palette
تاثیر سلامت روان بر رضایت شغلی کارکنان و مدیران آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان البرز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر سلامت روان بر رضایت شغلی کارکنان و مدیران آموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان البرز به روش همبستگی از نوع توصیفی  اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارمندان آموزشکده­های فنی و حرفه­ای در استان البرز به تعداد 214 نفر بود. نمونه آماری به­روش سرشماری انتخاب و تعداد آن مساوی جامعه آماری می­باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سلامت روانGHQ  و پرسشنامه شاخص توصیف شغلی JDI است. داده­ها به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که، بین سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان و مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. هم­چنین بین سلامت روانی کارکنان و مدیران در ابعاد، علائم جسمی، اضطراب، کارکردهای اجتماعی و افسردگی و رضایت شغلی آنان رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی
سلامت روان، رضایت شغلی، کارکنان، مدیران

منابع و مآخذ مقاله

اشرفی‌ریزی، حسن (1382)، بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.

بنی‌جمال، شکوه‌السادات؛ و احدی حسن (1380). بهداشت روانی و عقب‌ماندگی ذهنی. تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

توحيدلو، علي. (1387)، ميزان استرس شغلي و بررسي تاثير آن بر خشنودي شغلي و سلامت روان کارکنان سازمان مرکزي دانشگاه تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

جابری کوشکی، فرشاد (1371). بررسی رابطه بین بیماری‌های روان‌تنی با میزان رضایت شغلی معلمان مرد شاغل در مدارس آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 73-72. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم.

حبیب، سپیده؛ شیرازی، محمدعلی (1382). رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). شماره: 8 (4 (پیاپی 32)): صص 64-73.

خلج اسدی، شدیده (1386). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی زنان و مردان شاغل دانشگاه آزاد گرمسار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

دیویس، کیت؛ نیواستورم، جان (1370). رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

شفیع‌آبادی، عبدالله (1382). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. ویرایش 2. تهران: رشد. چاپ سیزدهم.

شفیع‌آبادی، عبدالله. (1372)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، انتشارات رشد، تهران، ص 123.

شمسی، علی (1382). بررسی رابطه بین رضایت شغلی، سلامت روان و باور منطقی معلمان کلاس سوم راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنان در شهرستان خمین سال تحصیلی 1381-1382. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه تربیت معلم.

صالحي، نوروز علي (1382). بررسي رابطه رضايت شغلي با سلامت روان زنان شاغل در دفتر مرکزي جهاد سازندگي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن.

کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین. (2003). خلاصه روان‌پزشکی بالینی (جلد اول، دوم و سوم). ترجمه: رفیعی، حسن؛ رضاعی، فرزین (1382). تهران: انتشارات ارجمند.

میرزایی، غلام‌رضا و همکاران (1385). عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی. مجله طب نظامی. دوره هشتم، شماره 1، صص، 77-69.

ویسی، مختار و همکاران (1379). تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان. اندیشه و رفتار. سال ششم . 2و 3 . 78-70 .

هومن، حیدرعلی (1373). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (یافته‌های پژوهش). تهران: نشر پارسا

حساوي، حسين. (1387). بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سلامت روان با فرسودگي شغلي در کارکنان شرکت فاويست اهواز. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

حسینی، سعید؛ شریف‌پور، مهرداد (1385)، بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در بین کارکنان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش‌های مدیریت و بازرگانی 2-30 – 22.

نوربخش، مهوش؛ علی‌زاده، محمود (1383). بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز. مجله حرکت، شماره 4، 171-189.

Ahadi, B. (2009). Relationship between mental Health & Job Satisfaction Among High school principals and teacher in Iran. Research journal of biological Sciences 4(3): 363-368.

Faragher, E. B, Cuss. M. Cooper, C, L. (2005). The Relationship Between job satisfaction & Health a meta-analysis. occup environ Med. Vol. 62 p p 105-112

Josh, GR. (1998). A Study of Mental Health and Job Satisfaction among Industrial employees.HAAP.24 (1-2): 69-72.

Lounsbury, J. (2004) .Personality, Career Satisfaction & life & Mental Health satisfaction: test of a directional model, Journal of career assessment. VOL 12, November, 395-406.

MajNikolig. (2008). Job satisfaction in helth care workers.Actemedica Medianae, 47

Molavi, H. (2002). Validation factor Structure and reliability of the farsi version of General health Questionnaire 28 in Iranian students. Pakistan Journal of psychology research, 17 (3-4): 87-98.

Mosiu-meilee, S. C. (2009).Relation ship between mental healt and job satisfacation a mongemployess in a medical center department of lay oratory medicine. Journal in the Formosan medical association page (40-150)

Sper, J. (2004). Job satisfaction and burnout in Mental Health sewices fir older People Australias Psychiatry 12 (1):58-61.

Terri, O. (1993).An exploratory study of the influence of life management strategies on job satisfaction in a personal selling con text. Journal of Youth and Adolescence, 121-139.

Tokuda, Y. (2009). The enter Relationship Between Working Conditions, Job Satisfaction, burnout & Mental Health among Hospital Physicians in Japan: A path analysis. Industrial Health. VOL, 47: 166 -172.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.