palette
بررسی تأثیر آموزش‌های حرفه‌ای بر مهارت‌های کارآفرینی کارکنان شرکت‌های بیمه از لحاظ ویژگی‌های فردی آنان در استان اصفهان

چکیده

کارآفرینی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی، مسئله مهمی است و به­همین خاطر کشورهای مختلف جهان توجه خاصی بدان نموده و تربیت کارآفرینان را در اولویت­های برنامه­های توسعه خود قرار داده­اند. در این مقاله تأثیر آموزش­های حرفه­ای بر مهارت­های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) کارکنان شرکت­های بیمه از لحاظ ویژگی­های فردی آنان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي انجام شده است. جامعه آماری شامل 1600 نفر كاركنان بيمه در استان اصفهان در سال 1388 می­باشد که حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي انتخاب و مطالعه شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق­ساخته با ضريب آلفاي كرونباخ % 84 با 52 سؤال بسته پاسخ پنج­گزینه­ای با طیف لیکرت و 1 سؤال تشریحی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه (ANOVA)، آزمون t براي نمونه­هاي مستقل و آزمون همبستگي دومتغيره (اسپيرمن) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد مهارت هاي كارآفريني كاركنان شركت هاي بيمه بر­ حسب مدرك تحصيلي­شان متفاوت است بين مهارت­هاي كارآفريني كاركنان بیمه برحسب رشته تحصيلي تفاوت وجود ندارد. مهارت هاي شخصي كارآفريني بر حسب جنس كاركنان شرکت­های بيمه متفاوت اما بين مهارت­هاي مديريتي و فني كارآفريني در دو گروه مرد و زن تفاوت وجود ندارد. بين مهارت­هاي كارآفريني و سابقه شغلي كاركنان شرکت­های بيمه همبستگي وجود ندارد. بين مهارت­هاي شخصي كارآفريني متأثر از آموزش­هاي بدو يا ضمن­خدمت كاركنان شركت­هاي بيمه بر حسب مدرك تحصيلي (ديپلم و بالاي دیپلم) تفاوت معناداري وجود ندارد اما بين مهارت­های مدیریتی و فنی كارآفريني متأثر از  آموزش­های بدو یا ضمن­خدمت كاركنان بر حسب مدرك تحصيلي (ديپلم و بالاي ديپلم) تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج­ حاصل از اين پژوهش، دليل روشني بر اهميت آموزش­ حرفه ای مهارت­هاي كاركنان بيمه می­باشد.

واژگان کلیدی
آموزش‌ حرفه‌ای، مهارت‌های شخصی، مدیریتی و فنی کارآفریني، آموزش‌های ضمن‌خدمت كاركنان

منابع و مآخذ مقاله

آسوده، سيد محمد (1376)، "ميزگرد آموزش در صنعت بيمه"، فصلنامه تخصصي آسيا، شماره 2

ابراهيمي، سيد كاظم و عظيم زارعي، (1387)، "آموزش مهارت‌هاي كارآفريني"، ماهنامه كار و جامعه، شماره 100، مهر ماه

احمدزاده، نسرین (1384)، "بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

حسینی، سید موسی و کیوان مرادپور (1387)، "زمینه‌ها و موانع توسعه کارآفرینی در ایران"، سایت نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال www.Jobportal.ir

راشدي، منيره (1388)، "بررسی اثر بخشی آموزش‌های حسابداری در هنرستان‌های دخترانه استان قم طی سال هاي 1384 تا 1387"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان

رضايي، اكبر (1383)، "ارزشيابي تأثير دوره‌هاي آموزشي ضمن‌خدمت بر عملكرد شغلي"، فصلنامه صنعت بيمه، سال نوزدهم، شماره 4

سليمي، جمال و علي عبدي (1387)، "كارآفريني؛ اصول و مباني، روش‌هاي آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن"، ماهنامه كار و جامعه، شماره 101، آبان ماه

شكاري، عباس و همكاران (1388)، "مقايسه كارايي برنامه درسي كارآفريني براي بهينه سازي محتوا در دانشجويان رشته‌هاي مختلف فني و حرفه اي (مطالعه موردي كاشان)"، چكيده مقالات اولين همايش ملي كارآفريني دانشگاه كاشان

شکاری ،عباس و حیدرزاده آرانی، سمن سا (1390) بررسی اثربخشی آموزش های حرفه ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت های بیمه از نظر مهارت های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان)، فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران. سال چهارم، شماره سیزدهم. 129-109.

عزيزي، محمد (1382)، "بررسي و مقايسه زمينه‌هاي بروز و پرورش كارآفريني در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي"، پايان‌نامه كار شناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي

عزیزی، محمد (1384)، "روش‌های آموزش کارآفرینی"، مجموعه مقالات برگزيده و خلاصه مقالات پذيرفته شده اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

غمخوار، علی اکبر (1388)، تقويم دوره‌هاي آموزشي مركز آموزش و توسعه- شركت سهامي بيمه ايران

فیض، داود و صفایی، میلاد (1388)، "ارزیابی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه سمنان"، فصلنامه مجله آموزش عالی، سال دوم، شماره دوم

قدياني، آرزو (1383)، "آموزش؛ گام اول توسعه"، فصلنامه تخصصي آسيا، شماره هاي 32 و 33

كاظمي طامه، محمود (1386)، "كارآفريني در بيمه"، فصلنامه تخصصي آسيا، شماره 42

مداح، مجيد (1387)، "آموزش عالي، كارآفريني، رشد اقتصادي"، ماهنامه كار و جامعه، شماره 101، آبان ماه

مرکز تحقیقات گسترش (1381)، "کارنامه کارآفرینی"، شماره 1

مصلح شیرازی، علینقی و الهام صانعی (1386)، "توسعه و تقویت کارآفرینی در مراکز آموزش عالی جهت پرورش مدیران عالی"، همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی دانشگاه سمنان، اسفند ماه

مظلومي، نادر، محمدصادق زارع و نوشين لاليان پور (1387)، "ارزيابي صنعت بيمه كشور در مسير چشم انداز و طرح تحول صنعت بيمه (ارائه راهكار براي تعالي آن)"، فصلنامه صنعت بيمه، سال بيست وسوم، شماره 1و2، شماره مسلسل90-89

مقيمي، سيدمحمد و محمود احمدپور دارياني (1387)، "آموزش كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ايران: نيازها و راهكارها"، فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني، سال اول، شماره اول

مورتي، جي آركي. (1381)، "آموزش بيمه در هندوستان: نگاهي به آينده"، ترجمه نويد ميهن يار، ماهنامه تازه هاي جهان بيمه، شماره 52

Brown, Carolyn. (2000), "curriculum for entrepreneurship education", CELCEE Kauffman center.

Charney, Alberta and Libecap, Gary D., (2009), "The Economic Contributional Entrepreneurship Education: An Evaluation with an Established Program", Available at SSRN: http://ssrn.com

Cole. A.H. (1968). "Meso-economics: A contribution from entrepreneurial history". Exploration in entrepreneurial history, 6(1), 3-33.

Cooper, A.C. (2003). "Entrepreneurship: the past, the present, the future". In Z. Acs. D.B. Audretsch (Eds.), Handbook of Entrepreneurship research: pp.21-34. London: Kluwer, Academic Publishers.

Druker, P.F. (1998), "The discipline of innovation". Harvard Business Review, 76(6), 149-157

Florence, Eid (2006), "Recasting job creation strategies in developing regions: A role for entrepreneurial finance", Journal of entrepreneurship, New Delhi, Vol.15, Isu.2.

Gratner, W. B. (1985), "A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation", The academic of management review, (10)4, 696-706.

Guth, W.D. & Ginsberg, A. (1990). "Guest editor’s introduction: Corporate entrepreneurship". Strategic Management Journal. 11 (special issue), 5-16.

Güven, Semra (2009), "New primary education course programmes and entrepreneurship", World Conference on Educational Sciences 2009, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2), 265-270. Available at Elsevier: http://sciencedirect.com

Hisrich, Robert D, peters Michael p. (2002), "Entrepreneurship" .Tata MC raw graw-hill publishing company limited.

Keng, Neo and Lynda wee, (2004), "Problem-based Learning Approach in Entrepreneurship Education: Promoting Authentic Entrepreneurial Learning", International Journal of Technology Management, Vol.28, No.7/8, pp.685-701.

Krizner, I., (1973). "Competition & entrepreneurship", Chicago: University of Chicago Press.

Krizner, I. M. (1979). "Perception, opportunity, and profit", Chicago: University of Chicago Press.

Kuratko, Donald F., (2009) "The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges", Available at SSRN: http://ssrn.com

Lounsbyry, Michael & Glynn, Mary Ann. (2001), "Cultural Entrepreneurship: Stories, Legitimacy and The Acquisition of Resources", strategic Management Journal, 22, 545-564.

Low, M.B. & Macmillan, I.C. (1988). "Entrepreneurship: Past research and future challenges, Journal of management", 14, 139-161

Nelson, Andrew. J & Byers, Tom (2010), "Challenges in university technology transfer and the promising role of entrepreneurship education", Kauffman: Emerging Scholars Initiatives, Available at SSRN: http://ssrn.com

Palmer, M. (1987), "The Application of Psychological Testing to Entrepreneurial Potential", In C. Baumback, & J. Mancuso (eds), Entrepreneurship and Venture Management N.j.: Prentice – Hall Inc.

Prokopenko, Joseph & Pavlin, Igor (1991), "Entrepreneurship Development in public enterprises", International Labor Organization, pp. 15-17.

Shekarey, A. Heidarzadeh Arany S. (2010), "Study on the effectiveness of occupational trainings of insurance on the performance of the insurance companies", employees in terms of entrepreneurial skills. ELSEVIER. Journal ISI. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 9, Pages 1-2090 (2010) Original Research Article Pages 329-334.

Spear, Roger, (2006), "Social entrepreneurship: a different model?", Journal Articles, NonPeerReviewed, The Open University Library's e-prints Archive (United Kingdom), http://en.scientificcommons.org.

Schumpeter, J. A. (1934). "The theory of economic development". Cambridge, MA: Harvard University Press.

Timmons, J.A. and Spinelli. S, (2007), "New venture creation: entrepreneurship for the 21st century", McGraw-Hill Co, New York.

Vesper. K (1993), "Entrepreneurship education Los Angeles: Entrepreneurial studies Center", UCL-A, No.4.

Vesper, K.H. (1982). "Introduction and summary of entrepreneurship research". In C.A. Kent, D.H.Sexton, & K.H. Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship: xxxi- xxxviii.Englewood Cliffs, NJ: prentice-Hall.

Zahra, S., & Dess, G.G. (2001), "Entrepreneurship as a field of research: encouraging dialogue & debate", Academy of Management Review, Vol.26, No.1, 8-11


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.