دوره 3, شماره 1

بهار و تابستان 1389

فهرست مطالب

مقالات

پژوهش حاضر به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبي سه حیطه هوش هیجانی (تنظيم هيجان‌ها، بهره­وري از هيجان‌هاو ارزيابي هيجان‌ها) معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان در پيش­بيني گرایش به رفتار شهروندي سازمانی آنان بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری نیز شامل کلیه معلمان متوسطه مدارس شهر زنجان در سال تحصیلی 87-1386 بوده، که حجم آن‌ها طبق آخرین آمار استان در سال مذکور مجموعاً 980 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان 278 نفر نمونه برای انجام پژوهش تعیین و با ملاحظه سهم هر طبقه نمونه انتخاب شده اند، بنابراین روش نمونه گیری طبقه­ای تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد شده رفتار شهروندي سازمانی مقیمی (1384) و هوش هیجانی شاته و همکاران (1998) بوده است. پس از گردآوري داده‌ها، به منظور تجزيه و تحليل آماري آن‌ها از روش‌هاي آماري توصیفی و استنباطی چون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سه حیطه آن با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که سه حیطه هوش هیجانی یعنی تنظیم هیجان‌ها، بهره­وری از هیجان‌ها و ارزیابی هیجان­ها، می‌توانند گرایش به رفتار شهروندی سازمانی را در میان معلمان مدارس متوسطه شهر زنجان پیش‌بینی نمایند.

محمدرضا کرامتی, علیرضا یوزباشی, کریم شاطری
PDF
این پژوهش با هدف مشخص کردن رابطه بین مشارکت اعضاء هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با بلوغآنان در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1388 انجام گردید. این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. پرسشنامه‌های محقق ساخته مشارکت و بلوغ اعضای هیأت علمی به عنوان ابزار این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مشارکت اعضاء هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و بلوغ آنان رابطه معناداری )209/0 =r؛ 013/0 =P) وجود دارد.

 

سید محمد میرکمالی, محسن شاکری
PDF

هدف از این تحقيق پاسخ به دو سئوال پژوهشي ذيل بود: 1ـ نيازهاي آموزشي عمومي دبيران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از ديدگاه دبيران و مديران كدامند؟ 2ـ آيا بين ديدگاه دبيران و مديران نسبت به نيازهاي آموزشي عمومي دبيران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت وجود دارد؟ روش تحقيق توصيفي با استفاده از يكي از فنون نياز سنجي تحت عنوان فن دلفي، شرح وظایف دبیران و اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت آن‌ها، اطلاعات جمع آوری و پژوهش حاضر انجام شد. در پاسخ به سئـوال اول تحقـيق، نتايـج زيـر بدست آمد: 1ـ نمونه‌هاي تحقيق در اكثر گويه‌ها، اهميت نيازهاي آموزشي عمومي دبيران مدارس متوسطه شهر بندرعباس را در حد زياد رو به بالا تشخيص دادند. 2ـ نيازهاي آموزشي عمومي دبيران مدراس متوسطه شهر بندرعباس از ديدگاه دبيران و مديران تا اولویت پانزدهم به ترتيب اولویت عبارتند از: 1) آشنایی با روش‌ها و فـنون تدريس، 2) آشنایی با فنون اداره و مديريت كلاس درس، 3) آشنایی با نحوه استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي، 4) افزايش سطح معلومات و دانش علمي در زمينه موضوعات درسي، 5) آشنایی با نحوه ارزشيابي و سنجش يادگيري دانش‌آموزان 6) آشنایی با چگونگي تشخيص تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان و استفاده از ظرفيت‌هاي ذهني آنان 7) آشنایی با اصول و شيوه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي، 8) آشنایی با روش‌هاي ايجاد عادت صحيح مطالعه و تحقيق در دانش‌آموزان، 9) آشنایی بانحوه طراحي انواع آزمون‌ها،10) آشنایی با آموزش نماز و احكام ضروري و مرتبط با آن، 11) آشنایی با روش‌هاي جذب دانش‌آموزان به نمـاز، 12) آشنایی با روش‌هاي پرورش اخلاقـي دانش‌آموزان، 13) آشنایی با روخـواني قرآن مجـيد، 14) آشنایی با طرح درس و 15) آشنایی بـا تربيت قرآني و راهكارهاي آن. در پاسخ به سئوال دوم تحقيق، نتيجه زير بدست آمد: بين ديدگاه دبيران و مديران نسبت به نيازهاي آموزشي عمومي دبيران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت معني داري وجود ندارد.

محبوبه عارفی, محسن طالب زاده, هاشم محمدی چمردانی
PDF

روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین در ایجاد مزیت‌های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمان‌ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست‌های راهبردی سازمان‌ها جای گیرد. مدیریت دانش می‌تواند با یکپارچه سازی سرمایه‌های دانش سازمان‌ها در بخش­های مختلف تأثیرگذاری مستقیم بر عملکرد را به همراه داشته باشد. مقاله­ي حاضر از طریق ایجاد یک تئوری مکمل از اقتصادیات، ارتباط بین استراتژی‌های مدیریت دانش (KM) و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. بخش تجربی کار بر اساس داده‌هایی در زمینه استراتژی‌های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی است که از نمونه‌ای مرکب از 131 شرکت ایرانی انتخابی به شیوه تصادفی بدست آمده است. نتایج مبین سه نوع ارتباط بین استراتژی‌های مدیریت دانش است: غیرمکمل، مکمل متقارن غیرانتقادی و مکمل نامتقارن. از ترکیب استراتژی‌های مدیریت دانش از نوع آشکار و ضمنی یک غیرمکمل بدست می‌آید که در نهایت سطوح بالاتری از عملکرد سازمانی را فراهم می‌آورد. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که شرکت‌ها از طریق بکارگیری استراتژی‌های برون­گرا یا درون­گرا، از مدیریت دانش بهره می‌برند. با ترکیب استراتژی‌های ضمنی-درون­گرا و آشکار-برون­گرا مدیریت دانش یک رابطه مکمل بوجود می‌آید که بیانگر تأثیرات هم­افزای استراتژی‌های مدیریت دانش بر روی عملکرد است.

غلامرضا شمس مورکانی, عبدالله صادقی
PDF

رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سـازمان فعالیت می‌کنند و در اثر این گونه رفتارها اثربخشی سازمان ارتقاء می‌یابد. جو سازمانی بعنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می‌کند و احساسی که فرد نسبت به سازمانش دارد و مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می‌شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) و جو سازمانی است. بر این اساس کلیه کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده­اند. از نظر هدف، تحقیق از نوع بنیادی است و یک تحقیق توصیفی همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبســتگی یا کواریانس است. برای جمع آوری داده‌ها از پایگاه‌های اطلاعاتی نظیر اینترنت، کتابخانه‌ها، مرکز ثبت اسناد علمی (irandoc) و هم به روش میدانی با استفاده از ابزار پرســـشنامه مبتنی بر 10 متغیر در مقیـــاس پنج نمره‌ای لیکرت استفاده شده است. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای است و اطلاعـــات و داده‌های جمع­آوری شـــده با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و لیزرل، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) تحلیل شده اند. نتایج حاصل نشان داده است که رفتار شهروندی سازمانی با جو سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد و مدل مورد استفاده می‌تواند رفتار شهروندی را در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اندازه‌گیری کند. مدل انتخاب شده برای جو سازمانی نیز می‌تواند جو سازمانی را در وزارت مورد نظر اندازه‌گیری کند.

طاهره فیضی, زهرا عمادی
PDF

در اين تحقيق به بررسي «نيازسنجي آموزشي اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد و دولتي و ارائه راهكارهاي مطلوب» پرداخته شده و هدف اصلي تحقيق به اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي در دانشگاه آزاد و دولتي و مقايسه آن‌ها در دو دانشگاه معطوف مي‌باشد. طرح تحقيق حاضر توصيفي بوده و از نوع زمينه‌يابي مي‌باشد. ابزار مورد استفاده، يك چك­ليست حاوي 41 دوره‌ آموزشي است كه در طيف 1 تا 5 اندازه‌گيري مي‌شوند. در نهايت، با استفاده از روش لي‌هي جهت اولويت‌بندي نيازها، مدل آماري t تك گروهي جهت بررسي وضعيت موجود ديدگاه نمونه‌ها پرداخته شد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه اعضاء هيئت علمي دانشگاه آزاد به «آشنايي با نرم افزار Windows، نحوه ارائه شفاهي مقالات انگليسي به صورت سخنراني و روش‌هاي برقراري ارتباط موفق»، در حالي كه اعضاء هيئت علمي دانشگاه دولتي به « آموزش زبان انگليسي، نحوه ارائه شفاهي مقالات انگليسي به صورت سخنراني، اصول برنامه‌ريزي، روش‌هاي برقراري ارتباط موفق، آشنايي با نحوه مقاله نويسي به زبان انگليسي، روان‌شناسي تحولي، نحوه تدوين طرح درس و آشنايي با نرم‌افزار SPSS»، به‌عنوان مهمترين نيازهاي آموزشي تأكيد كرده‌اند.

فیروز کیومرثی, کامبیز کامکاری, شهره شکرزاده
PDF

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی می‌پردازد. نمونه آماری از میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه­های راهنمایی ناحیه 4 استان قم در سال تحصیلی 88 – 1387 با استفاده از فرمول به دست آمده است. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه بندی شده است به این صورت که از میان افراد، نمونه­ها به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار اصلی در این پژوهش، پرسشنامه می­باشد که پایایی و روایی آن تأیید شده است. در این تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است که بدین منظور از نرم­افزارSPSS استفاده شد. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات نشان می‌دهد که میان عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی ناحیه 4 استان قم رابطه معناداری وجود دارد و نیز میان تشویق و تنبیه، کم توجهی به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و محیط آموزشی نامناسب با افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر آموزشگاه‌های راهنمایی ناحیه 4 استان قم رابطه معناداری وجود دارد.

سیدمحمد مقیمی, حسین خنیفر, نفیسه زروندی, احمد جوکار, سیداحمد بیان معمار, اکبر فرجی امکی
PDF