضيه­هاي تحقيق از روش ضريب همبستگي پیرسون و جهت پیش‌بینی تاثیر هریک از ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر شاخص‌های عملکرد دبیران از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. يافته­هاي پژوهش نشان داد كه 8/73 درصد مديران داراي ذهنيت فلسفي متوسط می‌باشند. بين ذهنيت فلسفي مديران و عملكرد دبيران با سطح اطمینان 95 درصد و ضریب همبستگی 381/0 رابطه معناداري وجود دارد. همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ذهنیت فلسفی مدیران توانسته 14.5% واریانس متغیر عملکرد دبیران را پیش‌بینی کند و در مجموع 16 درصد از تغییرات عملکرد دبیران توسط ابعاد ذهنیت فلسفی پیش‌بینی می‌شود که بعد انعطاف‌پذیری و جامعیت ذهنیت فلسفی بیشترین تاثیر را بر شاخص‌های عملکرد دبیران دارد. 

علی تقی پور ظهیر, رویا توکلی
PDF

پژوهش حاضر با هدف مقايسه ابعاد يادگيري اجتماعي- هيجاني دانش‌آموزان مدارس بدون كيف و دولتي با روش علي- مقايسه‌اي انجام گرفته است. جامعه آماري این پژوهش، دانش‌آموزان پايه سوم و چهارم دبستآن هاي بدون كيف و دولتي شهر اصفهان بودند. بدين منظور 71 نفر از دانش‌آموزان مدارس بدون كيف و 86 نفر از دانش‌آموزان مدارس دولتي پايه سوم و چهارم دبستآن هاي شهر اصفهان به شيوه‌ي نمونه گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه يادگيري اجتماعي- هيجاني كرين و همكاران (2009) و يك پرسشنامه دموگرافيك استفاده شده است. داده‌هاي بدست آمده با روش آماري تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که بين يادگيري اجتماعي- هيجاني دانش‌آموزان مدارس بدون كيف و دولتي در بعد خودتنظيمي تفاوت معناداري وجود دارد. در ابعاد سازماندهي تكليف و روابط همسالان تفاوت معني داري مشاهده نشد. همچنين نتايج پژوهش نشان داد بين يادگيري اجتماعي- هيجاني دانش‌آموزان مدارس بدون كيف و دولتي بر حسب جنسيت در بعد روابط همسالان تفاوت معناداري وجود دارد. در ديگر ابعاد تفاوت معناداري وجو د نداشت.

مریم سبزوار, جواد لیاقتدار, احمد عابدی
PDF

در اين پژوهش، ضمن بررسي رابطه بين آموزش­هاي ضمن خدمت سازمان و اثربخشي كاركنان آن، ميزان اثربخشي كاركنان نيز سنجيده مي­شود. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است.  اين تحقيق در شركت نفت اهواز صورت گرفته و قلمرو زماني نيز شهريور و مهر سال 1388 مي‌باشد. حجم  نمونه مورد نياز پژوهش نيز از همين جامعه آماري و بر اساس فرمول استفاده شده ، تقريباً برابر با 119 نفر مي باشد كه در نهايت 153 پرسشنامه توزيع  و 120 پرسشنامه جمع آوري و تحليل گرديد. شيوه نمونه گيري اين تحقيق، تصادفي طبقه اي مي باشد. يعني از ميان کارکنان سازمان به تعداد حجم نمونه، افرادي به تصادف انتخاب گرديدند. داده هاي مربوط به ساعات آموزشي كاركنان از طريق شناسنامه­هاي آموزشي آنان و داده هاي مربوط به اثربخشي كاركنان از طريق پرسشنامه جمع­آوري شده است. جهت  بررسي فرضيات تحقيق، از آزمون "ضريب همبستگي اسپيرمن" استفاده شد. به علاوه براي تعيين ميانگين هر يك از ابعاد اثربخشي كاركنان، از آزمون t يك نمونه اي استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي­دهد كه از نظر كاركنان، وضعيت كليه عوامل مورد آزمون در جامعه مطلوب است. همچنين در اين تحقيق بين ساعات آموزش ضمن خدمت گذرانده شده با اثربخشي كاركنان و ابعاد آن رابطه معناداري مشاهده نگرديد.

حسین خنیفر, علی نقی امیری, اکبر فرجی ارمکی, غلامرضا جندقی, لیلا مردانی کتکی, سیداحمد بیان معمار, نفیسه زروندی
PDF

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده­های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی می­باشد که در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل می­باشند. تعداد نمونه شامل 206 نفر (106دختر  و 100 پسر) می­باشد. برای جمع­آوری داده­ها پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO)، فرم کوتاه، پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده شد. داده­ها با نرم افزار (SPSS) و آزمون­های تحلیل رگرسیون چندمتغیره، همبستگی بنیادی و تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشانگر آن است ویژگی­های شخصیتی برونگرایی و با­وجدان بودن دارای رابطه مثبت و مستقیم و روان­آزردگی دارای رابطه منفی و معکوس با عملکرد تحصیلی می­باشند. ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی با خودکارآمدی و برنامه‌ریزی رابطه مثبت و مستقیم دارد. ویژگی شخصیتی برونگرایی با انگیزش رابطه مستقیم و با تاثیرات هیجانی رابطه معکوس دارد. روان­آزردگی با تاثیرات هیجانی رابطه مستقیم دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ویژگی انعطاف­پذیری در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

مریم عیسایی چشمه ماهی, فاطمه باقریان, محمدرضا حسن زاده توکلی
PDF