palette
توسعه سرمايه انساني در آموزش عالي از طريق احترام به تنوع فرهنگي دانشجويان

چکیده

تجربه گروهی دانشجویان در محیط دانشگاه با مجموعه پیچیده‌ای از تجارب و تعاملات همراه بوده و در صورت سازنده بودن، آثاری همچون توسعه سرمايه انساني را در پی‌داشته و در غیر این صورت مي‌تواند در قالب موانع مشارکت، تعامل آزاد آنان را مسدود  نمايد. از جمله این موانع وجود دوگرایی‌هایی می‌باشد که دانشجویان فرهنگ‌ها و قومیت‌ها به دلایل مختلف و از جمله ضعف در احترام نسبت به فرهنگ يكديگر از هم جدا مانده و از مشارکت اجتماعی و سهيم شدن در تجارب دو جانبه محروم می‌گردند. تحقیق کیفی حاضر به روش قوم‌نگاری در سطوح برنامه درسی پنهان از نظر سیلور و الکساندر و با هدف بررسی وضعیت احترام به تنوع فرهنگی در الف) تعامل دانشجویان با یکدیگر، ب) تعامل دانشجویان با اساتید و ج) محیط و فضا و با مطالعه یکساله برروی 40 نفر از دانشجویان کارشناسی در سه گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه انجام گردیده است. یافته‌های تحقیق که با استفاده از ابزارهاي متنوع کیفی شامل اتوبیوگرافی، مشاهده، مصاحبه، يادداشت ‌برداري، ژورنال‌نويسي‌، ضبط صدا، فيلم‌برداري و بررسي مستندات به‌دست آمده‌اند‌، حاکی از آن است که دانشجویان تجارب متفاوتي را در فرايند تحصيل خود در مورد فرهنگ و قومیت­شان به‌دست آورده‌اند که محققان از طریق تحلیل محتوایی آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند.

واژگان کلیدی
سرمايه انساني، آموزش عالي، تنوع فرهنگي، مردم نگاري

منابع و مآخذ مقاله

اعظم آزاده، م. و دهقان دهنوي، آ. (1387). اشتغال دانشجويان‌: رابطه بين شبكه روابط اجتماعي و وضعيت. فصلنامه مسائل اجتماعي ايران‌، سال 16، شماره 63، زمستان. دسترسي از طريق‌: www.SID.ir ، آخرين بازديد:16/3/1390.

توسلي، ق. و يارمحمد، غ. (1381). مناسبات قومي و رابطه آن با تحول هويت جمعي (نمونه مطالعه‌: ايلام)‌. فصلنامه انجمن جامعه شناسي ايران، 4: 25 – 3.

جعفري، م.، شيخاوندي، د. و شريف پور، ح. (1387). رابطه هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان كرد: مطالعه موردي دانشگاه پيام نور سقز. فصلنامه مطالعات ملي، 33: 126-97.

خسروي، م. (1387)‌. آموزش چندفرهنگي الزامي براي جهاني شدن آموزش‌. همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 50.

ديبا واجاري، ط‌. (1380). بررسي ويژگي‌هاي شهروند خوب و ميزان انطباق برنامه‌هاي درسي مدارس با اين ويژگي‌ها از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي‌. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي ايران واحد تهران مركز.

رضايي، ا. و احمدلو، ح. (1384). نقش سرمايه‌هاي اجتماعي در رابطه بين قومي و هويت ملي: ‌جوانان تبريز و مهاباد. فصلنامه مطالعات ملي،21.

سيلور، ج.، الكساندر، و. و لوئيس، آ. (1380). برنامه‌ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر. ترجمه غ. خوي نژاد، تهران: به نشر.

شاه حسني، ش. (1387). تحليل محتواي كتاب‌هاي فارسي و تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي براساس ميزان برخورداري آن‌ها از مؤلفه‌هاي قومي‌، ملي و جهاني شدن‌. همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، مازندران، 8 و 9 آبان، ص 57.

عسگريان، م. (1385). جايگاه فرهنگ‌هاي قومي در تربيت شهروندي‌. فصلنامه نوآوري‌هاي آموزشي‌، 17: 162 – 133.

فتحي واجارگاه، ك. (1384). كالبدشكافي برنامه درسي تجربه شده‌. مجموعه مقالات قلمرو برنامه درسي در ايران‌، 1384: 105 – 82 .

فتحي واجارگاه، ك. و واحد چوكده، س. (1385). شناسايي آسيب‌هاي تربيت شهروندي در برنامه درسي پنهان‌: نظام آموزش متوسطه نظري از ديدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن‌. فصلنامه علمي پژوهشي

فليك، ا. (1387). درآمدي بر تحقيق كيفي‌. ترجمه ه. جليلي. تهران‌: نشر ني‌‌.

فتحي واجارگاه، ك.، عارفي، م. و ترقي جاه، ع. (1388). مطالعه چگونگي شكل‌گيري برنامه درسي برآمدني با الهام از رويكرد رجيو اميليا براي كودكان 6 تا8 سال‌. مجله مطالعات تربيتي و روان‌شناسي‌،3: 64 – 41‌.

فتحي واجارگاه، ‌ك.، عارفي، م. و جليلي نيا، ف. (1389). بررسي برنامه‌هاي درسي پنهان در پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي‌. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي،‌ 1: 118-96.

فكوهي، ن‌. (1381). شكل‌گيري هويتي و الگوهاي محلي‌، ملي و جهاني: ‌مطالعه موردي لرستان. ‌جامعه‌شناسي ايران‌، دوره 4: 161 – 127.

گوتك، ج. (1384). مكاتب فلسفي و آراء تربيتي. ترجمه م. پاك سرشت، چاپ پنجم. تهران‌: انتشارات سمت‌.

مهرمحمدي، م. و ديگران‌. (1381). برنامه درسي‌: نظرگاه‌ها، رويكردها و چشم‌اندازها. چاپ اول. تهران: به نشر‌.

هومن، ح. (1385). راهنماي عملي پژوهش كيفي. چاپ اول‌. تهران: انتشارات سمت‌‌.

يوسفي، ع. (1380). روابط بين قومي و تأثيرآن بر هويت اقوام در ايران: تحليلي ثانويه بر داده‌هاي يك همايش‌. فصلنامه مطالعات ملي، 8 : 42 – 13 .

Banks, J. (2008). The implications of ethnicity for curriculum reform. Available from: http: // www. http://ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197512_banks.pdf. [Accessed 2008/12/11]

Banks, J. (2010) . Center for Multicultural Education. Available from : http : // faculty . Washington . edu / jbanks . [Accessed 2010 / 5 / 23 ].

Debra, D. (2011). Multiculturalism in higher education: A tool for success. Available from: http: // www.allacademic.com.[ Accessed 2011 / 6 /1].

Fernandez, M. (2010). The responsibility for multicultural education: An ethics of teaching and learning. Available from: http:// www.Scu.edu/ethics . [Accessed 24 may 2010].

Feyisa, D. & Kirstin, F. (2010). Raising the Achievement of Portuguese pupils in British schools: A case study of good practice. Available from: http://www.eric.ed.gov.[Accessed24may 2010].

Giroux, H. (2011). Multiculturalism in higher education: An organizational framework for analysis. Available from: http:// www.eric.gov/ericwebportal/search .[ Accessed 2011 / 6 / 7 ].

Hawkins, K. (2010). Three imperatives: Valuing an anti-bias curriculum, investing in early childhood education and promoting collaborative research. Available from: http: // www.eprints. usq . edu.au . [Accessed 24 may 2010].

Mayring, P. (2000) . Qualitative content Analysis. Available from: http:// www.qualitative – research .net / index / php / fqs / article. [Accessed 2010 / 3 / 29 ].

Mayring, P. (2010). Information. Available from: http: // www. Uni –klu .ac. at/ Pmayring /index . [Accessed 2010 / 3 / 29].

Murphy, S. (2010). Challenges for multicultural education in Japan. Available from: http://www .Scirus.com . [Accessed 3 June 2010].

Nieto, S. (2010). Biography. Available from: http://sonianieto.com [Accessed 2010/ 5 / 23].

Roberts, J., H-Sanders, Tom-Wass, Val (2008). Perceptions of race, ethnicity and culture at two UK medical schools: A qualitative study. Medical Education, Vol. 42, No. 1: 45-52.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.