palette
کُدهای اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزی

چکیده
اخلاق کاربردی و به تبع آن اخلاق حرفه­ای قلمروهایی هستند که از دهه­يِ 1990 به این سو مورد توجه صاحب­نظران برنامه­ریزی قرار گرفته­اند. ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزه­يِ دیگری در عرصه­يِ تکاپوهای انسانی مدام در حال تطور است و به میانجیِ گفت و شنودهای مستمری که میان کنش­گران مختلف در این عرصه در جریان است، ظرفیت­ها و جنبه­های تازه­ای از ابعاد گوناگون و گسترده­يِ آن آشکار می­شود. این گستردگی در برخی موارد با دشواری­ها و احیاناً بدفهمی­هایی در حوزه­يِ اخلاق حرفه­ای برنامه­ریزی همراه است و همین امر ضرورت دقت­نظر و کنکاش در کُدها و گزاره­هایِ نظریِ اخلاق حرفه­ای و پیگیری این مباحث را موجب می­شود. ردیابی کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه­های مختلف برنامه­ریزی هدف اصلی این مقاله است و بدین منظور از دسته­بندی، تم­سازی، مقایسه و نتیجه­گیری از داده­ها برای کشف و توضیح کُدهای اخلاقی مرتبط با زمینه­های مختلف برنامه­ریزی استفاده شده است. کُدهای اخلاقی موضوع­های مرتبط با دوراهی­های اخلاقی در برنامه­ریزی، زمینه­يِ مطرح شدن اخلاق مساله­محور را به عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافت­های مواجهه با این دوراهی­ها موجب شده است. بحث آموزش اخلاقی برنامه­ریزان نیز بر مبنای اخلاق مساله­محور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوع­های اخلاقی پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی
اخلاق حرفه‌ای، اخلاق مساله‌محور، برنامه‌ریزی، کدهای اخلاقی.

منابع و مآخذ مقاله

ادریسی، الف.، رحمانی خلیلی، الف. و حسینی امین، ن.ف 1390. بررسي و تبيين اعتماد اجتماعي از رويكرد نظريه ساخت يابي گیدنز، راهبرد اجتماعي و فرهنگي، شماره 1، صص 9-32.

-پایا، ع.، 1395. فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد، نشر طرح نقد، چاپ اول، تهران، 992 ص.

-چلبی، م.، 1375. جامعه‌شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، نشر نی، چاپ اول، تهران، 358 ص.

-چلبی، م.، 1389. جامعه‌شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، نشر نی، چاپ پنجم، تهران، 364 ص.

-چلبی، م.، 1394. تحلیل اجتماعی در فضای کنش، نشر نی، چاپ سوم، تهران، 332 ص.

-خداوردی، ح. 1387. متدولوژی پژوهش کیفی، ره آورد سیاسی، شماره 21، صص 41-62.

-دانشپور، ز.، 1382. درآمدي بر پايه‌هاي نظري و گونه‌بندي نظريه‌هاي برنامه‌ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه‌ريزي شهري، هنرهای زیبا، شماره 15، صص 42-57.

-شریف زاده، م.ش. و عبدالله زاده، غ.، 1395. رویکرد اخلاقی به کارآفرینی و توسعه کسب وکار؛ مبانی نظري و رویکردهاي پژوهشی، کارآفرینی در کشاورزی، شماره 3، صص 91-116.

-عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م.س.، فقیهی، الف. و شیخ زاده، م.، 1390. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، انديشه مديريت راهبردي، شماره 2 ، صص 151-198.

-مومنی، ف.، 1385. اخلاق توسعه به مثابه رشته علمی جدید، مطالعات دین و اقتصاد، شماره 2، صص 6-21.

-نقدی، و.، 1394. مطالعه تطبیقی تمایل افراد جامعه به رعایت اخلاق: با تاکید بر رعایت هنجار انصاف در سطح جامعه، تحلیل اجتماعی، شماره 4/70، صص 35-95.

-وبر، م.، 1385. اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، 263 ص.

www.irceo.net-

-Abend, G., 2013. What the Science of Morality Doesn't Say About Morality, Philosophy of the Social Sciences, v.43(2), p.157-200.

-Allmendinger, P., 2001. Planning in Postmodern Times, London: Routledge.

-Allmendinger, P., 2002. Towards a postpositive typology of planning theory, Planning Theory1 (1), p. 77–99.

-Allmendinger, P., and Tewdwr-Jones, M., 2002. New labour, new planning? The trajectory of planning in Blair’s Britain, Urban Studies, v. 37(8), p.1379-1402.

-Campbell, H., 2006. Just Planning The Art of Situated Ethical Judgment, Journal of Planning Education and Research, v. 26, p. 92-106.

-Edmund, P., 1971. Quandary ethics, Mind, v. 320, p. 552-571.

-Faludi, A.,1987. A Decision Centred View of Environmental Planning. Oxford: Pergamon.

-Feldman, M.M.A., 1996. Science in Planning Theory and Planning: A Regulation Approach, Planning Theory, v.15, p.78-90.

-Furnharn , A., 1987. Predicting protestant work ethic beliefs, European Journal of Personality, v. 1, p. 93-106 .

-Goulet, D., 2006. Development Ethics at Work, Routledge, New York, 292 p.

-Gunder, M., 2006. Sustainability: Planning’s saving grace or road to perdition? Journal of Planning Education and Research, v. 26(2), p. 208-221.

-Howe, E. and Kaufman, J., 1979. The Ethics of Contemporary American Planners, Journal of the American Planning Association, v.45(3), p. 243-255.

-Jones Jr, H., 1997. The Protestant Ethic: Weber's Model and the Empirical Literature, Journal of Human Relations, v. 50, p. 757-778.

-Kaspar, D., 2015. How We Decide in Moral Situations, Philosophy, v. 90 (1), p. 59-81.

-Lauria, M. and Long, M., 2017. Planning Experience and Planners’ Ethics, Journal of the American Planning Association, v. 83, p. 202-220.

-Maguire, M. and Delahunt, B., 2017. Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, Journal of Teaching and Learning in Higher Education, v. 9 , p. 3350- 33514.

-Marcuse, P., 2014. A Just Code of Ethics for Planners; A Priority for Planners Network, Journal of Progressive Planning, v. 198, p.16-19.

-Marcuse, P., 1976. Professional Ethics and Beyond: Values in Planning, Journal of the American Institute of Planners, v. 42, p. 264-274.

-Ploger, J., 2004. Ethics in Norwegian planning: legitimacy, ambivalence, rhetoric, Journal of Planning Practice & Research, v. 19, p.1-16.

-Sadri, H., 2012. Professional Ethics in Architecture and Responsibilities of Architects towards Humanity, Turkish Journal of Business Ethics, v. 5, p. 86-96.

-Sanyal, B., 2002. Globalization, ethical compromise and planning theory, Journal of Planning Theory, v. 1(2), p. 116-123.

-Taylor, N., 1992. Professional Ethics in Town Planning: What Is a Code of Professional Conduct For, Journal of the Town Planning Review, v. 63, p. 227-241.

-www.pmi.org

-Wachs, M., 1985. Ethics In Planning, Rutgers, The State University of New Jersey, 336 p.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.