palette
تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف کلی تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران، با بهره‌گیری از روش SWOT انجام شد. جهت دستیابی به هدف فوق، ابتدا با تحلیل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی آموزش عالی کشاورزی ایران به‌منظور ارتقای چابکی، استخراج شده و سپس راهبردهای ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران ارائه گردید.

مواد و روش‌ها: برای رسیدن به هدف کلی فوق، دو گام کیفی و کمی جهت مشخص شدن راهبردهای ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران طی گردید. لذا این پژوهش از لحاظ پارادایم به صورت آمیخته  می‌باشد. بدین‌ترتیب که در گام نخست عوامل داخلی و خارجی در قالب چهار دسته نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات از طریق مصاحبه‌هاي عمیق با صاحب‌نظران آموزش عالی کشاورزی، جمع‌آوری و با روش تحلیل خط به خط و در قالب تحلیل محتوای متعارف، شناسایی شدند. بدین‌منظور داده‌ها از طریق مصاحبه‌هاي عمیق با 15 تن از صاحب‌نظران آموزش عالی کشاورزی ایران که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، جمع‌آوری و با روش تحلیل خط به خط و در قالب تحلیل محتوای متعارف، پردازش شدند. سپس در گام دوم نیز بعد از تجزیه و تحلیل محتوای عرفی مصاحبه‌ها، عوامل داخلی و خارجی در قالب چهار دسته نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به صورت پرسشنامه تنظیم گردید و در بین صاحب‌نظران آموزش عالی کشاورزی ایران توزیع شد تا صاحب‌نظران آموزش عالی کشاورزی نسبت به تعیین اهمیت (وزن) و نیز وضعیت موجود هر یک از موارد اقدام نمایند. به‌منظور تأیید روایی و پایایی بخش کیفی تکنیک SWOT علاوه بر استفاده از چهار تکنیک 1-کنترل اعضاء (از طریق ارائه تحلیل داده‌ها و نتایج آن به پاسخگویان از واکنش آن‌ها در مرحله‌ی گزارش نوشته‌ها آگاهی حاصل آید)، 2- خود بازبینی محقق در طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، به‌منظور تأیید انتقال‌پذیری پژوهش سعی شد توسعه و توصیف غنی از مجموعه داده‌های مطالعه در طول مرحله‌ی گردآوری داده‌ها صورت پذیرد. 3 و 4- تأییدپذیری و اطمینان‌پذیری پژوهش نیز از طریق ثبت و ضبط دقیق فرآیند مصاحبه‌ها و تمامی جزئیات آن انجام پذیرفت. به جامعیت تحلیل محیط بیرونی و درونی نیز توجه گردید که خود تحت تأثیر مواردی نظیر زمان صرف شده برای جمع آوری داده‌ها، تجربه متخصصان در رابطه با موضوع و به ویژه تجربه و مهارت محقق در انجام مصاحبه‌ها، قرار می‌گیرد.

بحث و نتیجه‌گیری: برمبنای یافته‌های مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به‌منظور ارتقای قابلیت‌های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی، عواملی چون افزایش سطح فناوری و وجود اساتید توانمند در دانشگاه‌های کشاورزی، مهم‌ترين نقطه قوت و گسترش روز افزون تکنولوژی‌های نوظهور در بخش کشاورزی، مهم‌ترين فرصت موجود برای چابکی سازمانی آموزش عالی کشاورزی ایران و کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی کشاورزی و عدم انطباق محتوای آموزشی با نیازهای بازار کار، مهم‌ترين نقاط ضعف و سیاست‌گذاری متمرکز، ارتباط ضعیف بین بخش‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و صنایع با دانشگاه و نبود سازوکارهای پیوند بین نظام آموزش عالی کشاورزی و نظام اشتغال، از جمله با اهمیت‌ترین تهدیدهای پیش روی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی محسوب می‌شوند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به‌منظور ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی توسط سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران آموزش عالی کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

واژگان کلیدی
آموزش عالی کشاورزی، چابکی سازمانی، دانشگاه چابک، راهبرد چابکی دانشگاهی.

منابع و مآخذ مقاله

Abaspour, A., Aghazadeh, A., & Bagherikerachi, A.(2012). Designing the ideal model for achieving organizational agility in universities. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 22(69): 171-217(In Persian).

Abdollahzade, GH., Barani, H., Bagheri, A., Najafinejad, A., & Soltani, A.(2017). The Most Important Issues of Agriculture and Natural Resources of Higher Education in Iran. Higher Education Letter, 32: 51-72(In Persian).

Alibaygi, A.H ., & Mirzaee, N.(2015). Experiential Learning Status from the Viewpoint of Agriculture Students at Razi University. Quarterly Journal of Agricultural Education Administration Research, 32: 14-26(In Persian).

Alipour, A., & Enayati, T.(2014). The proposed model of generational centers for the academic humanities, moving towards fourth-generation universities. Quarterly Journal of Parks and Growth Centers, 10(39): 20-28(In Persian).

Alizadeh, N., Sadighi, H., Pezeshki Rad, R., & Alipur, H. (2016). Analysis of effective components of educational transformation in agricultural higher education system in Iran. IJAMAD, 6 (2):193-203.

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization (2014). 25% unemployment rate for graduates. Available on the site http://iaeo.org/?p=4038.

Arteta, B.Giachetti. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Journal of robotics and computer integrated manufacturing, 20: 495-503.

Bagheri Kerachi A., & Abbaspour A. (2012). Agility: An Innovative Approach to University Management. Journal of Innovation and Value Creation, 1(1): 62-72(In Persian).

Baker, P. (2008). The design and operation of distribution centers within agile supply chains. International Journal of Production Economics,111: 27–41.

Bautista, I (2016). Generic competences acquisition through classroom activities in first-year agricultural engineering students. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 13: 29-39.

Bernstein, A, Campel, T. ( 2015). A Framework to Measure the Impacts of Investments in Health. Research. Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: Responding to Policy Needs: 1-16. Available: https://www. researchgate.net/publication/253670933.

Delanati, J. (2007). Knowledge in the challenge. Translation: Ali Bakhtiari Zadeh, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies (In Persian).

Dries, N., Vantilborgh, T & Pepermans, R (2012). The role of learning agility and career variety in the identification and development of high potential employees. Personnel Review, 41 3: 340 –358.

Derakhshan, M. & Zandi, Kh. (2018). Designing a Model for Competencies of Department Chairs. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 11 (2): 105-126

Fazel A, Kamalian A, Rowshan A. Identification of Effective Dimensions and Components on Academic Human Resources Empowerment, Emphasizing the Third and Fourth Generation of Universities With Fuzzy Delphi Approach: Presenting a Conceptual Model. Educ Strategy Med Sci, 10 (6):455-468(In Persian).

Feldman, K. S. (2007). The Commercialization of Public Higher Education: Balancing Academic, Fiscal and Market Values (Doctoral dissertation), The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico.

Greiman, B. C. (2009). Transformational leadership research in agricultural education: A synthesis of the literature. Journal of Agricultural Education, 50 (4): 50-62.

Goldstein, Philip (2006).The Future of Higher education.educause review jnuary.

Khavari, S. A., Arasteh, H., & Jafari, P. (2017). Factors affecting achieve Agile Universities With an Emphasis on the Role of Educational Planning. Quarterly journal of medical science education and development, 8(1): 136-142 (In Persian).

Khorsandi Taskouh, A., & panahi, M. (2017). Critical Analysis of the Ranking of International Universities, Policy Recommendations for Iran's Higher Education, 8(2): 111-138 (In Persian).

Lu, M.S. & Tseng, L. K. (2010). An integrated Object-oriented Approach for Design and Analysis of an Agile Manufacturing Control System. International Journal Advanced Manufacturing Technology, 48:1107–1122.

Marope, P. T. M. Wells, P. J. & Hazelkorn, E. (Eds). (2013). Rankings and accountability in higher education: Uses and misuses. Unesco.

Mojarradi, G. & Karamidehkordi, E. (2016). Factors influencing practical training quality in Iranian agricultural higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 38 (2): 11-23.

Mohamadali, M. (2011). Vocational training and ways to correct it. Magazine Growth vocational and technical education, 7(1):9-18(In Persian).

Morshidi, sirst (2010).Building future scenarios for malaysin universities. Journal of Asian public policy, 1 (3):86-99.

Naghavi S A, Azar A, Asadi M M. Prioritizing factors enabling organizational agility in universities and centers of higher education in Yazd. Quarterly journal of research and planning in higher education, 2015; 21 (1):61-81(In Persian).

Niliahmadabadi, M. (2017). University, Quality and Social Responsibility. Two-monthly specialized education policy: 7-11(In Persian).

Pan, F. & Nagi, P. (2010). Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing. Computers & Operations Research. 37:668 – 683.

Patel, K.B., Maina, M, Hagmann, J., & Woomer, P.L. (2001). Curriculum development and transformation in rural development and natural resource management. Paper presented at the strategy workshop of the Rockefeller Foundation’s Bellagio Center Italy.

Ploy Sud-on (2011). Impact of Agile Manufacturing on Thailand Automotive Performance and Competitive Advantage; "Published in'25th Annual Australia and New Zealand Academy of Management Conference Proceedings'.

Pourjavid, S., Khosravipour, B., & Alibaygi, A.H. (2016). Indices and Components of Organizational Agility in Iranian Higher Education in Agriculture. Research approaches in the social sciences, 8:76-92(In Persian).

Pourjavid, S., Khosravipour, B., & Alibaygi, A.H.(2017). Organizational Agility Pattern at Universities and Agricultural Higher Education Centers. The First National Conference on Educational and Research New Approaches to Education (In Persian).

Rahimiyan, A. (2018). University Branding; New Necessity of Higher Education (Case Study:

Karaj Branch of Payame Noor University). Journal of Management and Planning in

Educational Systems, 11 (1):139-158.

Richter, J. G., & Godbey, G.C (2009). Toward the agile common wealth: Communions policy for the future worth having. Doubleday / Currency, New Y ork.

Sharpe, Richard (2011). Building the agile university: Lessons from America. Elementa: 1-12.

Shahvali, M., Arabi, Gh., & Bizhani, M.(2015). Learn triple knowledge. First Edition, Esfahan: Nasouh (In Persian).

Shaw, M, J Subramaniam, C., Tan, G. W., & Welge, M. E. (2001). Knowledge management and data mining for marketing. Decision Support Systems, 31(1): 127-137.

Soltani, F., Sanehee, M., Amiri, M., & Khosravi, A. (2015). Organizational agility and its factors in Shahroud University of Medical Sciences. Journal of Health Management, 6(3): 29-36(In Persian).

Sweeney, M. (2005).The Net Generation Goes to College. Chronicle of HigherEducation, 1:35-60.

Tahmorespour, M. (2015). The importance of trusting universities in evaluating and improving their quality. First National Quality Assessment Conference in Academic Systems (In Persian).

Tapscott, Don; Williams, Anthony D. (2010). Innovating the 21stCentury University. Educause review, January/February 2010, www.educause.edu/er.

Yaghoubi, N. M., Kazemi, M., RahatDahmardeh, M. & Arhami, F. (2011). Organizational Agility: A Way to Import the Advantageous Aspects of Competitive Market (An Analytical-Comparative Approach on Agility Models). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(12): 766-783.

Vest, Charles M. (2006).Open Content and the Emerging Global Meta-University. Educause Review, 41 (3): 18–30, http://www.educause.edu.

Vinodh S., Devadasan S.R., Vimal K.E.K., and Deepak K. (2013). Design of agile supply chain assessment model and its case study in an Indian automotive components manufacturing organization. Journal of Manufacturing Systems, 181(17): 223-33.

Zareh, A. (2005). A Survey of Problems and Challenges of the Agricultural Sector with the Approach of Manpower. Research project, deputy director of training and equipping human resources: 9-10(In Persian).

Zhang Z, Sharifi H. A. (2001). Methodology for Achieving Agility in Manufacturing Organizations. Int J Oper Prod Manag, 20(4): 496-512.

Zhouying, JIN. (2005). Global Technological Change; From Hard Technology to Soft Technology. Translated by Kelvin W.Willoughby, Bristol, UK.

Zolali, N., Khosravipour, B., & Zareh, A. (2015). Challenges and Challenges of Agricultural Graduates from the Viewpoint of Executive Managers. Quarterly Journal of Agricultural Education Administration Research, 33: 73-8(In Persian).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.