palette
بررسي و مقايسه موفقيت تحصيلي دانشجوياني كه از توالي رشته در دوره كارشناسي ارشد برخوردارند با دانشجوياني كه فاقد توالي رشته اند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه موفقيت تحصيلي دانشجوياني كه از توالي رشته در دوره كارشناسي ارشد برخوردارند با دانشجوياني كه فاقد توالي رشته اند  انجام شده است.اين پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي است و جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف دانشگاه هاي دولتي ايران مي باشد. جامعه دوم تحقيق اعضاء هيات علمي دانشگاه ها مي باشند.حجم افراد نمونه شامل 440 نفر است كه 170 نفر از اساتيد و 270 نفر از بين دانشجويان به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده است. ابزار تحقيق شامل دو پرسشنامه است كه يكي مخصوص اساتيد و ديگري به منظور كسب اطلاعات از دانشجويان كارشناسي ارشد تنظيم گرديد. اين پرسشنامه ها حاوي سوالاتي است كه به صورت بسته و يا كوتاه پاسخ ارائه شده است. دو گروه نمونه تحقيق به سوالات پرسشنامه ها پاسخ دادند و با استفاده از تجزيه و تحليل هاي آمار توصيفي و استنباطي، داده ها بررسي و نتايج زير به دست آمد:1- اساتيد علوم انساني «رضايت از رشته كارشناسي ارشد دانشجويان فاقد توالي رشته» را بيشتر از ساير اساتيد ارزيابي مي كنند. اساتيد مخالف با تغيير رشته درصدهاي پايين تري را براي «شانس اشتغال» و «رضايت دانشجويان» ارزیابی می کنند .2-اساتيدي كه نگرش هاي منفي به تغيير رشته دارند، نظرهاي منفي تري به تغيير رشته مي دهند و اساتيد علوم انساني در مقايسه با اساتيد سایر رشته ها براي دانشجوياني كه تغيير رشته مي دهند موفقيت بيشتري پيش بيني مي كنند. 3-اساتيد موافق با تغيير رشته جامع نگري بيشتري را براي دانشجويان فاقد توالي رشته اظهار مي كنند.4-اساتيد وجود انگيزه هاي مادي را در تصميم به تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد تاكيد نمي كنند.5-از ديدگاه دانشجويان ميزان رضايت از رشته تحصيلي در دوره كارشناسي در تغيير رشته موثر نيست ولي ميزان علاقمندي به رشته تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد در "تغيير رشته" موثر است.6-با توجه به تعداد بيشتر ترم هاي مشروطي دانشجوياني كه توالي رشته دارند، دانشجويان فاقد توالي رشته موفق‎تر هستند.7-از ديدگاه دانشجويان، انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشجوياني كه توالي رشته دارند با انگيزه رفاه اجتماعي در آينده و حال در ارتباط است  انتخاب رشته دانشجويان فاقد توالي رشته با عواملي چون «روشن ديدن آينده شغلي»، «رفاه و درآمد» و «ارزش اقتصادي» تقارن دارد.

واژگان کلیدی
موفقیت تحصیلی- توالی رشته

منابع و مآخذ مقاله

آقازاده، احمد، (1388) اصول حاكم بر گزينش دانشجو در برخي از ممالك موفق جهان، مقالات ارايه شده، در همايش روش هاي اندازه گيري مناسب براي امتحانات ورودي كارشناسي ارشد 88-87.

استاتفن، (1378) مترجم دكتر محمدعلي نائلي، ايالات متحده امريكا، دائره المعارف آموزش عالي جلد دوم.

برن،(1376) مترجم عبدالرحيم نوه ابراهيم، درجات تحصيلي، مدت دوره، ساختار....، دايره المعارف آموزش عالي، جلد اول

برونو، فرانكو، (1370) فرهنگ توصيفي اصطلاحات روان شناسي‏، مهشيد ياسايي، تهران، طرح نو.

بيكاس، سي سانيان، (1379) نوآوري در مديريت دانشگاهي، ترجمه ويدا ميري و عبدالرحيم نوه ابراهيم، چاپ اول، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، تهران.

تاريخچه گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، پژوهش، 1378.

تايت(1376)، مترجم قاسم جابري پور، استقلال سازماني، دائره المعارف آموزش عالي، جلد اول.

توسعه كمي و بهبود كيفي تحصيلات تكميلي(1383)، مركز تحقيقات علمي كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

حسيني گرگاني، مريم، سيف، علي اكبر، (1384) مقايسه سبك هاي يادگيري دانشجويان با توجه به جنسيت، مقاطع تحصيلي و رشته تحصيلي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.

خالقي مقدم، (1376) بررسي علاقمندي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي خود در دانشگاه ها و تحولات آن در سال هاي اخير، پايان نامه كارشناسي ارشد.

راهنماي آموزش عالي در ايران(1380)، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و اعزام به خارج از كشور در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي، 68-1367

رسالت آموزش عالي(1368)، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

رفیع پور ، فرامرز ، (1381) ، موانع رشد علمی ایران و راه حلهای آن ، سهامی انتشار .

صالحي، عبدالرضا، (1382) سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامي، مجموعه مقالات، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، آذر ماه.

فراست خواه، مقصود، (1380) بررسي مراحل تحول دانشگاه در ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

قاضي طباطبايي، (1380) «بررسي عوامل موثر بر خود اربخشي دانشگاهي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه تهران»، فصل نامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 19.

کاردان ، علیمحمد ، (1381) مبانی گزینش دانشجو ، سمینار بررسی روشها و مسایل آزمونهای ورودی دانشگاهها .

كهزاد س – ف (1376)، برنامه درسي تحصيلات تكميلي، ترجمه بابك نصيري، دايره المعارف آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

گزارش ملي آموزش عالي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سال 1380.

گزارش ملي آموزش عالي در ايران، 75-1374.

مقالات ارايه شده در همايش روش هاي اندازه گيري مناسب براي امتحانات ورودي كارشناس ارشد 21 و 22 آبانماه 1377.

ملك محمدي، ايرج و ديگران،(1377) تحليل نقش سازه هاي تاثيرگذاري در آزمون كارشناسي ارشد، همايش روش هاي اندازه گيري مناسب براي امتحانات ورودي كارشناسي ارشد 21 و 22 آبانماه سازمان سنجش و آموزش كشور

منيري، سيدمنصورالدين، (1373) بررسي تحليلي عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجويان برخي از دانشگاههاي كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده علوم تربيتي، 72-1371.

نصفت، مرتضي، مقايسه ظرفيت رشته ها و موسسات دانشگاهي كشور با آراء، داوطلبان ورودي، پايان نامه كارشناسي ارشد.

واتسون، (1378) مترجم هادي شيرازي بهشتي، كانادا، دايره المعارف آموزش عالي، جلد دوم.

منير، و. ترجمه، غلامعلي سرمد(1376) آموزش و پرورش مقايسه اي، گزيده مقالات دايراه المعارف آموزش عالي، جلد اول.

همايش روش هاي اندازه گيري مناسب براي امتحانات ورودي كارشناسي ارشد 21 و 22 آبانماه 1377 و سازمان سنجش آموزش كشور.

Conard, C.F. Eagan D.J. (2004) Master, sdegree Program in American higher edvcation. Higher education, Vol.6,agaton.

Jackson, Gregory. A (2002) public efficiency private choice in higher education. Educational Evaluation and policy Analysis, Summer. Vol.4. No .2.

Glazer J.S (2004) the masters degree: Tradition, Diversity innovation, higher education research. ERIC No. 6009.

Opinion Research corporation. (1998) Princeton, New jersey.

Organization for economic co-operation. and Development. The reform of studies and the state.

Research in Higher education, Paris, 1987.

The garnegic foundation for Advancement of Teaching. (1984)surveys of college faculty and undergraduates.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.