palette
بررسی تاثیرآموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کار آفرینی دانشجویان

چکیده

آموزش های دانشگاهی بايد بتواند با ارائه برنامه های آموزشی مناسب در بروز ويژگيهاي مانند استقلال طلبي، ريسك پذيري، خلاقيت، خود باوري و آينده نگري در دانشجويان موثر باشند و تواناييهاي بالقوه دانشجويان را شناسايي كند و اين توانايي را بين آن ها ايجاد كند كه دانش آموختگان به جاي جستجوي كار خودشان به عنوان نيروي مولد علاوه بر ايجاد كسب و كار براي خود براي ديگران نيز كار ايجاد كنند. بنابراين هدف اصلي تحقيق حاضر بررسی آموزش هاي دانشگاهي در پرورش ویژگی های كارآفريني دانشجويان مي باشد. براي نيل به اين هدف نمونه آماري به حجم 335 نفر از دانشجويان دوره كارشناسي سال تحصیلی 82 دانشگاه مازندران به روش نمونه گيري طبقه ای-تصادفي به تفكيك دانشكده و جنسيت انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه داده هاي مورد نياز اين تحقيق جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است كه برنامه هاي آموزشي دانشگاه زمينه مناسبی در پرورش ویژگی های كارآفريني دانشجويان فراهم نكرده است. نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه عملكرد برنامه هاي آموزشي در دانشكده هاي مختلف نشان دادكه هيچكدام از دانشكده ها عملكرد بهتر يا بدتري نسبت به ساير دانشكده ها در پرورش روحيه­ي كارآفريني نداشته است و ميزان برخورداري دانشجويان از روحيه ي كارآفريني در 14 دانشكده مورد مطالعه تفاوت معناداري با هم نداشته است. همچنين نتايج آزمون تي تست براي مقايسه ميانگين روحيه­ي كارآفريني زنان دانشجو و مردان دانشجو نشان داد كه بين جنسيت و روحيه­ي كارآفريني رابطه معناداري وجود نداشته است.

 

واژگان کلیدی
آموز ش عالي، كار آفريني،دانشجو

منابع و مآخذ مقاله

احمدپور داریانی، محمود (1379). کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: شرکت پردیس.

احمدپور داریانی، محمود و رضاييان (1377). سیر تکامل کارآفرینی، مفهوم، دیدگاهها، فرایند و آموزش.نشریه مدرس. شماره 60 : 140-123.

احمدي، محمد (1385). نياز سنجي آموزش كارآفريني در دانشجويان دوره كارشناسي رشته برق دانشكده فني دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران.

بدری، احسان (1384). بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان برومند نسب،محمد (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه وضعیت اجتماعی –اقتصادی، انگیزه پیشرفت، مخاطره پذیری، جایگاه مهارت خلاقیت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

خدمتی توسل، صادق . (1379) بررسی زمینه های بروز پرورش کارآفرینی در دبیرستانهای پسرانه دولتی کارو دانش شهرستان کرج از نظر مدیران، دبیران، و دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهيد بهشتي.

دلاور، علي (1384). احتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي تهران. انتشارات رشد.

دهقانپور فراشاه، علی( 1381). کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگیها ، فصلنامه صنایع شماره 33 : 24-12.

زالي، محمدرضا (1384). بررسي مشخصه هاي كارآفريني دانشجويان ، بابلسر، دانشگاه مازندران.

سالازار، میلتو( 1383). مقدمه ای بر کارآفرینی ترجمه سیامک نطاق، سازمان ملی بهره وری ایران.

شیرزادی اصفهانی ،هما (1385). بررسی رابطه جو سازمانی با رو حیه‌ی کارآفرینی در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.

شیرزادی اصفهانی ،هما (1385). بررسی رابطه جو سازمانی با رو حیه‌ی کارآفرینی در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.

عابدی، رحیم (1381) . مروری بر مکاتب فکری کارآفرینی ، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ویژنامه اقتصاد و مدیریت :172-155.

عزیزی، محمد (1382). بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

گلرد، پروانه (1384) . عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. پژوهش، زنان، شماره 1 : 123-101.

مقيمي،سيد محمد(1380) سازمان و مديريت:رويكرد پژوهشي،تهران، انتشارات ترمه.

هزار جریبی،جعفر(1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی-اجتماعی شهر تهران، رساله دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.

هزار جریبی، جعفر (1384). توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان» فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 30 : 176-159.

یارایی،علي (1383). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز.

Elias G. Carayannis, Dan Evans, Mike Hanson.(2003) Outline of key Concepts and Lessons Learned from a Comparative study of Entrepreneurship students in France and the U.S.Technovation 23 p 257-771.

Hisrich R.D. Peters. M.P. (1998), The individual Entrepreneur in Entrepreneurship. Mc Grow- Hill.

Musk, G. (2000). The Educational needs of small business owners. Alokin to the future. Journal of Extension No. 38 p 48-60.

Howard, S.(2004) Developing Entrepreneurial Potential in youth: The Effects of Entrepreneurial Education and Venture Creation, University of South Florida Report , PP 3-17.

Postigo, S. (2002) Entrepreneurship Education in Argentina the case of San Anders University. In Proceedings of the Conference Entitled the Internationalizing in Entrepreneurship Education and training.

Rasheed , H.S.(2000). Developing Entrepreneurial Potential in youth” the effect of Entrepreneurial Education and venture creation, Available at: WWW.coba.usf.edu/Deportments/Management/Facultyl/rasheed/Youth Entrepreneurship.

Raymond, W. S.(2003) The learning need of high Potential Entrepreneur in Latin American. Presented at the international conference on entrepreneurship in Latin American Weinde Lamar, Chip October p 26- 28.

Shan, S. Locke ,E & Collin ,C.(2003) Entrepreneurial motivation .Human resource management Review . Vol,13 pp 257-279.

Surendra K. Kaushik, Shorav Kaushik, Shobha Kaushik. (2006) How higher Education in rural India helps human rights and Entrepreneurship. Journal of Asian Economics. No.17 p 29- 34.

Surendra K. Kaushik, Shorav Kaushik, Shobha Kaushik. (2006) “How higher Education in rural India helps human rights and Entrepreneurship Journal of Asian Economics. No.17 p 29- 34.

Ussman Anamaria (1998) University and Entrepreneurship Development International. Conference Budapest Hungary .July p 13-15.

Vesper, K. (1996) Research on education for Entrepreneurship. Paper presented at the Conference on Research and education in entrepreneurship. Baylor University.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.