palette
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: يك مطالعه موردی

چکیده

پژوهش حاضر به­منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی–همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در سال 1390 با حجم 928 نفر مي‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 273 نفر به­عنوان نمونه از طريق روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌اي انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یاشرینگ (1995) و تعهد سازمانی موادی، استیرز و پورتر (1979) مي‌باشد. اعتبار پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای دو پرسشنامه هوش هیجانی و تعهد سازمانی به ترتیب 91/0 و 82/0 به­دست آمد؛ از 273 پرسشنامه 240 پرسشنامه عودت داده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون­هاي ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد. هم­چنین بین خودآگاهی، هوشیاری اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و خودانگیزی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ ولی بین خودکنترلی و تعهد سازمانی نیروی انسانی رابطه معناداری يافت نشد.

واژگان کلیدی
هوش هیجانی، تعهد سازمانی، نیروی انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

منابع و مآخذ مقاله

استوار، صغری و امیرزاده خاتونی، ماندانا (1387). بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه‌هاي بخش خصوصی در شهر شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1 (2).

اسدی، جوانشیر و دیگران (1382). رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 22.

افخمی، پریسا (1386). رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان معاونت نظری وزارت آموزش و پرورش.

بخشی سورشجانی، لیلا (1389). رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با تعهد سازمانی در معلمان، پرستاران و کارمندان. یافته‌های نو در روانشناسی.

رابینز، استیفن پي. (1387). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سیزدهم.

رضائیان، علی و کشته گر، عبدالعلی (1387). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی. تهران: نشر پیام مدیریت.

سبحانی نژاد، مهدی و یوزباشی، علیرضا (1387). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. تهران: نشر یسطرون.

سرمد، زهرا؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه (1388). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه، ص 62.

سلطان محمدی، ح. (1381). شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی. تهران: نشر مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

سلطانی فر، عاطفه (1386). هوش هیجانی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره 36-35.

شاملو، سعید (1376). روانشناسی بالینی. تهران: نشر جیهون.

صادقی فر، جعفر (1386). ارزش‌فردی و تعهد سازمانی. شيراز: نويد شيراز، چاپ اول386.

کوهستانی، حسینعلی و شجاعی فر، حبیب الله (1380). رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده‌ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد. مجله دانش و توسعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی، شماره 13.

کوزه چیان و دیگران (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان. فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 2.

مرتضوی، شهرناز و دیگران (1379). رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازمانی. تهران: نخل، چاپ اول.

نادری، نگین و دیگران (1389). اثربخشی آموزش هشت مهارت هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

نصرالله پور، خدیجه (1386). تأثیر هوش هیجانی و گفتگوی باخود بر راهبردهای رویارویی با استرس بر دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد.

نقی زاده، حسن و دیگران (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

Bar–on., R. & Parker, D.A. (2000). The hand book of emotional intelligence: Theory, development, assessment and application at home, school and work place. San Francisco: Jossey–Bass.

Extremera, N. & Fenandez, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: Predictive and incremental validity using the trait meta-mood scale. Personality and Individual Differences.

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.

Guenzi, P. & Pelloni, O. (2004). The Impact of interpersonal relationship on customer satisfaction and loyalty to the service provider. International Journal of Service Industry Management, 15 (4).

Guleryaz, G.S.; Guney, S.; Miski Aydin, E. & Asan, E. (2008). The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. P. 11; available at:http://www.science direct.com.

Kafetsios, K. & Zampetakis, L.A. (2008). Emotional intelligence and satisfaction: Testing the mediatory role of positive and negative affect at work. Personality and Individual Differences.

Lyons, J.B. & Schneider, T.R. (2005). The influence of emotional intelligence on performance. Personality and Individual Differences.

Mayer, J.D.; Caruso, D. & Salovey, P. (1999). Emotional intelligence. Traditional of Intelligence, 27: 267-298.

Othman, S. & Anugerah, R. (2009). Effects of emotional intelligence and career commitment on career success; available at: http://mgv.Mim.Edu.my/MMR/O 206/020606.HtM.

Rathi, N. & Rostoy, R. (2009). Assessing the relationship between emotional intelligence, occupational self-efficacy and organizational commitment. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35.

Salaski, M. & Gartwright, S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: An exploratory study of retail managers. 8; available at:http://www.-interscience.Wiley.com.

Sarrni, D. et al (2000). Emotional intelligence in the prediction of placement success in the company Business Incentives. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.