palette
بررسی اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

 هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثيرپذیری، تحولات و جایگاه ابعاد نظام تعلیم و تربیت کشور در مواجهه با جهانی شدن براساس نظر صاحب‌نظران، اساتید و کارکنان بخش آموزش و پرورش و با روش آميخته مي‌باشد.

مواد و روش ها: در بخش كيفي پژوهش از روش مصاحبه و در بخش كمي از روش پيمايشي در گردآوري داده‌ها استفاده شد. در بخش كيفي از روش نمونه گيري هدفمند (از نوع نظري) و از جامعه متخصصين استفاده شد و با 25 نفر از متخصصين مصاحبه گرديد و مصاحبه‌ها با روش تحليل مضمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت 35 مؤلفه در قالب هفت بعد جهاني شدن (آموزش و پرورش) احصاء گرديد. در بخش كمي براساس روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي از بين جامعه پژوهش از بين کارکنان آموزش و پرورش، معلمان و اساتید آشنا به حوزه جهاني شدن و تعليم و تربيت دانشگاه‌های شهر تهران كه تعداد 150 نفر مي‌باشند، مطابق با جدول مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از اين تعداد 100 نفر پرسشنامه هاي ارائه شده را تكميل نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخت بوده و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از آزمون‌هاي كولموگروف- اسميرنف، آزمون تي، تحليل واريانس يك طرفه، آزمون شفه و آزمون فریدمن برای تحلیل نتایج پرسشنامه استفاده شد. و همچنين از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) براي تعيين وزن ابعاد جهاني شدن نيز استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از دیدگاه اساتید و صاحب‌نظران و کارکنان بخش آموزش، نظام تعلیم و تربیت کشور از نظر کارگروهی در فرهنگ‌های گوناگون، قدرت برقراری تعادل بین دیدگاه جهانی و عملکرد محلی، دیدگاه جهان‌محوری به‌جای خودمحوری، دانش زبان خارجی، جامعیت کار با رایانه و انجام کار گروهی در سطح ضعیفی در مقایسه با مقیاس جهانی و از لحاظ رشد دسترسی به امکانات الکترونیکی و اینترنت، فراگیر بودن آموزش و پروش در کشور و جامعیت مطالب آموزشی در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین از دیدگاه جامعه آماری مورد پژوهش جامعیت سیستم آموزشی و اثربخشی آن بر رشد و شکوفایی دانش‌آموزان بیشترین تطابق را با جهانی شدن دارا می‌باشد

بحث و نتیجه­گیری: براساس نتايج پژوهش حاضر در بسياري از موارد ذكر شده كه در زمره نقاط ضعف نظام آموزش و پرورش قرار گرفته است، ضرورت دارد اقدامات گسترده‌اي در زمينه برنامه‌ريزي درسي، توسعه روش‌ها و فنون تدريس، توسعه ارزش‌هاي جهاني، برقراري تعامل سازنده بين عوامل و شرايط بومي و محلي با ضوابط و شرايط جهاني، استفاده از همه ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها براي زبان‌آموزي، توسعه مهارت‌هاي سواد يادگيري، توسعه مهارت‌هاي كاربري رايانه و در نهايت تغيير نگرش از مواضع صرفاً داخلي به ملاحظات نگرش محلي- جهاني انجام گردد. با توجه به اينكه متخصصين آشنا با حوزه هاي جهاني شدن در نظام آموزش و پرورش در خصوص موارد مذكور اتفاق نظر دارند، براي افزايش قدرت دانش‌آموزان و نظام آموزش و پرورش در مصاف با پديده جهاني شدن و بهره‌مندي از مزاياي آن لازم است ملاحظات ويژه‌اي در تنظيم برنامه هاي كلان آموزش و پرورش و اسناد بالادستي در نظر گرفته شود تا سهم كشور هم در تأثير گذاري بر جهاني شدن و هم تأثيرپذيري منطقي از آن متوازن بوده و موازنه تبادلات علمي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي در وضعيتي مطلوب قرار گيرد.

واژگان کلیدی
جهانی‌شدن، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تحليل سلسله مراتبي

منابع و مآخذ مقاله

• Abdelhadi,S;Noureddine,M.(2014).The Impact of Globalisation on Education.. Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Tlemcen Faculty of Letters and Languages “Master Degree” in Literature and Civilization.

• Akani, C. (2012). The Effect of Globalization on Nigeria Education. Global Advanced Research Journal of Social Science, 1(5): 92 -100

• Akar, Hanife . (2010).Globalization and its challenges for developing countries: The case of Turkish higher education. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/226269568

• Altbach, P., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3/4), 290–305.

• Apple, M(2011) Global crises, social justice, and teacher education. Journal of Teacher Education 62(2):222–234.

• Barber, B. (2003). Jihad vs McWorld. New York: Ballantine

• Clark, B.R. 2011. The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perspective, in A. Smirnov, Trans., Moscow, Higher School of Economics.

• Bedenlier, S(2017) Two Decades of Research Into the Internationalization of Higher Education: Major Themes in the Journal of Studies in International Education (1997-2016). Journal of Studies in International Education. Volume: 22 issue: 2, page(s): 108-135

• Berry, C., & Taylor, J. (2014). Internationalisation in higher education in Latin America: policies and practice in Colombia and Mexico. Higher Education, 67(5), 585–601.

• Essays, UK. (2018). Effects of Globalisation in Education Essay. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/education/effects-of-globalisation-in-education-education-essay.php?vref=1

• Fisher, Richard W(2005) “Globalization and Monetary Policy,” Warren and Anita Marshall Lecture in American Foreign Policy, November 3, 2005, Federal Reserve Bank of Dallas.

• Green C (2005) The Privatization of State Education: Public Partners, Private Dealings. Abingdon:

Routledge Falmer Press.

• Kellner, D., 2000. Globalization and New Social Movements: Lessons for Critical Theory and Pedagogy. In Globalizaion and Education. Ed. Burbules, N. C. and C. A. Torres, New York: Routledge, pp: 299-321.

• Luksha, P., Peskov, D. 2014. Future of Education: Global Agenda, map.edu2035.org/attachments/7/a52816a4-8139-412c-809f-74ad18ca5292.pdf

• Mihhailova, G. (2006). E-learning as Internationalization Strategy in Higher Education – Lecturer’s and Student’s Perspective. Baltic Journal of Management, 1(3), 270 - 284.

• Pinar, W.(2013) International Handbook of Curriculum Research. New York: Tyalor and Francis Publication

• Razak, M.A.A., 2011. Globalization and its Impact on Education and Culture. World Journal of Islamic History and Civilization, 1(1), pp.59-69.

• Ross EW and Gibson R (eds) (2007) Neoliberalism and Education Reform. New York: Hampton Press.

• Soliman, S(2018) The international strategies of universities: deliberate or emergent? Journal of Studies in Higher Education. 44(8) Pages 1413-1424

• Taiwo OO (2004). ‘Globalization, Society and Culture. Whither Nigerian Youths’ in Globalization and Culture, (BAAC), Lagos.

• Teichler, U(2017) International Trends on Higher Education. Journal of International Mobility. 1(5) 177-216

• Tsui, A. B. M., & Tollefson, J. W. (2006). Language policy and the construction of national culture identity. In A. B. M. Tsui & J. W. Tollefson (Eds.), Language policy, culture and identity in Asian contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.

• Yemini, M. 2014. “Internationalisation Discourse What Remains to be Said?” Perspectives: Policy and Practice in Higher Education 18 (2): 66–71.

• Yoder, B. L. (2006). Globalization of higher education in eight Chinese universities: Incorporation of and of and strategic responses to world culture. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburg, USA.

• Akhavan Sarraf, Ahmad Reza; Nilforosh Zadeh, Maryam (2008). Dimensions of Globalization of Higher Education, Technology Development Quarterly, No. 17, p. 56.In Persian

• Vaezi, Mozaffaraddin, Karoun, Dawood (2010) Culture, Globalization and Higher Education, Literature of Culture, New Period, No21, Pp50-62. In persian


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.