palette
معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای فرایند نظارت پژوهشي در اجراي پایان‌نامه‌های دانشجویی

چکیده

تدوین چارچوب اخلاقی برای تدوین پایان­نامه­های دانشجویی به­منظور کاستن از آسیب­های اخلاقی موجود در این زمینه می­تواند در رشد و توسعه علمی دانشجویان، گروه­های آموزشی و کشور موثر باشد. روش کار پژوهش حاضر در چارچوب روش کیفی صورت گرفته است. ابزار جمع­آوري اطلاعات مصاحبه­هاي نیمه­ساختاریافته بوده است. جامعه پژوهشی عبارت است از  استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های دولتی شهر تهران که از بین آن­ها 37 نفر  براساس قاعده اشباع، به­عنوان اطلاع­رسان انتخاب گردیدند. برای انتخاب اطلاع­رسان­هاي پژوهش از نمونه­گیری هدفمند و روش اطلاع­رسان­های كليدي و گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل محتوای مصاحبه­ها و فرایند کدگذاری استفاده شده است و اعتبار نتايج از طریق بازبيني اعضا و مميزي همكاران تایید شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان مي­دهند که براساس دیدگاه اطلاع­رسان­های پژوهش در فرایند نظارت پژوهشی بایستی به چهار دسته  معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به استادان، معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به دانشجویان، معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به گروه­های آموزشی و معیارهای اخلاقی و حرفه­ای مربوط به جلسات دفاع توجه كرد. برای دست­یابی به وضعیت مطلوب در این زمینه نیاز است که بسترهای قانونی لازم را فراهم نماییم، نیازهای دانشجویان و استادان را تامین کنیم و از طریق به­کارگیری چارچوب­های اخلاقی به کنترل درونی افراد در این حوزه کمک نماییم.

واژگان کلیدی
چارچوب اخلاقی، پایان‌نامه‌ها، مطالعه کیفی، نظارت پژوهشي

منابع و مآخذ مقاله

احمدي زاده، سعيد. (1387). كند و كاوي در رابطه استاد و دانشجو. روزنامه خراسان. شماره 17134. سه شنبه، 28 آبانماه 1387.

ساکی، رضا (1390). اخلاق در پژوهش‌های آموزشی و مولفه‌های آن، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2.

شعبانی‌ورکی، بختیار، حسین قلی‌زاده، رضوان (1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 12(1(39))، ص 1-22.

عطاران، محمد و ملكي، صغري (1388). تجربه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي درسي، نهمين همايش ساليانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، دانشگاه تبريز.

صفایی موحد، سعید، عطاران، محمد (1389) واکاوی هنجارهای موثر بر انتخاب استاد راهنما در حوزه‌های محض (علوم ریاضی) و میان‌رشته‌ای (علوم تربیتی): یک مطالعه پدیدارشناختی، فصلنامه مطالعاتمیان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 4، ص 95-121.

محبت، هديه، فتحي واجارگاه، كورش و ابوالقاسمي، محمود (1389) آسيب‌شناسي روابط استاد راهنما- دانشجو در دانشكده هاي معماري: يك مطالعه موردي، رهپويه هنر (فصلنامه علمي- پژوهشي ويژه هنر)، دوره سوم، شماره 13، ص 70-60.

ملك، حسين (1381) بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي دورههاي دكتري علوم انساني- از منظر اعضاي هيات علمي اين دورهها، مجله علمي- پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دورة دوم (پيايي 31)، ص 327-354.

نيلي، محمدرضا، نصر، احمد رضا و اكبري، نعمت اله (1386). بررسي كيفيت راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد، دوماهنامه علمي پژوهشيِ دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال 14. شماره 24، ص 37-64.

Agbetaiafa D. (2010), “Evaluating Effective Teaching in College Level Economics Using Student Ratings of Instruction: A Factor Analytic Approach”, Journal of College Teaching and Learning, Vol. 7, No. 5, pp 57-66.

Alweshahi, Y. Cook, D. (2009), “Domains of Effective Teaching Process Students Perspectives in Tow Medical Schools”, University of Alberta, Use, Vol. 31, pp. 125-130.

Armitage, A. (2006). "Consultant or Academic?: Frameworks of Supervisory Practice to Support Student Learning and Postgraduate Research: The Higher education Academy Annual Conference held at Royal Holloway College. London: Royal Holloway College.

Acker, S. (2001). The Hidden Curriculum of Dissertation Advising. In The Hidden Curriculum in Higher Education. London: Rutledge.

Burnett, P. C. (1999). "The supervision of doctoral dissertations using a collaborative cohort model." Counselor Education and Supervision 39(1): 46.

Calvert, B. and Casey, B. (2004). "Supporting and Assessing Dissertations and Practical Projects in Media Studies Degrees: Towards Collaborative Learning." Art Design and Communication in Higher Education, Vol. 3 no. 1, pp 47-60?

Delany, D. (2011). A Review of the Literature on Effective PhD Supervision. (Center for Academic Practice and Student Learning). [online] (Last visited: 25 March 2011). :www.tcd.ie/CAPSL/assets/.../Effective_Supervision_Review.doc,

Grevholm, B. Person L. E. and Peter, W. (2005). A Dynamic Model for Doctoral Students and Guidance of Supervisors in Research Groups. In Educational Studies in Mathematics, 60(2), 173-179.

Guillermo, Aranda-Mena (2011) an Alignment Model for the Research Higher Degree Supervision Process Using Repertory Grids. [online]: www.mams.rmit.edu.au./lfgybhvmldip1.pdf,

Lee, N (2009). Professional doctorate supervision: Exploring student and supervisor experiences. In Nurse Education Today, Vol 29. pp 641-648.

Lee, A. M. (2007). Developing effective supervisors: Concepts of research supervision. South African Journal of Higher Education, 21(4): 2007, pp. 680-693.

Kantek, F. and Gezer, N. (2008). Faculty members’ use of power: midwifery students’ perceptions and expectations. In Midwifery, 10.

Ray S. (2007). Selecting a Doctoral Dissertation Supervisor: Analytical Hierarchy Approach to the Multiple Criteria Problem. International Journal of Doctoral Studies, Vol 2, pp. 23-32.

Thompson, D, Kirk man, S, Watson, R, and Stewart, S. (2005). Improving Research Supervision in Nursing. In Nurse Education Today, Vol. 25, pp 283-290.

Valkanas, T. (2008). An Exploratory Study of the Supervision of PhD/ Research Students’ Theses. In Innu High Eddo. 32: 297-311.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.