دوره 3, شماره 2

پاییز و زمستان 1389

فهرست مطالب

مقالات

: اين پژوهش توصیفی- پیمایشی به منظور تعیین سبک یادگیری دانشجویان بر اساس نظریه ویتکین (1976) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تشکیل داد (210N=) که تعداد 135 نفر از آنان بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان[1] استفاده شد. بر اساس یافته­ها، سبک یادگیری دانشجویان مورد مطالعه به طور میانگین، وابسته به محیط است. این دانشجویان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه دارای توانایی قابل توجهی هستند در حالی که در سایر مراحل فرایند کارآفرینی (برنامه ریزی، سازماندهی منابع و راه اندازی کسب و کار) توانایی چندانی ندارند. همچنین تفاوت معناداری بین سبک­های یادگیری دانشجویان پسر و دختر به دست آمد. بدین معنا که دانشجویان پسر از سبک یادگیری مستقل از محیط و دختران از سبک یادگیری وابسته به محیط برخوردارند. آموزش مراحل مختلف فرآیند کارآفرینی متناسب با سبک یادگیری فراگیران موجب اثربخشی آموزش­های کار آفرینی و شکوفایی استعدادهای طبیعی فراگیران می‌شود.


[1]. Group Embedded Figures Test     

خوشقدم خالدی, زهرا اطهری, کیومرث زرافشانی, محمد قهرمانی
PDF
هدف مطالعه حاضر بررسي ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي واحدهاي دانشگاهي منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي در برنامه ريزي آموزشي و تصميم گيري است که در هر يك از ابعاد تصميم گيري (آموزشي، اداري، پژوهشي) و با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي بررسي شد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و جامعه آماري تحقيق شامل 1172 نفر از اعضای هيأت علمي دانشگاه‌هاي منطقه 10 و نمونه مورد مطالعه شامل 280 نفر اعضاي هيأت علمي درسال تحصيلي 88-87 بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌ایی تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است كه پايايي آن بر اساس فرمول آلفاي كرانباخ 94% به دست آمد. براي تحليل داده‌هاي تحقيق از مدل‌هاي آماري  تك گروهي، t دو گروه مستقل و تحليل واريانس يك طرفه و در نهايت استفاده از آزمون LSD به مقايسه دو به دو ميانگين‌ها پرداخته شده است. نتايج نشان داد كه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامه‌ريزي آموزشي و تصميم­گيري­هاي واحدهاي دانشگاهي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. همچنين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم‌گيري­هاي آموزشي باعث افزايش تعلق خاطر آن­ها مي‌شود. بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوت معنی­دار مشاهده نگرديد. بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم­گيري­هاي مربوط به حيطه پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و اداري تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
خدیجه آزاد, محمد جوادی پور, غلامعلی احمدی
PDF

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلي اعضای هيأت علمي و کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است. روش این تحقيق از نوع همبستگی می‌باشد. 209 نفر از اعضای هيأت علمي و کارکنان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد HOCQ)) و سیاهه­ی فرسودگی شغلی مازلاک و جکسون (MBI) بودند. داده­هاي تحقيق پس از جمع آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیه­ تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه هاي مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج به دست آمده گوياي آن است كه، فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه تبریز از نوع عقلانی می‌باشد و فرسودگی شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است. به علاوه نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بين فرسودگی شغلي اعضاي هيأت علمي با توجه به رتبه علمي آن‌ها تفاوت معنی داری وجود ندار.، همچنین نتایج آزمون t مبین این بود که بین فرسودگی شغلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان تفاوت و بين فرسودگی شغلي زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد. همینطور بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون بين فرهنگ سازماني و فرسودگی شغلي کارکنان رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

سهیلا زمینی, عسگر پاک مرام, سمیرا زمینی, پروین زارعی
PDF
هدف از پژوهش حاضر بررسی رهبری دانشگاهی تراز پنج در میان رؤسای دانشکده‌های دانشگاه‌های جامع شهر تهران است که از میان دانشگاه‌های جامع، با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای مرحله‌ای دو دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس 13 رئیس دانشکده و 150 عضو هیات علمی از هر دو دانشگاه، مورد مطالعه قرار گرفته­اند. با توجه به روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به منظور گرداوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول محقق ساخته جهت بررسی ویژگی‌های رهبری تراز پنج و پرسشنامه دوم، پرسشنامة استاندارد شده رهبری اثربخش دانشگاهی رمزدن جهت بررسی میزان اثربخشی رؤسای دانشگاهی بود. میزان پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرنباخ، به ترتیب 922/0 و 952/ 0 به دست آمد. داده‌های به دست آمده با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، t استودنت تک نمونه‌ای،t  استودنت گروه‌های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی عبارت است از: 1- رؤسای دانشکده‌ها دارای ویژگی‌های رهبران تراز پنج هستند. 2- رؤسای دانشکده‌ها از ویژگی‌های حرفه‌ای رهبران تراز پنج برخوردار نیستند. 3- بین ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای رؤسای تراز پنج دانشکده‌ها رابطه معناداری وجود دارد. 4- از نظر اعضای هیات علمی، رؤسای تراز پنج دانشکده‌ها در مقایسه با رؤسای غیر تراز پنج، رهبران اثربخش­تری هستند.
معصومه چم آسمانی, زهرا صباغیان, بهرام صادق صدق پور
PDF

با توجه به شکل‌گیری رويكردهای نوین در مديريت سازمان مركزي دانشگاه پيام نور، توجه ويژه به مديريت دانش در جهت نیل به اهداف اين دانشگاه، ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا ضمن مرور مباني نظري پژوهش و طراحي مدل مفهومي، مؤلفه‌هاي پژوهش شناسايي و از طريق پيمايش، به ‌وسيله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند. براي گردآوري داده ‌و اطلاعات از روش مطالعات اکتشافی در تدوین مبانی نظری و روش مصاحبه با استفاده از روش خبره به منظور شناسایی مؤلفه‌ها و متغیرهای پژوهش و استاندارد کردن ابزارهای سنجش و روش پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی پایداری درونی سؤال‌های پرسشنامه از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن896/0 بود استفاده شد. جامعه آماري پژوهش600 نفر از مدیران دانشگاه پیام نور و نمونه آماری را 220 نفر تشکیل می‌دادند و از روش نمونه‌گیری تصادفي با استفاده از جدول تصادفی استفاده شده است. نتايج نشان داد كه مديريت دانش مي‌تواند با يكپارچه‌سازي سرمايه‌هاي دانش دانشگاه پيام نور بر دانشجو-مداری، يادگيري سازماني، اعتلاي فرهنگ سازماني، رهبري و تصميم‌‌گيري هوشمندانه، طراحي مجدد فرايندها، توليد دانش جديد، تبديل دانش ضمني به دانش صريح و توجه به دانش افراد و نخبگان و تسهیم دانش، تأثیر مستقیم بگذارد.

میرحسین سیدزاده
PDF

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات شرکت در دوره اقدام پژوهی بر افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دبیران منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 صورت گرفته است. به همین منظور نظرات 224 نفر از معلمان و دبیران شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی طی سال‌های 86-83 شاغل در مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت اتفاقی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ برابر 87% بدست آمده است. روش پژوهش حاضر توصیفی– کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، درصدها و نسبت‌ها) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شده است. مهم­ترین یافته پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اثرات دوره بر افزایش مهارت‌های پرورشی (با میانگین 4/85) و مهارت‌های آموزشی (میانگین 6/84) بسیار مؤثر بوده است و بیشترین تأثیر آموزشی و پرورشی را در بین معلمان با سابقه کاری بین ده تا بیست سال دارد. همچنین معلمانی که در رشته تحصیلی علوم پایه تحصیل کرده­اند، اثربخشی دوره‌ها را نسبت به معلمان سایر رشته‌های تحصیلی (علوم انسانی، فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها) بیشتر ارزیابی نموده­اند.

نرگس حسن مرادی
PDF
هدف این پژوهش بیان مشکلات اساسی آموزش و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات از سوی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان‌های صنعتی و غیرصنعتی است. این کار از طریق مصاحبه هدایت شده در قالب 4 سؤال اساسی و با ابزار پرسشنامه از 100 مدیر و کارشناس آموزش انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها در رابطه با مشکلات آموزش در 4 بخش کلی بیان شده­اند که عبارتند از: 1) دیدگاه مدیران نسبت به آموزش، 2) شرایط و جو سازمانی حاکم، 3) دیدگاه پرسنل اداری و کارمندان بخش آموزش، و 4) چگونگی برگزاری دوره‌ها و میزان اثربخشی آن­ها. مهم­ترین نکته مورد توجه در بخش اول مربوط به "هزینه­ای بودن نگاه مدیران در مورد آموزش" است. از جمله اصلی­ترین نکته­ای که در بخش دوم ارائه می‌شود "کمبود امکانات و عدم تخصیص بودجه کافی به آموزش" است. در بخش سوم نیز نکات مهمی حائز اهمیت است که بیشترین فراوانی در نمونه را مبحث "عدم تناسب مدرک دانشگاهی با شغل سازمانی" داراست.
اباصلت خراسانی, اعظم ملامحمدی
PDF