palette
رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی: واکاوی پدیدارشناسانه دیدگاه‌های متخصصان

چکیده

هدف: زمینه رهبری آموزش عالی پویا، پیچیده و چند بعدی است. به دلیل پیچیدگی سازمانی، اهداف متعد و ارزش­های سنتی دانشگاه­ها، ماهیت رهبری در آموزش عالی نیز مبهم و بحث برانگیز است و این دلایل محققان را به سمت توصیف و تحلیل اساس رهبری در آموزش عالی از منظرهای مختلف سوق داده است. با افزایش تنوع جمعیت دانشجویان در دانشگاه­ها، نظام آموزش عالی با چالش­های زیادی به منظور ایجاد ظرفیت بیشتر برای آنها مواجه می­شود و این موقعیت­ها هر روزه تبدیل به بخشی از چشم انداز آموزشی دانشگاه­ها در آموزش عالی خواهد شد. درک نقش­ها و مهارت­های لازم برای هدایت تنوع دانشجویان می­تواند به دانشگاه­ها در این زمینه کمک کند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی دیدگاه­های متخصصان در مورد رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران انجام شده است.

مواد و روش­ها: نمونه آماری پژوهش شامل تمامی متخصصان حوزه مدیریت، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روانشناسی در دانشگاه­های کشور بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری یافته­ها، تعداد 16 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. رویکرد پژوهش کیفی و روش مطالعه، پدیدارشناسی است، ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش تحلیل آن نیز روش تحلیل موضوع است. داده­های پژوهش از طریق مشارکت کننده، بازخورد همکار و ناظران بیرونی اعتباریابی شدند.

بحث و نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که شش عامل عدالت مداری، تنوع مداری، وحدت­ مداری، ارتباط­ مداری، هدایت مداری و فرهنگ مداری مولفه­های تشکیل دهنده رهبری تنوع دانشجویان در نظام آموزش عالی می­باشند. همچنین نتایج نشان داد که نظام آموزشی عالی باید به سه دلیل اهمیت فردی، سازمانی و اجتماعی پاسخگویی تنوع موجود در بین دانشجویان باشد. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان گفت که به دلیل تغییراتی که در روند جمعیتی جامعه و به تبع آن در نظام آموزش عالی اتفاق می­افتد، تغییراتی نیز در روندهای جمعیتی دانشجویان رخ می­دهد، به طوری که شاهد حضور دانشجویان با قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب و عقاید متفاوت در محیط دانشگاهی خواهیم بود. این تغییرات و تنوع جمعیتی بر ساختار نظام آموزش عالی تاثیر خواهد گذاشت. به دلیل اینکه نظام آموزش عالی از ترکیب افراد و دانشجویان متنوع تشکیل شده است، نیاز به افرادی دارد که این جمعیت متنوع را مدیریت کند و با هدایت درست آنها از توانایی­های آنها در راستای تحقق اهداف آموزش عالی و جامعه استفاده کند. از این رو رهبری تنوع باید در محیط دانشگاهی جوی را ایجاد کند که تنوع دانشجویان را به رسمیت بشناسد و به ارزش­های آنها احترام بگذارد. همچنین فرهنگی متحد و همبسته را ایجاد کنند، و از طریق ایجاد رابطه مثبت با دانشجویان از آنها حمایت و سعی در برطرف کردن نیازهای آنها داشته باشد و در برخورد با آنها ارزش هایی مانند عدالت، برابری و بی­طرفی را در نظر بگیرند.

واژگان کلیدی
رهبری تنوع، دانشجویان، آموزش عالی

منابع و مآخذ مقاله

Adamu, A. Y. (2014). Ethnic and religious diversity in higher education in Ethiopia: The case of Bahir Dar University.

Araghieh., A., Fathi vajargah, C., Barzegar, N., & Moradi, N. (2012). The Development of Human Resources in Higher Education through Respecting Cultural Diversity of the Students, Journal of Management and Planning in Educational Systems,4 (7), 85-99. (In Persian).

Araghiyeh, A. & Fathi vajargah, K. (2012). Position of Multiculturalism in School Education and Higher Education, strategy for culture, 5(17); 187-204. (In Persian).

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2003). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership (3rd ed.pp3-17). San Francisco: Jossey-Bass.

Chang, S., & Tharenou, P. (2004). Competencies needed for managing a multicultural workgroup. Asia Pacific Journal of Human Resources, 42(1), 57-74.

Chen, D., & Yang, X. (2013). Reaffirming Diversity in Higher Education through Faculty Hiring: A Leadership Perspective. Paper presentation at AERC 2013 54th Annual Adult Education Research Conference. Online Submission, 1-17.

Chuang, S. F. (2013). Essential skills for leadership effectiveness in diverse workplace development. Online Journal for Workforce Education and Development, 6(1), 1-23.

Creswell J. w. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (Fourth edition). Pearson. Boston.

Creswell J. w. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative & mixed method approaches (fourth edition). Sage publications London: New Delhi.

Daniel, J., Kanwar, A., & Uvalić-Trumbić, S. (2009). From innocence to experience: The politics and projects of cross-border higher education. In Education across borders (pp. 19-31). Springer, Dordrecht.

Fries-Britt, S., Younger, T., & Hall, W. (2010). Underrepresented minorities in physics: How perceptions of race and campus climate affect student outcomes. Managing diversity: (Re) visioning equity on college campuses, 181-198.

Glanz, J. (2002). Finding your leadership style: A guide for educators. ASCD.95-96.

Gobena, H. K. (2016). Diversity management and students' cross-border learning experiences at selected Ethiopian universities (Doctoral dissertation).

Godiwalla, Y. H., & Bronson, J. W. (2015). Diversity management in international supply chains: Strategies for effectiveness. American Journal of Industrial and Business Management, 5(06), 366-375.

Gotsis, G., & Grimani, K. (2016). Diversity as an aspect of effective leadership: integrating and moving forward. Leadership & Organization Development Journal, 37(2), 241-264.

Green, K. A., López, M., Wysocki, A., & Kepner, K. (2002). Diversity in the workplace: Benefits, challenges, and the required managerial tools. University of Florida, 1(4), 1-3.

Gurin, P. (1999). Selections from the compelling need for diversity in higher education, expert reports in defense of the University of Michigan. Equity & Excellence, 32(2), 36-62.

Gurin, P., Dey, E., Hurtado, S., & Gurin, G. (2002). Diversity and higher education: Theory and impact on educational outcomes. Harvard educational review, 72(3), 330-367.

Gurin, P., Nagda, B. A., & Lopez, G. E. (2004). The benefits of diversity in education for democratic citizenship. Journal of Social Issues, 60(1), 17-34.

Harrison, T. O. (2016). A quantitative study on student perception of campus climate for diversity at a predominantly white institution. Theses and Dissertations. 1730. http://rdw.rowan.edu/etd/1730.

Havenga, W., Linde, H. M., & Visagie, J. C. (2011). Leadership competencies for managing diversity. Managing Global Transitions, 9 (3): 225–247.

Hopkins, W. E., & Hopkins, S. A. (1999). Diversity leadership: A mandate for the 21st century workforce. Journal of Leadership Studies, 5(3), 129-140.

Hurtado, S. (2007). Linking diversity with the educational and civic missions of higher education. The Review of Higher Education, 30(2), 185-196.

Hurtado, S., Griffin, K. A., Arellano, L., & Cuellar, M. (2008). Assessing the value of climate assessments: Progress and future directions. Journal of Diversity in Higher Education, 1(4), 204-221.

Joseph, E., & Chin, J. L. (2019). Exploring culturally diverse leadership styles: A mindset and multicultural journey. Social Behavior Research and Practice: Open Journal, 4(1), e1.

Khorasani, A., Maleki, H., & Maarefvand, Z. (2013). Diversity management role in improving the quality of teamwork; Reflecting the experience of working teams SAPCO, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 6(10), 9-26. (In Persian)

Koulaei, GH., Zahed Babelan, A., Moeinikia, M &., Rezaei Sharif. (2018). Modeling School Leadership in Teachers Work Engagement through School Culture, Empowerment and Job Characteristics, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(1); 213-238. (In Persian)

Lim, N. (2015). Air Force Commander's Guide to Diversity and Inclusion (No. TL-189-OSD). RAND PROJECT AIR FORCE SANTA MONICA CA.

Lumadi, M. W. (2008). Managing diversity at higher education and training institutions: A daunting task. Journal of Diversity Management, 3(4), 1-9.

Lumby, J., & Coleman, M. (2007). Leadership and diversity: Challenging theory and practice in education. Sage.

Luu, T. T., Rowley, C., & Vo, T. T. (2019). Addressing employee diversity to foster their work engagement. Journal of Business Research, 95, 303-315.

Lytell, M. C., Keller, K. M., Katz, B., Marquis, J. P., & Sollinger, J. M. (2016). Diversity Leadership in the US Department of Defense: Analysis of the Key Roles, Responsibilities, and Attributes of Diversity Leaders. Rand Corporation.

Macedo, S. (2009). Diversity and distrust: Civic education in a multicultural democracy. Harvard University Press.

Maruyama, G., Moreno, J. F., Gudeman, R. H., & Marin, P. (2000). Does diversity make a difference? Three research studies on diversity in college classrooms.

Meier, K. S. (2012). Factors Influencing the Institutionalization of Diversity in Higher Education, Doctoral dissertation, Minnesota State University, Mankato.

Meric, I., Er, M., & Gorun, M. (2015). Managing diversity in higher education: USAFA case. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 72-81.

Milem, J. F. (2003). The educational benefits of diversity: Evidence from multiple sectors. Compelling interest: Examining the evidence on racial dynamics in higher education, 126-169.

Milem, J. F., Chang, M. J., & Antonio, A. L. (2005). Making diversity work on campus: A research-based perspective. Washington, DC: Association American Colleges and Universities.

Mohamadi, SH., Kamal kharazi, S, A, N., Kazemifard, M., & Pourkarimi, J. (2016). Providing a Model for Multicultural Education in Higher Education: Analyzing the Views of Specialists in Iran, Journal of Research in Teaching, 4(1), 65-91. (In Persian).

Mohammadi, SH. (2017). Designing a Model for Intelligent Learning Management System Responsive to Cultural Diversity in Mehr Alborz Institute of Higher Education, PhD Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (In Persian)

Mokhtari, S., Adli, F., & Ahmadi, P. (2016). Pathology of Study the Workforce Diversity in Higher Education, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 9(16), 85-100. (In Persian)

Morshedi, A., & Khalaj, H. (2013). An Evaluation of the Cultural Policies of State Higher Education System: Plurality in Cultural Unity- Coexistence of Scientific and Religious Culture. Welfare Planning and Social Development, 4(14), 107-144. (In Persian)

Onsman, A. (2010). Cross-Border Teaching and the Globalization of Higher Education: Problems of Funding, Curriculum Quality and International Accreditation. Edwin Mellen Press.

Parhizgar, K. D. (2007). Comparative Analysis of Cultural Diversity and Multiculturalism in Colleges and Universities. In Competition Forum, American Society for Competitiveness, 5(1), 211-219.

Polat, S., & Olcum, D. (2016). Characteristics of diversity leadership according to teachers. The Anthropologist, 24(1), 64-74.

Polat, S., Arslan, Y., & Dincer, O. (2017). Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study. Issues in Educational Research, 27(3), 512-526.

Portugal, L. M. (2006). Diversity leadership in higher education. Advancing Women in Leadership, 21.

Raithel, K. K. (2016). Leadership of Cultural Diversity: The impact of leadership (Doctoral dissertation, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University).

Rath, A. (2016). Leadership Competencies for Managing Diversity. International Journal of Science, Engineering and Management (IJSEM), National Conference on Leadership Competency for Star Performance, 2456- 1304.

Salehzadeh, P. (2014). A Study of Multicultural Education in Kurdistan University. MA thesis Kurdistan University. (In Persian)

Sharma, A. (2016). Managing diversity and equality in the workplace. Cogent Business & Management, 3(1), 1-14.

Takami, L. M. (2017). Chief Diversity Officers in US Higher Education: Impacting the Campus Climate for Diversity. California State University, Long Beach.

Wade-Golden, K., & Matlock, J. (2007). Ten core ingredients for fostering campus diversity success. The Diversity Factor, 15(1), 41-48.

Wall, C. A. (2009). Faculty as change agents-reflections on my academic life. Doing diversity in higher education: Faculty leaders share challenges and strategies, ix-xiv.

Wangombe, J. G., Wambui, T. W., Muthura, M. W., Kamau, A. W., & Jackson, S. M. (2013). Managing Workplace Diversity: A Kenyan Pespective, International Journal of Business and Social Science, 4(16), 199-218.

Williams, D. A., & Clowney, C. (2007). Strategic Planning for diversity and organizational change. Effective Practices for Academic Leaders, 2(3), 1-16.

Williams, D. A., & Wade-Golden, K.C. (2013). The chief diversity officer: Strategy, structure, and change management.

Williams, D., & Wade-Golden, K. (2007). The chief diversity officer. CUPA HR JOURNAL, 58(1), 1-6.

Winston, M. D. (2001). The importance of leadership diversity: The relationship between diversity and organizational success in the academic environment. College & Research Libraries, 62(6), 517-526.

Wrench, J. (2016). Diversity management and discrimination: Immigrants and ethnic minorities in the EU. Routledge.

Zare, R., Hosseingholizadeh, R & Mahram, B. (2018). Identifying the dominant educational leadership model and describing its features in the high schools in Birjand, Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12 (1), 336-339. (In Persian).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.