palette
توسعه سرمايه انساني در آموزش عالي از طريق احترام به تنوع فرهنگي دانشجويان
علیرضا عراقیه, کوروش فتحی واجارگاه, نادر برزگر, سعید مرادی

چکیده

تجربه گروهی دانشجویان در محیط دانشگاه با مجموعه پیچیده‌ای از تجارب و تعاملات همراه بوده و در صورت سازنده بودن، آثاری همچون توسعه سرمايه انساني را در پی‌داشته و در غیر این صورت مي‌تواند در قالب موانع مشارکت، تعامل آزاد آنان را مسدود  نمايد. از جمله این موانع وجود دوگرایی‌هایی می‌باشد که دانشجویان فرهنگ‌ها و قومیت‌ها به دلایل مختلف و از جمله ضعف در احترام نسبت به فرهنگ يكديگر از هم جدا مانده و از مشارکت اجتماعی و سهيم شدن در تجارب دو جانبه محروم می‌گردند. تحقیق کیفی حاضر به روش قوم‌نگاری در سطوح برنامه درسی پنهان از نظر سیلور و الکساندر و با هدف بررسی وضعیت احترام به تنوع فرهنگی در الف) تعامل دانشجویان با یکدیگر، ب) تعامل دانشجویان با اساتید و ج) محیط و فضا و با مطالعه یکساله برروی 40 نفر از دانشجویان کارشناسی در سه گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه انجام گردیده است. یافته‌های تحقیق که با استفاده از ابزارهاي متنوع کیفی شامل اتوبیوگرافی، مشاهده، مصاحبه، يادداشت ‌برداري، ژورنال‌نويسي‌، ضبط صدا، فيلم‌برداري و بررسي مستندات به‌دست آمده‌اند‌، حاکی از آن است که دانشجویان تجارب متفاوتي را در فرايند تحصيل خود در مورد فرهنگ و قومیت­شان به‌دست آورده‌اند که محققان از طریق تحلیل محتوایی آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

واژگان کلیدی
سرمايه انساني، آموزش عالي، تنوع فرهنگي، مردم نگاري

منابع و مآخذ مقاله

اعظم آزاده، م. و دهقان دهنوي، آ. (1387). اشتغال دانشجويان‌: رابطه بين شبكه روابط اجتماعي و وضعيت. فصلنامه مسائل اجتماعي ايران‌، سال 16، شماره 63، زمستان. دسترسي از طريق‌: www.SID.ir ، آخرين بازديد:16/3/1390.

توسلي، ق. و يارمحمد، غ. (1381). مناسبات قومي و رابطه آن با تحول هويت جمعي (نمونه مطالعه‌: ايلام)‌. فصلنامه انجمن جامعه شناسي ايران، 4: 25 – 3.

جعفري، م.، شيخاوندي، د. و شريف پور، ح. (1387). رابطه هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان كرد: مطالعه موردي دانشگاه پيام نور سقز. فصلنامه مطالعات ملي، 33: 126-97.

خسروي، م. (1387)‌. آموزش چندفرهنگي الزامي براي جهاني شدن آموزش‌. همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 50.

ديبا واجاري، ط‌. (1380). بررسي ويژگي‌هاي شهروند خوب و ميزان انطباق برنامه‌هاي درسي مدارس با اين ويژگي‌ها از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي‌. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي ايران واحد تهران مركز.

رضايي، ا. و احمدلو، ح. (1384). نقش سرمايه‌هاي اجتماعي در رابطه بين قومي و هويت ملي: ‌جوانان تبريز و مهاباد. فصلنامه مطالعات ملي،21.

سيلور، ج.، الكساندر، و. و لوئيس، آ. (1380). برنامه‌ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر. ترجمه غ. خوي نژاد، تهران: به نشر.

شاه حسني، ش. (1387). تحليل محتواي كتاب‌هاي فارسي و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي براساس ميزان برخورداري آن‌ها از مؤلفه‌هاي قومي‌، ملي و جهاني شدن‌. همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 57.

عسگريان، م. (1385). جايگاه فرهنگ‌هاي قومي در تربيت شهروندي‌. فصلنامه نوآوري‌هاي آموزشي‌، 17: 162 – 133.

فتحي واجارگاه، ك. (1384). كالبدشكافي برنامه درسي تجربه شده‌. مجموعه مقالات قلمرو برنامه درسي در ايران‌، 1384: 105 – 82 .

فتحي واجارگاه، ك. و واحد چوكده، س. (1385). شناسايي آسيب‌هاي تربيت شهروندي در برنامه درسي پنهان‌: نظام آموزش متوسطه نظري از ديدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن‌. فصلنامه علمي پژوهشي

فليك، ا. (1387). درآمدي بر تحقيق كيفي‌. ترجمه ه. جليلي. تهران‌: نشر ني‌‌.

فتحي واجارگاه، ك.، عارفي، م. و ترقي جاه، ع. (1388). مطالعه چگونگي شكل‌گيري برنامه درسي برآمدني با الهام از رويكرد رجيو اميليا براي كودكان 6 تا8 سال‌. مجله مطالعات تربيتي و روان‌شناسي‌،3: 64 – 41‌.

فتحي واجارگاه، ‌ك.، عارفي، م. و جليلي نيا، ف. (1389). بررسي برنامه‌هاي درسي پنهان در پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي‌. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي،‌ 1: 118-96.

فكوهي، ن‌. (1381). شكل‌گيري هويتي و الگوهاي محلي‌، ملي و جهاني: ‌مطالعه موردي لرستان. ‌جامعه‌شناسي ايران‌، دوره 4: 161 – 127.

گوتك، ج. (1384). مكاتب فلسفي و آراء تربيتي. ترجمه م. پاك سرشت، چاپ پنجم. تهران‌: انتشارات سمت‌.

مهرمحمدي، م. و ديگران‌. (1381). برنامه درسي‌: نظرگاه‌ها، رويكردها و چشم‌اندازها. چاپ اول. تهران: به نشر‌.

هومن، ح. (1385). راهنماي عملي پژوهش كيفي. چاپ اول‌. تهران: انتشارات سمت‌‌.

يوسفي، ع. (1380). روابط بين قومي و تأثيرآن بر هويت اقوام در ايران: تحليلي ثانويه بر داده‌هاي يك همايش‌. فصلنامه مطالعات ملي، 8 : 42 – 13 .

Banks, J. (2008). The implications of ethnicity for curriculum reform. Available from: http: // www. http://ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197512_banks.pdf. [Accessed 2008/12/11]

Banks, J. (2010) . Center for Multicultural Education. Available from : http : // faculty . Washington . edu / jbanks . [Accessed 2010 / 5 / 23 ].

Debra, D. (2011). Multiculturalism in higher education: A tool for success. Available from: http: // www.allacademic.com.[ Accessed 2011 / 6 /1].

Fernandez, M. (2010). The responsibility for multicultural education: An ethics of teaching and learning. Available from: http:// www.Scu.edu/ethics . [Accessed 24 may 2010].

Feyisa, D. & Kirstin, F. (2010). Raising the Achievement of Portuguese pupils in British schools: A case study of good practice. Available from: http://www.eric.ed.gov.[Accessed24may 2010].

Giroux, H. (2011). Multiculturalism in higher education: An organizational framework for analysis. Available from: http:// www.eric.gov/ericwebportal/search .[ Accessed 2011 / 6 / 7 ].

Hawkins, K. (2010). Three imperatives: Valuing an anti-bias curriculum, investing in early childhood education and promoting collaborative research. Available from: http: // www.eprints. usq . edu.au . [Accessed 24 may 2010].

Mayring, P. (2000) . Qualitative content Analysis. Available from: http:// www.qualitative – research .net / index / php / fqs / article. [Accessed 2010 / 3 / 29 ].

Mayring, P. (2010). Information. Available from: http: // www. Uni –klu .ac. at/ Pmayring /index . [Accessed 2010 / 3 / 29].

Murphy, S. (2010). Challenges for multicultural education in Japan. Available from: http://www .Scirus.com . [Accessed 3 June 2010].

Nieto, S. (2010). Biography. Available from: http://sonianieto.com [Accessed 2010/ 5 / 23].

Roberts, J., H-Sanders, Tom-Wass, Val (2008). Perceptions of race, ethnicity and culture at two UK medical schools: A qualitative study. Medical Education, Vol. 42, No. 1: 45-52.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.