palette
ارائه مدلی برای بهبود نظام انتصاب وارتقای مدیران آموزش وپرورش.
حسین پیریائی, مصطفی نیکنامی

چکیده

در این تحقیق با توجه به تأثیر مدیران آموزشی بر بهره‌وری آموزش و پرورش، به موضوع انتصاب مدیران، با عنوان «ارائه مدلی برای بهبود نظام انتصاب و ارتقای مدیران صفی و ستادی آموزش و پرورش» پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر نوع داده‌ها، کمی؛ و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.

جامعه آماری این تحقیق شامل 103772 نفر مدیر صفی (مدیران مدارس)، 7380 نفر مدیر ستادی (مدیران، معاونان و کارشناس مسئولان ادارات) و 958196 نفر معلمان دوره‌های مختلف تحصیلی بودند که از مدیران صفی و ستادی، 400 نفر و از معلمان نیز، 400 نفر به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای محقق ساخته استفاده شد که دارای 95 سؤال«بسته پاسخ» بود. پایایی پرسشنامه این تحقیق 81/0 محاسبه شده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های T وابسته، ویلکاکسون و U من-ویتنی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین معیارهای موجود انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و پرورش و معیارهای مطلوب از نظر معلمان و مدیران تفاوت بسیار زیادی وجود دارد و بین نظر معلمان و مدیران در خصوص معیارهای موجود انتصاب و ارتقای مدیران اختلاف وجود دارد ولی در خصوص معیارهای مطلوب دیدگاه نسبتاً مشابهی دارند. در این تحقیق براساس یافته‌های تحقیق، مدل انتصاب و ارتقای مدیران آموزش و پرورش ارائه گردیده است.

 

 

واژگان کلیدی
انتصاب مدیران، شایسته‌سالاری، ارتقای مدیران آموزش و پرورش، معیارهای انتصاب مدیران، مدیران آموزشی

منابع و مآخذ مقاله

منابع فارسی:

- ابطحی ، سید حسین ، کرمانشاهی ، شقایق ، منتظر ، راحله و شادان ، سعید ، (1392) ، مدیریت منابع انسانی شایسته محور ، تهران ، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر .

- اسماعیل پور ، بهرام ، (1385) ، بررسی نقش نوع استراتژی انتصاب منابع انسانی بر عملکرد مدیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی .

- بیان ، حسام الدین ( 1369 ) ، آیین مدیریت (مجموعه درسهایی برای مدیران و رهبران ) .

- پناهی ، محمود ، (1374) ، مقایسه نظرات مدیران و معلمان مدارس شهر تهران درباره شرایط انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی .

- حسینیان شهاب ، و شریفی ، غلامحسین (1387) ، شناسایی ، ارزشیابی ، انتخاب و انتصاب مدیران میانی ناجا ، فصلنامه مدیریت انتظامی ، سال سوم ، شماره چهار ، ص 474-489 .

- خسروی راد ، بهار ، (1389) ، بررسی شرایط احراز پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران از دید صاحبنظران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی .

- دریس ، منیژه (1382) ، بررسی شرایط مطلوب ، مصوب و موجود در انتصاب مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با توجه به آیین نامه انتصاب مدیران از دیدگاه دبیران شهرستان کرج ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) .

- رنجبر ، منصور و دیگران ، (1392) ، ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره بیست و سوم ، شماره 109 ، ص 104-113 .

- زارعی، حسین،(1392)،میزان انطباق ویژگیهای مدیران مقطع ابتدایی ناحیه 4 شیراز باشرایط مندرج درآیین نامه انتصابات مدیران،دانشگاه علوم تربیتی شیراز.

- سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ، (1392) ، نشر وزارات آموزش و پرورش .

- سیاوشی زنگانی ،علی،(1391)،تحلیل شاخص های انتصاب مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران ازسال 1369تا1389،دانشگاه پیام نوراستان تهران.

- سید موسوی ، میرسجاد ، (1379) ، بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی .

- - شیری ، اردشیر، (1391) ، توسعه الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران عملیاتی در بخش دولتی ، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس .

- عباس زاده مهرون ، یداله ، (1391) ، مدل ارتقاء نظام شایسته سالاری درسازمانهای دولتی ، رساله دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

- فروغی ابری ، احمد علی ، سلیمی ، قربانعلی و گودرزی ، اکرم، (1386) ، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی با نگرش نوین ، انتشارات دانشگاه آزاد واحد خوراسگان .

- قیصری ، فرهاد ، (1388) ، شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای سازمانهای دولتی شهرستان اهواز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد بروجرد .

- کبیرزاده نجف آبادی ، مهری ، (1388) ، عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران ، معاونان و معلمان مدارس ابتدائی شهرستان نجف آباد ، پایان نامه ارشد دانشگاه خوراسگان .

- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد ، (1382) ، انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران ، نشر معاونت امور مدیریت و منابع انسانی دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد .

- وزیری ، زهره ، ارائه مدلی برای طراحی نظام ترفیع کارکنان ، نشر موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی منابع ایران .

- همتی نوعدوست گیلانی ، مهناز ، (1380) ، بررسی ویژگیهای تجربی-تحصیلی مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران و تأثیر آن بر رضایت شغلی ، پایان نامه ارشد دانشگاه الزهرا (س)

منابع لاتین:

-Bayar ystamova , Elmira , Arenova , Asyl , Nurmuhametova , Raushan. (2013) Education system management and professional competence of managers . (www science direct.com(. p427-431 .

-Greve .peder ,Biemann . Torsten ,Ruigrokwinfrried .(2014) . foreign executive .appointments : Amultilevel examination. ( www.elservier.com/locate/jwb),p.1-13 .

-John stone , Bruce (1992) . the university , democracy , and the challenge to meritocracy . university of New York .p19-23

-longoria , R, t . (2006) .meritocracy and americans view on distributive justics , dissertation of phd university of marland .

-Markaki ,Evangelia . chadjipandelis , Theodore . andtomaras , petros (2014) . How data management helps the information management regrouping data using principal components analysis . (www.s-p-).p554-561.

-Mioaramarin .simona (2012) . Reconfiguring systems of education in a knowledge-Based society . A case study : training school managerby master progames . (www. science direct.com)p159-164.

- Mijs.B.Jonathan .j.(2015)The fulfullable promise of Meritocracy :thery lessen and their implication for justice in education .media.New York.

-Pelit, Alican (2015) .comparison of the models adopted regarding the training and appointment of school administrate tors (turkey , France , Denmark and England sample . (www.elearnica.ir).p331-342.

-Rahimi .Gholamreza ,vahedi . majid (2011) A study of the relationship between senior line and staff manager’s development in ministry of education and organizational effectiveness in the educational system of Iran . (s-p-),p.927-931.

-Sagir .mahmut ,Goksoy . suleyman and ercan . orhan (2014) . views of school Administrators regarding accreditation implementations in educational inspection ((www. science direct.com(. p .1604-1609.

-Schuler , R . S et al . (2002) , international human resource management . review and critique . international journal of management reviews. P 41-70 .

-Shah ,madiha (2014). Impact of management information systems (MIS) on school.

-Shahar .tammyHarel Ben , ( 2015). Equality in education -why we must go all the way (www.springer science.com ) , p.1-18 .

-Srima ,sudart.wannapiroon , panita and nilsook , prachyanun (2014). Desgn of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice (www.s-p-).p2160-2165.

-Turbik .tygba ,atanurbashangulsun , kocak , seval (2013) certain developed countries school manager training models and in the light of these models suggestions for turkey’s school manager training . (www. science direct.com( p236-243.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.