palette
رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی در میان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاهی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلي اعضای هيأت علمي و کارکنان دانشگاه تبریز انجام شده است. روش این تحقيق از نوع همبستگی می‌باشد. 209 نفر از اعضای هيأت علمي و کارکنان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 87-86 به صورت تصادفی طبقه­اي انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد HOCQ)) و سیاهه­ی فرسودگی شغلی مازلاک و جکسون (MBI) بودند. داده­هاي تحقيق پس از جمع آوري بر اساس سؤال‌ها و فرضیه­ تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه هاي مستقل و آزمون تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج به دست آمده گوياي آن است كه، فرهنگ سازمانی غالب در دانشگاه تبریز از نوع عقلانی می‌باشد و فرسودگی شغلی در بین سه نوع فرهنگ متفاوت است. به علاوه نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بين فرسودگی شغلي اعضاي هيأت علمي با توجه به رتبه علمي آن‌ها تفاوت معنی داری وجود ندار.، همچنین نتایج آزمون t مبین این بود که بین فرسودگی شغلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان تفاوت و بين فرسودگی شغلي زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد. همینطور بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون بين فرهنگ سازماني و فرسودگی شغلي کارکنان رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

واژگان کلیدی
فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، اعضاء هیأت علمی

منابع و مآخذ مقاله

آراسته، حمید (1382). رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 27 و28، صص 125-97.

احقر، قدسی (1385). بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 86 ، صص 123-93.

بحرالعلوم، حسن (1378). ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران. رساله دكتري چاپ نشده، دانشگاه تربيت معلم.

بحری بیناباج، نرجس؛ مقیمیان، مریم؛ عطار باشی، مریم؛ قرچه، معصومه (1383.). بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و سلامت روانی در حرفه پرستاری و مامایی. مجله دانشکده علم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، صص 104-99.

بدری گرگری، رحیم (1374). سندرم روان شناختی فرسودگی شغلی معلمین و مکانیزم‌های مقابله‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

ترابي‌كيا، هايده (1377). بررسي رابطه فرهنگ سازماني و رضايت شغلي اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهيد بهشتي.

جوياني، مهناز (1386). رابطه فرهنگ سازماني و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

خاقانی زاده، مرتضی؛ وفادار، زهره؛ سالاری، مهدی؛ عبادی، عباس (1378). بررسی تأثیر نظام پیشنهادها بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان. مجله روان شناسی، 46، سال دوازدهم، شماره 2، صص 226-213.

دارابي، ناصر (1380). بررسي و تبيين فرهنگ سازماني دانشگاه تربيت مدرس. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

زارعي متين، حسن، (1374). تبيين الگوي فرهنگ سازماني براساس ارزش هاي اسلامي در محيط كار و نقش آن بر رضايت شغلي. رساله دكتري چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس.

سرداري، احمد (1382). بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در مراكز علمي-پژوهشي و استنباط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. كمال مديريت، سال دوم ، شماره2 و 3.

سنجری، احمد رضا و بهرنگی، محمد رضا. (1382). شناخت بهره وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن. مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های مستقر در تهران، بانک اطلاعات علمی ایران.

صادقي علويجه، مسعود (1375). بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي كارمندان سپاه پاسداران تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع).

قراباغي، حسين (1382). بررسي رابطه بين صفات (عوامل) شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان كارخانه تراكتورسازي ايران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه تبريز.

طوسي، محمدعلي (1372). فرهنگ سازماني. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

گلی زاده، ناهید. (1384). بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آن‌ها در سال 1383. پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

نجفی، مصطفی؛ صولتی دهکردی، سید کمال؛ فروزبخش، فرهاد (1379). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره دوم، شماره 2، صص 41-34.

مقیمی، حسین (1377) سازمان مدیریت: رویکرد پژوهشی. تهران. نشر ترمه.

هومن، حيدرعلي (1381). تهيه و استاندارد ساختن مقياس سنجش رضايت شغلي. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

American Psychological Association. (2002). Gender, work stress, and health. Washington, DC.

Bent, M. & et al. (2000). Effect of cognitive-behavioral treatments to PTSD anger. In social issue: Pottraumatic stress, 17, pp. 113-131.

Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: Why are woman so happy at work. Labor Economics, 4, pp. 312-347.

Dension, D. R. (1984). Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational Dynamics, 13 (2), 5-12.

Harrington, D. & et al. (1995). Factors related to the recruitment retention of professionals from spesializer disciplines. Washington DC: Des.

Hofsted, Greet (1991). Culture and organization. New York: McGraw Hill.

Klifedder, C. J.; Power, K. J. & Wells, T. J. (2001). Burnout in Psychiatric Nursing. Journal of Advanced Nursing, 34, pp. 383-396.

Maslach, C.; Wilmar, B. & Leiter, M. D. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

Posner, B.; Kouzes, J. & Schmidt, W. (1985). Shared values make a difference: An empirical test of corporate culture. Human Resource Management, 24, 293-309.

Price, J. L. (2001). Reflections on determinants of voluntary turnery. International Journal of Manpower, 22, 600-624.

Pritchard, R. D. & Karasick, B. W. (1973). The effects of organizational climate on managerial job performance and job satisfaction. Organizational Behavior and Human Performance, 9, 126-146.

Schaufeli, W. B. (2004). The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 14 (7).

Smircich, Linda (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 35, pp. 1036-1056.

WHO. (1998). Guidelines for the primary prevention of mental neurological and psychological disorders: Staff burnout. Geneva: Division of Mental Health, pp. 91-108.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.