palette
بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسان دانشکده صدا و سیما

چکیده

: پژوهش حاضر با روش توصيفي- پیمایشی به کشف و اولویت بندی نیاز های آموزشی مدرسان دانشکده صدا وسيما، در سال تحصيلي86- 1385 پرداخته است که د ر چهار گروه آموزشی ارتباطات ، هنر های رسانه ای ، مهندسی رسانه  و دروس عمومی و معارف اسلامی مشغول  به تدریس هستند.با استفاده از تکنیک دلفی وتکنیک تجزیه و تحلیل شغل به مجموعه ای از نیاز های مرتبط با رشد حرفه ای دست یافته شد و پس از پالایش و اولویت بندی آنها ، تعداد47 نیاز در سه حیطه برنامه ریزی درسی ، تدریس و ارزشیابی آموزشی مشخص گرديد. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که سوالات بسته پاسخ بوده و از طیف لیکرت پیروی می کند. مدرسان در پرسشنامه به دو سوال درباره هر یک از نیاز ها پاسخ دادند اول ضرورت یادگیری آن نیاز در حرفه مدرسی و دوم ارزیابی از وضعیت خود .در این تحقیق با الهام از الگوی نیاز سنجی کلاین به بررسی نیاز ها پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدرسان دانشکده صدا وسیما درسال تحصیلی 86-85 می باشد که تعداد آنها75 نفر بوده است. با توجه به در دسترس بودن استادان و همکاری آنها تعداد70 پرسشنامه جمع آوری گردید.دراین تحقیق برای تعیین پایایی  ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد گیری و میانگین به کاررفته است از تحلیل عامل برا ی دسته بندی نیازها در عوامل کوچکتر و نیز تایید اعتبار ابزار تحقیق استفاده شده و برای مقایسه اولویت های نیازهای آموزشی گروههای آموزشی ازتحلیل پارامتریک آزمون t وابسته و از تحلیل ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. کلیه فعالیت های آماری این تحقیق در نرم افزار ( SPSS) انجام شده است.از نتایج نیاز سنجی می توان گفت که ، با توجه به نيازهاي مشترک بين گروه هاي آموزشي مورد اشاره، مدرسان دانشکده صدا وسیما دراین مقولات  نیاز به آموزش دارند:آشنایی با حیطه های طبقه بندی اهداف (شناختی ، عاطفی و روانی –حرکتی)، کاربرد روش گردش علمی در تدریس ، کاربرد روش نمایشی در تدریس ، آشنایی با فنون کارگاه آموزشی ، آموزش از راه دور، آشنایی با اینترنت ، آشنایی با ویژگی های روان شناختی دانشجویان ، مدیریت کلاس ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و فنون ارزشیابی .

واژگان کلیدی
نیاز سنجی آموزشی ، آموزش عالی ، رشد حرفه ای مدرسان.

منابع و مآخذ مقاله

احمدي ، غلامرضا و بصيري، بتول. (1379) . بررسي نيازهاي آموزشي دبيران علوم اجتماعي دوره راهنمايي و متوسطه شهر اصفهان به منظور تدوين برنامه هاي ضمن خدمت . فصلنامه دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ،1 (4)، 27-44.

حسینی ، سیدمحمود .(1377). راهبردها وروشهای ارتقاوتوسعه قابلیتها ومهارتهای اعضای هیات علمی دردانشگاههای ایران. درمحسن خلیجی (دبیرسمینار)، مجموعه مقالات سمینارآموزش عالی.تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

حسینی نسب ، داود.(1373). مراکزتوسعه کارایی اعضا هیات علمی دردانشگاهها.تهران : انتشارات موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی.

رووف ، علی .(1379) . جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم.تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم وتربیت.

سرمد ، زهره وبازرگان ، عباس وحجازی ، الهه .(1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری.تهران: انتشارات آگاه.

سیف ، علی اکبر.(1382). روش تهیه پژوهشنامه . تهران: انتشارات دوران.

سیف ، علی اکبر .( 1382). اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی . تهران : انتشارات دوران.

شاکری ، لقمان .(1384) . نیاز سنجی آموزشی برای داوطلبین استخدام شغل معلمی در استان آذربایجان غربی به منظور ارایه یک برنامه آموزشی مناسب برای آنان .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

شعبانی ، حسن .(1371). مهارتهای آموزشی و پرورشی.تهران : سمت.

عارفی ، محبوبه.(1384). برنامه ریزی درسی راهبردی درآموزش عالی.تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.

عباس زادگان ، محمد و ترک زاده ، جعفر.(1379). نیازسنجی آموزشی درسازمانها.تهران: انتشارات انتشار.

فتحی واجارگاه ، کورش و فرمهینی فراهانی ، محسن .(1381). طراحی وتدوین نظام جامع آموزش کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی.تهران: انتشارات شاهد.

فتحی واجارگاه ، کورش .(1382). نیازسنجی آموزشی.تهران: انتشارات آییژ.

قورچیان ، نادرقلی وآراسته ، حمیدرضا و جعفری ، پریوش .(1383). دایرةالمعارف آموزش عالی.تهران: انتشارات بنیاددانشنامه بزرگ فارسی.

کافمن ، راجر و هرمن ، جری .(1374). برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی(ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان). تهران: مدرسه.

کرباسیون ، مصطفی.(1373). بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی و موانع تدریس از نظر مربیان دوره های آموزش روستاییان استان اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

محمدزاده شریف ، غلامرضا.(1377). بررسی نیازهای آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد.

میرزابیگی ،علی (1380) . برنامه ریزی درسي وطرح درس درآموزش رسمی وتربیت نیروی انسانی . تهران : انتشارات یسطرون.

ميرزابيگي،علي(1383) .راهنماي برنامه ريزي وبرگزاري کارگاههاي آموزشي.تهران: انتشرات تبلور.

میرزامحمدی ، محمدحسن .(1384). بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران. فصلنامه اندیشه های نوین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا ، دوره ا،شماره 4،صص67-78.

میلر،دبلیو.آر. ومیلر، ماری.(1380).راهنمای تدریس دردانشگاهها(ترجمه ویداامیری).تهران: انتشارات سمت.(تاریخ انتشاربه زبان اصلی1997).

Goldstein, Irwin L. (1996).Training in Organizations. USA :Thomson Publishing Inc.

Professional development. (2006, February).The Center for comprehensive school reform and improvement at www.centerforcsri.org

Sandford, BrianA. And Mc Caslin, N. L. (2004).Assessment of professional development activitiesinstructional needs and delivery methods of part-time technical and occupational faculty in U.S .Colleges.َ National Research center for career and technical education University of Minnesota at www.eric.ed.gov

Sherry, I. & Mores ,R.(1996).An Assessment of Training Need in The Use of Distance Education for Instruction. Educational Technology Review. NO 5:10-17.

Suarez, T. M.(1996).Needs Assessment Studies .In Lewy (Ed.), International Encyclopedia of Curriculum. Pergamon press.

Taba, H.(1962).Curriculum Development. New York : Brace and World Inc.

Taneja, R.P.(1985).Dictionary of Education .India :An mol Publications.

Teberg ,Ann S.(1999).Identified Professional Development Needs of Teachers in Curriculum Reform. The American Educational Research Association Annual Meeting . Canada: Best Copy Available.

Unesco.(1999). World Conference on Higher Education. French : Original.

Urry, John.(1998).Contemporary Transformations of Time an Space. In Peter Scott (Ed.) . The Globalization of Higher Education. Open University Press.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.