palette
ساخت مقیاس سنجش رهبري هم افزا برای دانشگاه ها و اعتبار یابی آن در دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاس سنجش رهبری هم افزا برای دانشگاه ها و اعتباريابي آن در دانشگاه اصفهان انجام شده است.

مواد و روش ها: اين پژوهش از منظر روش، پژوهشي آميخته با رويکرد اکتشافي متوالي است. جهت جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از  روش نمونه گيري هدفمند با 14 نفر از اعضاي هيات علمي با سابقه اجرايي و مدیریت و صاحب نظر در دانش مدیریت و رهبری در دانشگاه هاي کشور مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و با حصول اشباع نظری مصاحبه متوقف شد. که البته یک مصاحبه به دلیل نداشتن اطلاعات موثر حذف گردید. در بخش کمي، جامعه آماري، اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان، به تعداد 650 نفر بود که تعداد نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان 242 نفر تعیین گردید و نمونه گیری با روش طبقه اي متناسب با حجم انجام شد و پرسش نامه طراحی شده مبتنی بر یافته های بخش کیفی میان آنان توزیع شد. براي تعيين روايي در بخش کيفي، از مطالعه مجدد توسط همتا و پژوهشگر استفاده شد و پایایی این بخش با اشباع نظری در مرحله جمع آوری داده ها و پایایی بازآزمون معادل90 درصد مورد تایید قرار گرفت و براي تعيين روايي پرسش نامه محقق ساخته از روايي محتوايي، روايي واگرا و روايي سازه، براي تعيين پايايي پرسش نامه از آلفاي کرونباخ(951/0) بهره گرفته شد.

بحث و نتیجه گیری: . تحلیل بخش کيفي مبتني بر رویکرد داده بنياد و تحليل بر اساس کدگذاري باز، محوري و انتخابي انجام شد..جهت آزمون اعتبار پرسش نامه با بهره گيري از تحليل عاملي اکتشافي و تحليل عاملي تائيدي روايي(سازه، همگرا، واگرا) و پايايي(ضريب آلفاي کرونباخ، پايايي ترکيبي) ابزار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي نشان از برازش مطلوب هريک از گويه ها با عوامل داشت و نشان داد هريک از عوامل داراي بار عاملي مناسبي جهت پيش بيني ابعاد اصلي پرسش نامه هستند و در نتيجه ابزار طراحي شده از اعتبار و روايي بالايي برخوردار است و توان اندازه گيري رهبري هم افزادر دانشگاه ها را دارد. در نهایت به عنوان نتیجه، فرم نهايي پرسش نامه بدین صورت تنظیم گردید: عوامل علي از طريق 11 گويه، پديده محوري يا مولفه هاي رهبري هم افزا از طريق 8 گويه، عامل بستر و زمينه مناسب جهت اجراي رهبري هم افزا از طريق 12 گويه، عوامل مداخله گر و بازدارنده از طريق 7 گويه، عامل راهبردهاي اجراي رهبري هم افزا از طريق 13 گويه، و عامل پيامدهاي اجراي رهبري هم افزا از طريق 12 گويه سنجيده شدند. داده هاي بخش کمي با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزار SPSS  و Smart PLS مورد تحليل قرار گرفت با توجه به نبود ابزار اندازه گيري بومي براي رهبري هم افزا، به نظر مي رسد پرسش نامه طراحي شده بتواند اين خلأ را برطرف نمايد، بنابراين در پژوهش هايي که از اين پس پيرامون رهبري هم افزا، مطالعه و بررسي آن در دانشگاه ها انجام بشود مي توان از اين پرسش نامه استفاده نمود.در انتها نیز پژوهشگر،شش عامل الگوی پارادایمی رهبری هم افزا را با کدهای محوری آن ها تبیین نموده و پیشنهاداتی کاربردی جهت تحقق رهبری هم افزا در دانشگاه ها ارائه نموده است.

واژگان کلیدی
آموزش عالی، پرسش نامه رهبري هم افزا، دانشگاه ها، روش پژوهش آميخته، رویکرد نوین رهبری

منابع و مآخذ مقاله

Al-Maqbali, F. H. A. (2017). The impact of the leadership styles of Deans on the Faculty members’ level of job satisfaction in nursing education in Oman (Doctoral dissertation, University of Glasgow).

Alonderiene, R., & Majauskaite, M. (2016). Leadership style and job satisfaction in higher education institutions. International Journal of Educational Management, 30(1), 140-164.

Arterbury, L. H. (2016). The Synergistic Leadership Theory as it Applies to Leadership Behaviors of Female Principals at Suburban High Schools and the Collective Efficacy of their Teachers: A Case Study (Doctoral dissertation, Texas A&M University).

Azar, A. Gholamzadeh, R. and Ghavnati, M. (2012). Structural Path Modeling in Management: Application of SmartPLS Software, Tehran. (In Persian).

Chelf, C. A. (2018). A Critical Discourse Analysis of Higher Education Leaders as Portrayed in the Chronicle of Higher Education, (Doctoral dissertation, Western Kentucky University).

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Crawford, J. A., & Kelder, J. A. (2019). Do we measure leadership effectively? Articulating and evaluating scale development psychometrics for best practice. The Leadership Quarterly, 30(1), 133-144.

De Groot, J. I., & Steg, L. (2010). Relationships between value orientations, self-determined motivational types and pro-environmental behavioral intentions. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 368-378.

Dodson, C. (2018). Pastoral Leadership Behaviors and the Involvement of Local Church Laity. (Doctoral dissertation, Liberty University).

Ghane Ebadi, M., Arasteh, H. R., Nave Ebrahim,A., & Abdollahi,B.(2020). Designing an organizational agility model for Tehran State universities, Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol. 12 (2), 13-40. (In Persian).

Graves, L. M., & Sarkis, J. (2018). The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors. Journal of cleaner production, 196, 576-587.

Guerrero, N. A. (2016). An Examination of Leadership Practices in High-Performing Texas Elementary Schools Promoting Academic Achievement for Hispanic English Language Learners (Doctoral dissertation, Texas A&M University).

Hernandez, R. (2004). An analysis and school board’s perception of the factors of the synergistic leadership theory, (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Holtkamp, L. W. (2001). The validation of the organizational and leadership effectiveness inventory, (Doctoral dissertation of Educational Leadership, Sam Houston State University).

Holtkamp, L., Irby, B. J., Brown, G., & Yang, L. (2007). Validation of the synergistic leadership theory. Journal of Research for Educational Leaders, 4(1), 102-138.

Irby, B. J, & Brown, G. (2001). A gender-inclusive theory: The synergistic leadership theory. Paper presented to the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA.

Irby, B. J., Brown, G., & Duffy, J. (2000). Organizational and leadership effectiveness inventory. Huntsville, TX: Sam Houston Press.

Irby, B. J., Brown, G., & Yang, L. (2013). The Synergistic Leadership Theory: An inclusive theory in the twenty-first century. The handbook of educational theories, 985-995.

Irby, B. J., Brown, G., Duffy, J. A., & Trautman, D. (2002). The synergistic leadership theory. Journal of Educational Administration, 40(4), 304-322.

Irby, B., Brown, G., & Yang, L. (2009). The Synergistic leadership theory: A 21st century leadership theory. Remember our mission: making education and schools better for students, 93-105.

Jones, S., & Harvey, M. (2017). A distributed leadership change process model for higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 39(2), 126-139.

Karadag, N. (2017). The Senior Managers' Opinions on the Academic Leadership Process. Acta Didactica Napocensia. 10(4), 79-92.

Kaspar, K. A. (2006). The relationship of the Synergistic Leadership Theory to the experiences of four elementary principals leading exemplary, low socio-economic campuses (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Manuel, K. R. (2010). A personal narrative: The synergistic leadership theory as it applies to the leadership of a principal of a rural intermediate school (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Merricks, M. F. (2019). A Cross-Case Analysis of Three Early-Career Female Elementary Principals Leading Title I Schools: The Relationship of the Synergistic Leadership Theory to Mentoring and Their Leadership Experiences (Doctoral dissertation, Texas A&M University).

Mohsenin, Sh and Esfidani, M.R. (2018). Structural Equations Based on Partial Least Squares Approach Using Smart PLS Software, Educational and Practical, Tehran, Mehraban Nashr. (In Persian).

Neubert, M. J., Hunter, E. M., & Tolentino, R. C. (2016). A servant leader and their stakeholders: When does organizational structure enhance a leader's influence?. The Leadership Quarterly, 27(6), 896-910.

Oliveira, M. (2015). The applicability of the synergistic leadership theory: A comparative case study of selected educational leaders in institutions of higher education in Brazil. (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Prezas, J. (2014). Factors influencing the tenure of superintendents as perceived by superintendents and school board presidents in Texas (Doctoral dissertation, Texas A&M University).

Rinella, J. F. (2014). A Case Study of Nonprofit Organization Leaders Viewed through the Lens of Synergistic Leadership Theory (Doctoral dissertation, Baker University).

Ruepert, A. M., Keizer, K., & Steg, L. (2017). The relationship between Corporate Environmental Responsibility, employees’ biospheric values and pro-environmental behaviour at work. Journal of Environmental Psychology, 54, 65-78.

Schlosberg, T. V. (2003). An international case study: The transportability of the synergistic leadership theory to selected educational leaders in Mexico (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Schlosberg, T., Irby, B., Brown, G., & Yang, L. (2010). A case study of Mexican educational leaders viewed through the lens of the Synergistic Leadership Theory, Connexions module, 1-18.

Shirbagi, N., Amjad Zebardast, M., & Amani, S. (2017). The study of self-development of principals, leadership and its relationship with motivational factors and self-regulatory skills, Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol. 9 (17), 111-130. (In Persian).

Steg, L., Bolderdijk, J. W., Keizer, K., & Perlaviciute, G. (2014). An integrated framework for encouraging pro-environmental behaviour: The role of values, situational factors and goals. Journal of Environmental psychology, 38, 104-115.

Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-85.

Tierney, W. G. (2014). Higher education research, policy, and the challenges of reform. Studies in Higher Education, 39(8), 1417-1427.

Truslow, K. O. (2004). An analysis of gender differences of public school superintendents' conflict management modes in relation to the Synergistic Leadership Theory. (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).

Van den Broek, K., Bolderdijk, J. W., & Steg, L. (2017). Individual differences in values determine the relative persuasiveness of biospheric, economic and combined appeals. Journal of Environmental Psychology, 53, 145-156.

Veliu, L., Manxhari, M., Demiri, V., & Jahaj, L. (2017). The Influence of Leadership Styles on Employee's Performance. Journal of Management, 31(2).59-69.

Yang, L. L. (2010). A Validation of the Synergistic Leadership Theory by Educational Leaders in Chinese and American Public Universities. (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.