palette
ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری‌سازی و کارآفرینی (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران)

چکیده

هدف: مفهوم دانشگاه کارآفرین در دو دهه اخیر به طور جدی مورد توجه صاحبنظران و نظریه پردازان حوزه آموزش عالی قرار داشته است. تقویت و توسعۀ کارآفرینی راهکاری جهت حل معضل اشتغال خواهد بود و دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از پتانسیل های موجود در دانشگاه به بهتر سازی و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ بیکاری را پدید می آورد. هدف تحقیق ارائه الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری‌سازی و کارآفرینی در مراکز علمی کاربردی استان مازندران بوده است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع  توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر خبرگان مراکز علمی کاربردی استان مازندران و اساتید مسلط به موضوع پژوهش به تعداد 12 نفر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مقایسات زوجی و از تکنیک‌های دلفی فازی، دیمتل و آی اس ام استفاده شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته های حاصل از اجرای تکنیکهای دیمتل و آی اس ام نشان داده که از بین 5 متغیر اصلی و 21 بعد فرعی منتخب شده بوسیله تکنیک دلفی فازی، مولفه های  ارزش ها و نگرش های اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت متغیرهای مستقل هستند كه داراي قدرت نفوذ  قوي و بر همه مولفه ها اثرگذارند و مولفه های مدیریت ، کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان ، خروجی و پیامد بعنوان متغیرهای وابسته و اثرپذیرترین ابعاد شناسایی شدند.

در پایان نیز پیشنهاد گردید به مواردی از قبیل احساس نیاز و داشتن انگیزه اولیه برای تجاری‌سازی؛ آگاهی و اطمینان پژوهشگران دانشگاه نسبت به فرایند تجاری سازی(حقوق مالکیت فکری، ثبت پتنت و امتیاز لیسانس)؛ نگرش دانشگاهیان توجه ویژه گردد.

واژگان کلیدی
آمادگی روانی، بلوغ روانشناختی، تجاری‌سازی، دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی.

منابع و مآخذ مقاله

Abedi, B, Baradaran, M., Khosravipour, B., Yaghobi, j., Yazdanpanah, M. (2017). Modeling the University of Agriculture Entrepreneurship and Natural Resources Model from the perspective of Agricultural Education Management, Journal of Agricultural Education Management Research, 40, 123-139 (in Persian).

Abereijo, I.O. (2015). Developing Entrepreneurial Competences in University Lecturers: Obafemi Awolowo University Experience, KJBM, 6(1), 30-42.

Bagheri, M., Nourozi, kh. Mohammadi, M., Azadi Ahmad Abadi, j. (2017). Discovering and Prioritizing Dimensions and Components Affecting Entrepreneurial University Structure: Proposals for Success in Third Generation Tasks, Technology Growth, 13(52), 8-14 (in Persian).

Bijani, M., Fallah Haghighi, N., Karami, G.H., Asgari Ghods, M., & Zand, M. (2015). An Investigation of Entrepreneurial Psychological Characteristics and Driving Forces and Hampering Factors Affecting of Entrepreneurship in Colleges of Agriculture (The case of Branches 5 of Islamic Azad University). Agricultural Extension and Education Research. 8(1), 79-94.

Brooks, H. (1993). Research universities and the social contract for science, In: Nelson. R. (Ed.), The Rate and Direction of Inventive activity NGER, Princeton.

Clark, B. (1998). Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation, Oxford, UK

Dabic, M. Loureiro, M., Daim, T. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish universities, Technology in Society 42, 167-178.

Entezari, Y. (2018). Innovative Entrepreneurial Ecosystem: A General Pattern and Implications for Iran, Journal of Entrepreneurship Development, 11(1), 21-40 (in Persian).

Fallah Haghighi, N., Rezvanfar, A., Kalantari, K. & Razavi, S.M. (2011). Investigating entrepreneurial characteristics of the students of agricultural faculty, University of Tehran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 3(2-42), 357-366.

Guerrero, M., Cunningham, J A & Urbano, D. (2014). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom, Research Policy, 44(3), April 2015, 748-764.

Hajipour, B., Hpsseini, S.M, Zare, S. (2016). Identification of key success factors in election campaigns using Structural-Interpretive Modeling (Case Study: Election Competition of Tehran's Parliament), Mobilization Strategic Studies, 19(70), 129-157 (in Persian).

Harmon, B., Ardishvili, A., Cardozo, R., Elder, T., Leuthold, J., Parshall, J., Raghian, M., Smith, D. (1997). Mapping the university technology transfer process, J. Bus. Venturing, (12), 423–434.

Hersey, P.‚ Blanchard, K.H.‚ Johnson, D.E. (2007). Management of Organizational Behavior. New Delhi: Publication of Prentice-Hall of indiaprivate limited; ED.

Jahed, H.A., arasteh, H.R. (2013). Factors Affecting Outsourcing in Commercializing Research Results, Journal of Research and Planning in Higher Education, 7, 45-68 (in Persian).

Jameson, J., O'Donnell, P. (2015). The Entrepreneurial University: a Unifying Theme for TU4Dublin. Stream1: Enterprise and Engagement, Higher Education in Transformation Conference, Dublin, 2015, 6. http://arrow.dit.ie/st1/6.

Kalar, B., Antoncic, B. (2015). The entrepreneurial university, academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries, Technovation, 36–37, February–March 2015, 1-11.

Karbasian, M., khaboshani, a., Javanmardi, M., Zajirchi, S.M. (2011). Application of Model (ISM) to Rank Agile Supplier Selection Indicators and Supplier Ranking Using Fuzzy TOPSIS-AHP Method, Production and Operations Management, 2(2), 107-122 (in Persian).

Kiggundo, M. N. (2002). Entrepreneurs and entrepreneurship in Africa: What is known and what needs to be done, Journl of Developmental Entrepreneurship, 7(3), 239-258.

McMillan, G.S. & Narin, F., Deeds, D.L., (2000), an analysis of the critical role of public science in innovation: the case of biotechnology, Res. Policy, (29), 1–8.

Nameni, A. (2018), explaining the characteristics of the transition from second generation to third generation Case study: One of the technical-engineering universities of the country, Management and planning in educational systems, 12(1), 47-68. (In Persian)

Noe Pasand, S.M. (2005). Entrepreneur University, Higher Education and Employment, Proceedings of the Second Conference of Employment and Higher Education System, Tehran: Tarbiat Modarres University (in Persian).

Philpott, K, Dooley, L. (2011) the entreeprenerial university: examinining the underlying acadmic tensions, technovation, 31, 161-170.

Pouratashi, M., Parhizgar, M. (2017). Designing Entrepreneurial Qualifications Conceptual Model of Entrepreneurial University Graduates (Predictions, Qualifications, and Outcomes), Technology Growth, 13(51), 26-34 (in Persian).

Rhoades, G., Stensaker, B. (2017). Bringing Organisations and Systems Back Together: Extending Clark's Entrepreneurial University, Higher Education Quarterly, 71(2), April 2017, 129–140.

Romero, F. (2015). University-Industry Relations and Entrepreneurship. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2015, University of Genoa, Italy, 17-18 September 2015.

Salamzadeh, A.; Salamzadeh, Y.; Daraei, M. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model, Global Business and Management Research, 3(1), 30-37.

Samadi-Miarkolaei, H., Samadi-Miarkolaei, H., aghajani, H. (2019). Developing organizational entrepreneurship to advance fisheries' economic and social goals. Iranian Journal of Fisheries Sciences, (0), 1-14. Doi: 10.22092/ijfs.2018.118041

Samadimiarkolaee, H., Samadimiarkolaee, H. (2015). Explaining Behavioral Factors Affecting Innovation and Entrepreneurship to Advance the Economic Goals of Fisheries (A Study in Fisheries in Mazandaran Province). Journal of Aquaculture Exploitation and Breeding, 3 (4), 91-105 (in Persian).

Salamzadeh, A. (2011). Designing a Dynamic Conceptual Model for Entrepreneurship University, M.Sc., Entrepreneurship Management, University of Tehran (in Persian).

Wood, Matthew s. (2011). A process model of academic entrepreneurship, Business Horizons, 54, 153-161.

Wynn, M., Jones, P. (2017). Knowledge Transfer Partnerships and the entrepreneurial university, Industry and Higher Education, 31(4), 2017.

Yaghobi Farani, N., Dehghani, M., Omidvar, M. (2017). Forecasting Entrepreneurial University Using Integrated Scenario Analysis and Cross-Effect Analysis in Horizontal 1404 AH, Journal of Productivity Management, 11(43), 45-74 (in Persian).

Yusof, M. Jain, K. K. (2008), Categories of University-level entreneurship: a literature survey, Int Entrep Manag J, DOI 10.1007/s11365-007-0072-x. 2008.

Zucker, L.G., Darby, M.R., Armstrong, J. (2002). Commercializing knowledge: university science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology”, Manage. Sci., 48, 138–153.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.