palette
ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای باختر از دیدگاه دانش‌آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی
محمد قهرمانی

چکیده

پروژة ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت برق منطقه‌ای باختر و ارائه راهکارهای اصلاحی بنا بر سفارش کمیتة مرکزی تحقیقات شرکت و قرارداد پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی از سال 1384 آغاز و در شهریور 1385 به اتمام رسید. محدودة اجرای این طرح، شرکت‌های تحت پوشش برق منطقه‌ای باختر و نمونه‌ها شامل کلیة کارکنانی بود که درسال 1383 در دوره‌های آموزشی شرکت مذکور حضور داشتند. افزون بر این، مدیران مستقیم آنان نیز بخش دیگری از نمونه‌های پژوهش را شامل می‌شدند. هدف اصلی از اجرای این پروژه، شناسایی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی و شناخت نقاط قوت و ضعف فرایند برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ها به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب بود. به همین منظور پرسش‌هاي پژوهشی این تحقیق براساس الگوی چهار سطحی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی «کرک پاتریک1» تدوین شد و مبنای طراحی و ساخت ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز قرار گرفت.نتایج طرح نشان دهندة وجود اثربخشی در دوره‌های آموزشی در حد نسبتاً مطلوب می‌باشد. با وجود این برخی از ابعاد و جنبه‌های دوره‌های آموزشی برگزار شده از نواقص و کاستی‌هایی نیز برخوردار بوده، که به تفصیل و با ذکر جزئیات در گزارش پژوهش آورده شده است. در پایان مقاله نیز برخی پیشنهادهای کاربردی به تفکیک عناصر اصلی فرایند آموزش تنظیم و ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی
آموزش در صنعت برق، آموزش کارکنان، آموزش کوتاه مدت، اثربخشی آموزش، ارزیابی اثربخشی آموزش

منابع و مآخذ مقاله

Mahapatra, R. and Lai, V. (2005, January). Evaluating end-user training programs. Communications of ACM, 48,No.1, 67-70.

Robinson, D. G., and Robinson, J. C. (2005). Moving from training to performance: A practical guidebook: American Society for Training & Development (ASTD) and Berrett- San Francisco, Kohler Publishers.

Salvator, F. (1998). Evaluating training program: The four levels by Donald Kirkpatrick, American Journal of Evaluation, Vol.19, No.2.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.