palette
بازسازی نقش مدیر در مدارس متمایل به ساختار کارآفرینانه

چکیده

هدف: در هر فرایند اصلاحی در سازمان‌ها، تعهد مدیریت، تضمین‌کننده تحقق برنامه‌های تحولی محسوب می‌شوند. به ویژه در سطح مدرسه ای، توسعه تعهد مدیریت به گرایش های کارافرینانه، بدون بازسازی نقش مدیران، شدنی نیست. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، تلاش برای بازسازی نقش مدیر در مدارسی است که گرایش به ساختارهای کارآفرینانه دارند.

مواد و روش­ها: این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسانه انجام شد. به همین منظور ده تن از صاحب­نظران و خبرگان کارآفرینی که دارای تجربه عملی در سیستم­های مدرسه‌ای بودند، به­طور هدفمند از نوع مبتنی بر معیار و تا مرز اشباع نظری، دعوت به مشارکت شدند. از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده­ها استفاده شد. محتوای مصاحبه­ها با استفاده از روش تحلیل­مضمون، تجزیه وتحلیل شدند.

بحث و نتیجه گیری: پس از تحلیل مصاحبه­ها، 97 مضمون پایه بازشناسی شد و در نهایت 16 مضمون سازمان­دهنده در قالب 5 مضمون فراگیر به عنوان نقش های مدیر در مدارسی که تمایل به ساختارهای کارآفرینانه دارند، مضمون­یابی شدند. این نقش‌ها  تحت عنوان رهبری کارآفرینانه، طراح اکوسیستم کارآفرینی، متعادل­کننده بین همه گروه‌های ذی­نفع مدرسه، فردی­ساز برنامه‌های مدرسه، و توسعه‌دهنده فرهنگ شبکه‌ای نام­گذاری شدند. این نقش‌های فراگیر، از ظرفیت لازم برای بازسازی نقش مدیران مدارس متمایل به کارآفرینی برخوردارند. همچنین بخشی از نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت مدارس متمرکز بر نقش‌های کارآفرینانه، قادر به افزایش کارایی و خلق ارزش‌های نوآورانه است. 

واژگان کلیدی
اکوسیستم کارآفرینی، مدرسه کارآفرین، مدیر کارآفرین

منابع و مآخذ مقاله

Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach, Small Business Economics, 49(1), 1-10.

Bagheri, A., Lope Pihie, Z. A., & Krauss, S. E. (2013). Entrepreneurial leadership competencies among Malaysian university student entrepreneurial leaders, Asia Pacific Journal of Education, 33(4), 493-508.

Bayarçelik, E.B., & Özşahin, M. (2014). How Entrepreneurial climate effects firm performance?, Social and Behavioral Sciences, 150(2014), 823–833.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Burgelman, R.A. (1983). Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study, Management Science, 23: 1349–1363.

Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ.

Danaeifard, H., Emami, S. (2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory, Strategic Management Thought, 1(2), 69-97. (In Persian)

Esfahani, A. N., & Pour, M. S. (2013). Effects of entrepreneurial characteristic of public and private Tehran school principals on evaluation of innovativeness, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1736-1743.

Firmaningsih-Kolu, Y. (2016). The role of the principal's instructional leadership at schools in Indonesia.

Gawlik, M. (2018). Instructional leadership and the charter school principal, School Leadership & Management, 1-27.

Ghazali, S. S., Kadir, S. A., Asimiran, S., & Eric, S. (2019). Entrepreneurial School Culture Model Development: Centralized Implementation in Malaysian Schools, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, 9(2).

HajiAghaee, H., Khalkhali, A. (2019). Monitoring the Entrepreneurship Ecosystem in Iranian Schools, Jsa, 7(2), 166-190. (In Persian)

HassanMoradi, N. (2006). Entrepreneurship Management. Tehran: Institute of Management Research and Training. (In Persian)

Hentschke, G. C., & Caldwell, B. J. (2005). Entrepreneurial leadership. The essentials of school leadership, 145-159.

Ireland, R.D., Kuratko, D.F., Morris, M.H. (2006). A health audit for corporate entrepreneurship: Innovation at all levels: Part I, Journal of Business Strategy, 27 (1), 10–17.

Keddie, A., Gobby, B., & Wilkins, C. (2018). School autonomy reform in Queensland: governance, freedom and the entrepreneurial leader, School Leadership & Management, 38(4), 378-394.

khanifar, H., mohammadian, B., tahmasebi, M. (2017). Understanding the Essence of Leaders’ Success in Entrepreneurial Negotiations: Phenomenological Approach, Organizational Behaviour Studies Quarterly, 5(4), 105-121. (In Persian)

Kuratko, D. F. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor's perspective, Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 1-11.

Kuratko, D.F, Ireland, R.D. & Hornsby, J.S. (2001). Improving firm performance through entrepreneurial actions: Acordia’s corporate entrepreneurship strategy, Academy of Management Executive, 15(4): 60-71.

Kuratko, D. F., Montagno, R. V., & Hornsby, J. S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment, Strategic management journal, 11(Special Issue): 49-58.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership, School leadership and management, 28(1), 27-42.

Minna, H., Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2018). PRINCIPALS PROMOTING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: THE RELATIONSHIPS BETWEEN DEVELOPMENT ACTIVITIES AND SCHOOL PRACTISES. Journal of Entrepreneurship Education, 21(2), 1-19.

Mirmakali, S.M. (1999). Creative Thinking and Its Fertility in Educational Organizations. Journal of Psychology and Religion. 4 (2), 99-120. (In Persian)

Mostafaei, S. M., Malekian, F., Kaviani, E., & KaramAfrooz, M. (2020). Designing Entrepreneurial University Pattern Based on Data Theory (Case Study: Islamic Azad University Units of West Iran). Journal of Management and Planning in Educational Systems, 12(2). (In Persian)

Pihie, Z. A. L., Dahiru, A. S., & Ramli Basri, S. A. (2018). Relationship between Entrepreneurial Leadership and School Effectiveness among Secondary Schools, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12).

Pihie, Z. A. L., Asuimiran, S., & Bagheri, A. (2014). Entrepreneurial leadership practices and school innovativeness, South African Journal of Education, 34(1).

Rajhi, N. (2014). Identification of the entrepreneurial spirit and identification of the factors of its development in Tunisian higher education. Ph.D thesis in Management Sciences, University Pierre Mendes France of Grenoble.

Research Centre for Learning and Teaching, Newcastle University, UK. (2015). Entrepreneurial School Leadership, Literature Review.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Seikkula-Leino, J., & Järvinen, M. R. (2015). Broadening the resource base for entrepreneurship education through teachers' networking activities, Teaching and Teacher Education, 47, 62-70.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2001). Entrepreneurship as a field of research: A response to Zahra and Dess, Singh, and Erikson, Academy of management review, 26(1), 13-16.

Sidrat, S., & Frikha, M. A. (2018). Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university, The Journal of High Technology Management Research, 29(1), 27-34.

Stam, F. C., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems, USE Discussion paper series, 16(13).

Stoffregen, R. M. (2014). Entrepreneurial Leadership as the Driving Force to Successfully Establish a Corporate Identity Bachelor's thesis, University of Twente.

Toffler, A. (1984). The Adaptive Corporation. London: Pan.

Van Jaarsveld, L., Mentz, P. J., & Van der Walt, J. L. (2016). One leader, one school and an atypical South African educational landscape: The pedagogical viability of a shared technology project, Africa Education Review, 13(1), 51-66.

Vargas, J. (2019). Breaking the Boundaries between High School and College: How to Scale Success for Low-Income Students. Jobs for the Future. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED598372.pdf

Woods, P. A., Woods, G. J., & Gunter, H. (2007). Academy schools and entrepreneurialism in education, Journal of Education Policy, 22(2), 237-259.

Yemini, M., Addi-Raccah, A., & Katarivas, K. (2015). I have a dream: School principals as entrepreneurs, Educational management administration & leadership, 43(4), 526-540.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.