palette
ارزيابي عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران براساس مدل جان وايلز و جوزف باندي

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزيابي عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان براساس مدل وايلز و باندي در مدارس تهران  انجام شد، روش تحقيق زمينه يابي (پيمايشي) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه  شهر تهران به تعداد 28536 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه تعداد 379 نفر برآورد گرديد و به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي  انتخاب شد. براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه استفاده شد. پایایی سئوال ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 89% محاسبه گرديد نتایج با استفاده از روش­هاي آمار توصيفي چون جداول فراوانی، درصد میانگین و آزمون هايt  و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عملكرد معلمان راهنما (راهنمايان آموزشي) از ديدگاه مديران و معلمان در شش بعد بهسازي و آموزش، رشد حرفه اي، روابط انساني، ارزشيابي، امور اداري و برنامه هاي درسي ضعيف مي باشد.

واژگان کلیدی
ارزيابي عملكرد راهنمايان آموزشي، از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي

منابع و مآخذ مقاله

اچسون،كيت و مرديت دامينگال (1374)، نظارت و راهنمايي تعليماتي ترجمه محمدرضا بهرنگي. تهران چاپ اول انتشارات تصوير

باندي، جوزف و جان وايلز (1372)، نظارت در مديريت، ترجمه محمدرضا بهرنگي، تهران، گلچين

بست. جان (1369)، روش هاي تحقيق در علوم تربيتي، ترجمه پاشا شريف و نرگس طالقاني، انتشارات رشد

پرداختچي، محمد حسن (1373)، نظارت و راهنمايي تعليماتي (جزوه شماره يك) دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

پرداختچي، محمد حسن (1375)، نقش نظارت و راهنمايي آموزشي دربهبود كيفيت آموزسي عمومي، فصل نامه تعليم و تربيت. شماره 4 تهران

پرداختچي، محمد حسن (1372). منابع اقتدار راهنمايان آموزشي، فصل نامه مديريت در آموزش و پرورش، سال دوم شماه 8

پرداختچي، محمد حسن (1373)، نقش و كاركرد ارتباطات در سازمان و مديريت

پيري، رمضان (1374)، بررسي انطباق وضع موجود با ميزان آگاهي ها و مهارت هاي شغلي معلمان راهنما با وضع مطلوب دراستان ايلام، رساله فوق ليسانس. دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم

پيتر. اف. اليوا (1379)، نظارت و راهنماي آموزشي در مدارس امروز. ترجمه غلامرضا احمدي. سعيده شهابي.

توسلي. غلام عباس (1374) نظريه هاي جامعه شناسي، تهران انتشارات. سمت

حسين زاده، احمد. (1375) بررسي و مقايسه انتظارات مديران آموزشي و آموزگاران ازنقش معلم راهنما . رساله فوق ليسانس. دانشگاه شهيد بهشتي

ساكتي، پرويز (1374)، بهينه سازي كيفي نظارت و راهنمايي توام با تعديل نيروي انساني در بخش آموزش عمومي (مقاله پژوهشي منتشر نشده) دانشكده علوم تربيتي شهيد بهشتي

سلطاني، ايرج (1378)، فرايند عملي نظارت و راهنمايي تعليماتي به مثابه يك قلمرو حرفه اي، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش سال ششم شماره 24-23

سلطاني تيراني (1378). فلورا، نهادي كردن نوآوري در سازمان، انتشارات رسا، چاپ اول

سليمي قربانعلي (1370)، مقدمه اي برروش تحقيق درعلوم تربيتي. انتشارات بعثت

سليماني. نادر (1385)، نظارت و راهنمايي آموزشي، چاپ دوم. انتشارات سنجش

سنجري، احمد رضا (1373)، راهنماي آموزشي معلمان جديد فصل نامه مديريت در آموزش و پرورش. سال دوم شماره هشتم.

سبحاني‌جو (1377) بررسي تاثير عملكرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان در دبيرستان هاي روزانه شهرستان شيراز پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز،

شريفي، حسن و نجفي زند (1371)، روش هاي آمار در روان شناسي علوم تربيتي، تهران. نشر اشاره

شعاري نژاد، علي اكبر (1352)، راهنماي تعليماتي، ماهنامه آموزش و پرورش تهران

شعاري نژاد، علي اكبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاري. انتشارات اميركبير

شيرازي، علي. ( 1373). مديريت آموزشي، جهاد دانشگاهي. مشهد

طالبي مقدم سعيد (1376). بررسي مقايسه انتظارات مديران و معلمان از كاركردهاي نقش معلم راهنما پايان نامه فوق ليسانس دانشگاه شهيد بهشتي .

علاقه بند. علي (1374)، مباني نظري واصول مديريت آموزشي، تهران انتشارات بعثت

علاقه بند. علي (1373) رهبري اثر بخش از راه ارتباط روياروي ميان مدير وكاركنان، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش دوره سوم شماره يازدهم

عباس زادگان. سيدمحمد و تركزاده (1379)، نياز سنجي آموزشي در سازمان ها، تهران

فتحي و اجارگاه.كوروش (1378)، راهنماي نظارت بر معلمان تازه كار. انتشارات تربيت

فرزانگان. صادق. راهنماي تعليماتي ضرورت اجتناب ناپذير. نشريه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران

لي فام . جيمز، م وهوثه (1370)، مديريت مدارس، مترجم علي نائلي، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز

منتظرالظهور فردوس (1380) بررسي نيازهاي نظارتي معلمان جديد الاستخدام و ميزان پاسخگويي معلمان راهنما به اين نيازها رساله كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

مير كمالي. محمد (1373)، رهبري و مديريت آموزشي چاپ اول. نشر رامين

دلاوري. علي (1369). روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي. دانشگاه پيام نور

ديويس.كيت و نيواستورم. جان (1375) رفتار سازماني مترجم محمد علي طوسي. تهران

رابينز، استيفن (1376). مباني رفتار سازماني. مترجمان، علي پارسائيان و محمد اعرابي. دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران

نيكنامي. مصطفي (1372). نظارت و راهنمايي تعليماتي و جايگاه آن در آموزش و پرورش

نيكنامي. مصطفي (1377) نظارت و راهنمايي تعليماتي، سمت. تهران

وايلز،كيمبل (1376)، مديريت ورهبري آموزشي، مترجم، محمدعلي طوسي. تهران

هرسي. پال و بلانچارد (1377)، مديريت رفتار سازماني. مترجم، علي علاقه بند، تهران

هوي و ميسكل (1376). تئوري تحقيق و عمل در مديريت آموزشي. مترجم سيد محمد عباس زادگان

Expert views on clinical supervision: a study based on interviews

Articles Journal of Nursing Management May (1997 ) Severinsson.e. I

Ethical Dimensions of Supervision: the supervisors’ experiences : Supervision Sweden Elisabeth Severinsson University of Oslo, Oslo

Greg Miller. (2003)"Relation ship of Instructional Supervision with teacher,s Guidelines for teacher Evaluation

Journal: Journal of Educational Administration Year( 2000)

Larry. E.Frase. (2004) Refocusing the Purposes of teacher Supervision.

Rnt, Mnsc, Dr ph 1 Borgenhammar, e v.

Pamela Tucker. (2001)"Hlping struggling teachers"Educational Leadership.

Title: Effective instructional leadership: Teachers’ perspectives on how principals promote teaching and learning in schools Author(s): Joseph Blase, Jo Blase

White, mel. Effective superci in the office, the industrial socity

London. (1996)


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.