palette
بررسي ميزان تأثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي منابع انساني بانك كشاورزي منطقه غرب شهر تهران
زهرا صباغیان, زهرا آراسته

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسايي ميزان تأثير آموزش كاركنان بر توانمندسازي پرسنل بانك كشاورزي است. روش  پژوهش توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري، كليه كاركنان شركت­كننده در دوره­هاي آموزشي بانك كشاورزي غرب شهر تهران  و نيز مديران آن­ها مي­باشد. با استفاده از روش نمونه­گيري تصادفي خوشه­اي 124 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شده­اند. روش آماري مورد استفاده شامل: T تك­گروهی، تحليل واريانس چندمتغيره و ضريب همبستگي پيرسون مي­باشد. نتیجه فرضیه کلی نمایانگر تاثیر آموزش بر توانمندی کارکنان می­باشد. هم­چنین نتايج بدست آمده نشان داد كه از نظر مديران  و كاركنان، آموزش توانسته است بر مؤلفه­هاي روشني هدف­ها (798/3)، رفتار اخلاقی (193/5)، پيشبرد كارهاي تيمي (80/2)، برقراري ارتباطات سازنده (802/8) و ارتقاء روحيه كاركنان (225/4)  موثر باشد، اما در ارتباط با مولفه­هاي روحيه مشاركت­جويي (060/0) و ايجاد محيط كاري سالم (850/0) نقشي نداشته است. هم­چنين نتايج نشان داد كه بین تعداد دوره­های گذرانده در کلاس­های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (585/0) رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی
آموزش، توانمندسازي، روحيه مشاركت‌جويي، محيط كاري سالم

منابع و مآخذ مقاله

اسدي كرم، عليرضا (1382). تاثير آموزش و توانمندسازي كاركنان در افزايش كيفيت توليدات. نشريه تعاون، 145، صص 69-66.

اسکات، سینیتا و ژاف، دنیس (1375). تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: انتشارات سروش.

اسلامي، مصطفي (1387). بررسي تطبيقي تاثير استفاده از تدابير مديريتي بر توانمندسازي كاركنان موسسات مالي و اعتباري. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

حسين زاده، داوود و برزگر، نادر (1383). فرآيند آموزش در سازمان‌ها. ساوه: دانشگاه آزاد اسلامي.

خاطری، نسرین (1378 ). بررسي ديدگاه مديران و كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به ميزان برخورداري كاركنان از مولفه‌هاي توانمندسازي. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

رابینز، استیفن (1387). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

سلیمانیان، معصوم‌علی (1381). طراحی و تبیین الگوی مناسب در توانمندسازی منابع انسانی سماجا. رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی.

صنعتي، زينب؛ زارعي متين، حسن؛ و محمدي الياسي، قنبر (1386). بررسي رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و توانمندسازي كاركنان. فصلنامه فرهنگ مديريت، صص 116-87.

کینلا، دنیس (1383). توانمندسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصوم-علی سلیمیان، تهران: نشر مدیران.

مقدم شیبانی، رقیه (1380). بررسی میزان تاثیر دوره‌های آموزش گمرک بر بهبود سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران آموزش دیده گمرکات غرب، مهرآباد، امانات پستی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نيازي، محسن و نصرآبادي، محمد (1388). توانمندسازي براساس راهبرد سرمايه اجتماعي. ماهنامه تدبير، شماره 203، صص 26-21.

هلر، رابرت (1383). مديريت كاركنان. ترجمه سعيد علي‌ميرزايي، تهران: انتشارات سارگل.

Baird, K. & Wang, H. (2010). Employee Empowerment: Extent of adoption and influential factors. Personnel Review, 39(5), pp. 577-599.

Berge, Z. L. (2008). Why it is so hard to evaluate training in the workplace. Industrial and Commercial Training, 40(7), pp. 390-395.

Brinkerhoff, R. O. (2006). Increasing impact of training investment: An evaluation strategy for building organizational learning capability. Industrial and Commercial Training, 38(6), pp. 302-307.

Choo, S. & Bowley, C. (2007). Using training and development to affect job satisfaction within franchising. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), pp. 211-218.

Hedda, B. (2008). Articulating the value of training: Linking training programs to organizational goal. Development and Learning in Organization, 22(2), pp. 20-23.

Klidas, A.; Berg, P.; & Wilderom, C. (2007). Managing employee empowerment in luxury hotels in Europe. International Journal of Service Industry Management, 18(1), pp. 70-88.

Kinjerski, V. & Skrypnek, B. (2006). Creating organizational conditions that foster employee spirit at work. Leadership and Organization Development, 27(4), pp. 280-295.

Melhem, Y. (2004). The antecedents of customer-contact employees empowerment. Employee Relations, 26(1), pp. 72-93.

Meer, P.V.D. & Veen Kees, V. (2009). User dynamics in a Dutch cafeteria system, consistent choices, inconsistent participation. 38(2), pp. 159-174.

Moye, M. J. & Henkin, A. B. ( 2006). Exploring association between employee empowerment and interpersonal trust in manager. Journal of Management Development, 25(2), pp. 101-117.

Ongori, H. & Shunda, J.P.W. (2008). Managing behind the scenes: Employee empowerment. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(2), pp. 84-94.

Pollitt, D. (2006). Continuous improvement safeguards Factory's future at Innovia films. 14(2), pp. 15-18.

Raymond, A. N. (2008). Employee Training and Development. Irwin: McGraw-Hill.

Rehman, S.U. (2006). Employee empowerment through Training: A literature review. Gomal University Journal Research, 22, pp. 33-48.

Rinehart, P. M. & Short, J. S. (1999). School participant empowerment scale: Assessment of level of empowerment within the school environment. Educational an Psychological Measure Math, 5(96), pp. 251-269.

Spretzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Review, 39(2), pp. 483-507.

Weldy, G. T. (2009). Learning organization and transfer: Strategies for improving performance, 16(1), pp. 58-68.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.