palette
کاستی‌های آموزش در سازمان‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش

چکیده
هدف این پژوهش بیان مشکلات اساسی آموزش و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات از سوی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان‌های صنعتی و غیرصنعتی است. این کار از طریق مصاحبه هدایت شده در قالب 4 سؤال اساسی و با ابزار پرسشنامه از 100 مدیر و کارشناس آموزش انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌ها در رابطه با مشکلات آموزش در 4 بخش کلی بیان شده­اند که عبارتند از: 1) دیدگاه مدیران نسبت به آموزش، 2) شرایط و جو سازمانی حاکم، 3) دیدگاه پرسنل اداری و کارمندان بخش آموزش، و 4) چگونگی برگزاری دوره‌ها و میزان اثربخشی آن­ها. مهم­ترین نکته مورد توجه در بخش اول مربوط به "هزینه­ای بودن نگاه مدیران در مورد آموزش" است. از جمله اصلی­ترین نکته­ای که در بخش دوم ارائه می‌شود "کمبود امکانات و عدم تخصیص بودجه کافی به آموزش" است. در بخش سوم نیز نکات مهمی حائز اهمیت است که بیشترین فراوانی در نمونه را مبحث "عدم تناسب مدرک دانشگاهی با شغل سازمانی" داراست.
واژگان کلیدی
آموزش، نیازسنجی آموزش، ارزیابی آموزش، مدیران آموزشی

منابع و مآخذ مقاله

اگوایو، ر. (1378). آموزه‌های دکتر دمینگ. ترجمه م. تیموری، تهران: نشر آموزه.

ابطحی، ح. (1368). آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی.

سالیس، ا. (1380). مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. ترجمه ع. حدیقی، تهران: نشر هوای تازه.

بزاز جزایری، ا. (1379). آموزش کارکنان. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول، مجموعه هفدهم.

بزاز جزایری، ا. ( 1373). اثربخشی برنامه‌های آموزشی. تهران: نشریه آموزش هماهنگ.

ترک زاده، ج.، بازرگان، ع. (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

خراسانی، ا. (1380). جایگاه آموزش در استانداردهای بین المللی ISO. نشریه روش، شماره 66.

خراسانی، ا. و مهدی، ر. (1385). راهنمای طراحی و مدیریت سیستم آموزش کارکنان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. تهران: نشر آریاپژوه.

خراسانی، ا. (1379). قرن آینده قرن آموزش از راه دور. نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان.

شفیعا، م. ع. (1378). سنجش اثربخشی آموزش‌های کاربردی. تهران: جزوه ساپکو.

علاقه بند، علی. (1381). اصول و مبانی مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات بعثت.

یگانه، م. (1379). استاندارد و استاندارد کردن. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت صنعتی.

Bartram, S. & Gibson, H. (1998). Training needs analysis. Gower Press.

Craig, R. (2003). The ASTD training & development handbook. 4th Ed. ASTD Press.

Kirkpatrick, D. (2002). Another look at evaluating training programs. ASTD Press.

Kirkpatrick, D. (2003). Measuring return on investment. ASTD Press.

Richard, J. (1993). Quality training practices. ASQC Press.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.