دوره 2, شماره 2

پاییز و زمستان 1388

فهرست مطالب

مقالات

در عصر تغییرات مداوم تنها یادگیرندگان پایدارند و مابقی خود را برای دنیایی آماده نموده اند که دیگر وجود ندارد." بی شک این جمله، واقعیت زندگی اجتماعی امروز می­باشد و سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این خصوص کاربست مدل های طراحی آموزش مناسب و اثربخش از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر با طراحی آموزشی دوره ای واحد بر اساس دو رویکرد سیستمی و سازنده گرا و اجرای آن برای دو گروه از مدیران  سعی شده تا به مقایسه اثربخشی این رویکردها و شناسایی مدل طراحی آموزشی کارآمد جهت آموزش مدیران پرداخته شود. جهت ارزیابی اثربخشی از مدل کرک پاتریک استفاده گردید بر این اساس چهار متغیر رضایت فراگیران از دوره، نگرش آن ها نسبت به دوره، میزان یادگیری و تغییر رفتار آن ها مورد سنجش قرار گرفته است.دو متغیر اول بیانگر مناسب بودن مدل طراحی و متغیر سوم و چهارم  بیانگر اثربخشی آن می­باشد. نتایج بیانگر آنست که الگوی طراحی آموزشی بر اساس رویکرد سازنده گرایی برای آموزش مدیران مناسب و نسبت به الگوی سیستمی اثربخش تر می باشد.

مرتضی کرمی, هاشم فردانش, عباس عباسپور, مهناز معلم
PDF
هدف پژوهش بررسي تأثير طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دوره ابتدايي در استان مركزي بود. براي انجام اين پژوهش تمامي دانش‌آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس مجري طرح ارزشيابي  و به همين تعداد از كلاس‌هاي مدارس غير مجري طرح، جمعا" به تعداد 328 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات شامل پنج آزمون پيشرفت تحصيلي و سه پرسشنامه براي حيطه عاطفي بود. براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چندمتغيري و در صورت معني دار بودن اثر از آزمون‌هاي يك متغيري تحليل واريانس و براي بررسي تفاوت زيرگروه‌ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت های معني‌داری بین گروه های آزمایش و گواه در پیشرفت تحصیلی ریاضی ، علوم تجربی ، زبان فارسی و املاء فارسی وجود دارد. نمرات دانش آموزان تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی در متغیرهای حوزه شناختی از قبیل دانش ریاضی، علوم تجربی، زبان فارسی و املاء بالاتر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس عادی همسان یا معادل با آن هاست. همچنين نتايج مربوط به مقايسه گروه ها در حيطه عاطفي نشان داد كه بين گروه های آزمایش و گواه در متغيرهاي حوزه عاطفی تفاوت معني‌داري وجود ندارد. مقايسه گروه ها در حيطه رواني- حركتي نشان داد كه تفاوت های معني‌داری بین گروه های آزمایش و گواه در آزمون درخت و برگ  و همچنین آزمون اشیای دور ریختنی وجود دارد. مقایسه میانگین نمرات این آزمون ها  نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش یعنی دانش­آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در آزمون درخت و برگ و دانش آموزان مدارس عادی در آزمون اشیای دور ریختنی عملکرد بهتری داشتند. همچنين مقايسه نتايج مربوط به دانش آموزان دختر و پسر نشان داد كه دانش آموزان دختر در آزمون هاي پيشرفت تحصيلي مربوط به حيطه شناختي عملكرد بهتري داشتند، در حوزه عاطفي دانش آموزان دختر نگرش مثبت تري نسبت به زبان فارسي  داشتند و تفاوت آن ها در نگرش نسبت به علوم و رياضي معني دار نبود. همچنين عملكرد دانش آموزان دختر در حيطه رواني- حركتي بهتر از دانش آموزان پسر بود.
جلیل فتح آبادی, اکبر رضایی
PDF
در این مقاله به نتایج بررسي رابطه عوامل شخصيتي مديران آموزشي با سبك مديريت تعارض آن ها در برخورد با تعارض پرداخته شده است. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. به منظور انجام پژوهش از فرم كوتاه پرسشنامه پنج عامل شخصيتي NEO- FFI و پرسشنامه سبك حل تعارض مديران استفاده شده است. برای تعیین سبك حل تعارض مدیران مورد مطالعه از پرسشنامه رابینز استفاده شده است که پنج سبک برخورد با تعارض  شامل تسلط، مدارا، اجتناب، مصالحه و تشريك مساعي می باشد. برای تعیین پایایی، پرسشنامه های مورد نظر توسط 25 نفر از افراد جامعه مورد مطالعه تکمیل گردید بر آن اساس ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه ابعاد شخصیت72درصد و پرسشنامه قدرت 78 درصد به دست آمد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه مديران گروه های آموزشي دانشگاه شهید بهشتی تهران است كه تعداد آن ها 50 نفر می باشد که بر اساس جدول مرگان تعداد 45 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (ضریب همبستگی، T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل رگرسیون) استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه اولا هیجان پذیری بعد غالب شخصیت مدیران مورد مطالعه و سبک تسلط سبک غالب آن ها در مدیریت تعارض می باشد. ثانیا بین ابعاد شخصیتی به صورت کلی با سبک اجتناب و سبک مدارا رابطه معناداری وجود دارد ثالثا بین بعد هیجان پذیری و سبک مصالحه، برونگرایی و سبک تشریک مساعی، سازگاری و سبک مدارا، انعطاف پذیری و سبک مدارا، مسئولیت پذیری و سبک اجتناب نیز رابطه معناداری برقرار می باشد. بین ابعاد شخصیت و سبک های مدیریت تعارض در سایر مولفه ها رابطه معناداری وجود ندارد.
مهدی کفاش, محمد قهرمانی
PDF
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگي و  جامعه آماری شامل کلیه پرستاران  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بوده و افراد نمونه شامل 111 نفر از جامعه آماري بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار اندازه­گیری شامل دو پرسشنامه اعتماد سازمانی ساشکین (1996) و پرسشنامه رضایت شغلی لستر (1984) با ضريب پایایی براورد شده  98/. و80/. بوده است. تجزیه و تحلیل يافته­ها از طريق روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته و نتایج زیر حاصل گردیده است: میان میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری با اعتماد سازمانی رابطه وجود داشت. همچنین میانگین نمرات ابعاد امنیت شغلی و نظارت و حقوق و مزایا به ترتیب بیشترین میانگین را در میزان رضایت شغلی پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته اند. بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به جنسیت آنان،سمت،وابستگی یه دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان تامین اجتماعی، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت وجود داشته است. درحالیکه بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به وضعیت تاهل آنان تفاوتی ملاحظه نشد
قربانعلی سلیمی, عفت صفاری انارکی
PDF

پژوهش حاضر، با هدف ارزيابي عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان براساس مدل وايلز و باندي در مدارس تهران  انجام شد، روش تحقيق زمينه يابي (پيمايشي) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه  شهر تهران به تعداد 28536 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه تعداد 379 نفر برآورد گرديد و به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي  انتخاب شد. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه استفاده شد. پایایی سئوال ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 89% محاسبه گرديد نتایج با استفاده از روش­هاي آمار توصيفي چون جداول فراوانی، درصد میانگین و آزمون هايt  و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عملكرد معلمان راهنما (راهنمايان آموزشي) از ديدگاه مديران و معلمان در شش بعد بهسازي و آموزش، رشد حرفه اي، روابط انساني، ارزشيابي، امور اداري و برنامه هاي درسي ضعيف مي باشد.

محمد جوادی پور, رمضانعلی محمدی
PDF

اين پژوهش به منظور طراحي برنامه درسي مبتني بر شايستگي در مقطع كارشناسي رشته آموزش ابتدايي در سال تحصيلي 87-86 انجام شده است. روش اين تحقيق زمینه ای است. جامعه آماري اين پژوهش را سه گروه تشكيل مي دهند كه عبارتند از: كليه اعضاي هيات علمي و مدرسيني كه در رشته آموزش ابتدايي در دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان بزرگ (خراسان شمالي،  رضوي،  جنوبي/ منطقه9 دانشگاه آزاد اسلامي) در سال تحصيلي 87-86 تدريس مي نمايند،  معلمان خبره مقطع ابتدايي شهرستان مشهد كه توسط اداره كل آموزش و پرورش اين شهرستان در سال­هاي1380تا 1386بعنوان معلم نمونه مقطع ابتدايي در سطح نواحي هفت گانه مشهد معرفي شده اند،  كليه فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي (كارشناسي ناپيوسته) آموزش ابتدايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه در سال هاي 1380تا1386. جهت برآورد حجم نمونه در اين پژوهش از فرمول تعيين حجم نمونه كرجسي و مورگان استفاده شده است. به منظور نمونه گيري در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است. ابزار تحقيق،  پرسشنامه محقق ساخته است. نتايج پژوهش هاي حاضر بيانگر اين است كه شايستگي هاي مورد نياز يعني دانش هاي عمومي،  دانش هاي تخصصي (تربيتي)،  توانايي هاي عمومي،  توانايي هاي ذهني،  مهارت ها و توانايي هاي تخصصي (تربيتي)،  گرايش ها اعتقادات و نگرش هاي عمومي، گرايش ها اعتقادات و نگرش هاي تخصصي (تربيتي) از ديدگاه هر سه گروه مورد تاييد قرار گرفت. و بر همين اساس نيز نسبت به طراحي مدل برنامه درسي مبتني بر شايستگي رشته آموزش ابتدايي در مقطع كارشناسي اقدام گرديد.

حسین مومنی مهموئی, علی شریعتمداری
PDF

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مؤلفه هاي هوش هيجاني و سبك هاي مديريت تعارض مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 86- 1385 بوده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش،‌ از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و دبیران نواحی پنج گانة آموزش و پرورش شهر اصفهان می باشد که به ترتیب بالغ بر 141 و 3794 نفر می باشند که از این تعداد،‌ 40 نفر مدیر و 300 نفر دبیر، به شيوه نمونه گيري خوشه اي متناسب به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک و پرسشنامه سبک مدیریت تعارض استيفن رابینز بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی،‌ از روش های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون شفه استفاده شد.

 

سعیده شاه طالبی, محمد حسن پرداختچی
PDF