palette
واکاوی تحلیلی - انتقادی تربیت اخلاقی یورگن هابرماس

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل و نقد تربیت اخلاقی هابرماس و بررسی چرایی و چگونگی کاربرد آن در نظام آموزشی ایران با استفاده از دو روش توصیفی و تحلیلی است.

مواد و روش‌ها: برای نائل شدن به پاسخ هر کدام از پرسش‌های پژوهش باید روشی متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسخ را به کار گرفت. از این رو، در این مطالعه روش‌های توصیفی - تحلیلی به کار گرفته شده‌اند. از روش‌هایی که در این پژوهش برای پاسخگویی به پرسش اول – بررسی مبانی تربیت اخلاقی هابرماس با تمرکز بر نظریه کنش ارتباطی -و پرسش دوم- بررسی انتقادهای وارد بر تربیت اخلاقی هابرماس- مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش توصیفی است. در حقیقت ابتدا مؤلفه‌های اخلاقی هابرماس را توصیف کرده‌ایم، سپس در پاسخ به سوال سوم – چرایی و چگونگی کاربرد آراء تربیت اخلاقی هابرماس در نظام آموزشی ایران-از روش تحلیلی بهره گرفته‌ایم. بدین‌صورت که دلالت‌های تربیتی نظریه هابرماس را در نظام آموزشی ایران تحلیل کرده‌ایم. منابعی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از آثار هابرماس که منابع اولیه محسوب می‌شوند و آثار، اسناد و پژوهش‌های دیگران در این زمینه که منابع ثانویه به شمار می‌آیند.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که هابرماس متعلق به مکتب انتقادی بوده است و غایت تربیت اخلاقی را رهایی بخشی می‌داند. تأکید هابرماس بر عقلانیت ارتباطی و اخلاق گفتگویی در نظریه کنش ارتباطی، در سطح فردی رشد و شکوفایی خرد مبتنی بر ارتباط متقابل هنجاری (عقل ارتباطی) و در سطح اجتماعی دستیابی به تفاهم مبتنی بر کنش‌های اخلاقی را به‌عنوان اهداف تربیت اخلاقی مطرح می‌سازد.گرچه نقدهای بسیاری بر نظریه تربیت اخلاقی مبتنی بر کنش ارتباطی هابرماس وارد است اما دیدگاه وی با توجه به مقوله‌هایی از قبیل نقد، تغییر، گفتگو و رهایی، پرهیز از خشونت و غیره می‌تواند حاوی پیام‌ها و نکات بسیاری در نظام آموزشی ایران باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: توجه به توانش زبانی و مفاهمه، نهادینه کردن روحیه تساهل و مدارا نسبت به دیگری، مشارکت دادن دیدگاه‌های رقیب به‌طور هم زمان در گفتگو و نهادینه کردن استدلال عقلانی و اخلاق گفتگویی از طریق سیستم مدیریتی در مدرسه و کلاس.

واژگان کلیدی
هابرماس، کنش ارتباطی، تربیت اخلاقی، نظام آموزشی ایران.

منابع و مآخذ مقاله

Anderson. S. (2000). The Third Generation of the Frankfurt School. Washigton: Washington University Press

Bahmanpour .M. (2000). The ups and downs of rationality. Tehran: Publishing.

Bashiriye, H. (2013). Political thought in the twentieth century. The first volume. Fourth printing.tehran: Ney Publication.p 198 (In Persian).

Bolton. R. (2005). Habermas s theory of communicative action and the theory of social capital. Department of Economics and Center for Enviromental Studies Williams College.

Gilabert, P. (2005). A substantivist construal of discourse ethics. International Journal of Philosophical Studies. Vol.13 (3) pp: 405-437.

Goldkuhl, G. (2000). The validity of validity claim: An inquiry into communication Rationality .Aachen, Germany, September 14-16 (M.schoop,C.Quix,eds.).

Habermas, J (1979a). What is universal pragmatics?. In Communication and the evolution of society. London: Heinemann.

Habermas, J. (1979b). Communicacation and Evolution of Society, Translated and with an Introduction by Thomas McCarthy, London: Heinemann.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative Action. Vol .1 Boston: Beacon press.

Habermas, J. (1987). The theory of Communicative Action.Vol. 2 Boston: Beacon press.

Habermas. J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge. MIT Press.

Habermas. J. (1993). Justification And Application: remark on Discoure ethics, tr & ed.C. The MIT Press.

Hulab. R. (2009). Habermas: Public critique. Translated by bashiriye. Tehran: Ney Publication.

Javidi kallate gafar abadi.T. (2006). Democratic Educational Philosophy in the Islamic Republic of Iran and its implications for high school curriculum.

Karimi. A. (2008). Review the implications of Habermas' discourse ethics in moral education, in light of the phenomenon of globalization. Tehran University.

Lachat.G. (1994). Jürgen Habermas In the Fifty Great Contemporary Thinkers. Translated by Mohsen Hakimi.

Margani. B. (2007). Critical attitude in education. Alzahra University's New Educational Thoughts.

Mihammadi,A, Bagheri.kh, Zibakalam, f. (2015). Principles and methods of social education based on the theory of Habermas' communicative action. The research paper on the principles of teaching and learning.

Miler.P. (2006). The subject is the ascendancy and power. Translated by sarkhosh. N. Second edition.tehran: Ney Publication.p40. (In Persian).

Mirliuhi, H. (1997).Critical Theory Based Pedagogic perspectives. Journal of Pedagogy, No.49.pp:17-57.

Naghibzadeh.A, Nourozi .R. (2011). An analysis of the goals of moral and social education from Habermas' point of view, with an emphasis on communicative action theory. Applied Sociology Journal.

Noddings, N (2002). Educating Moral People. Teachers College Press: New York and London.

Norouzi, R.A (2008). Analyzing the Objectives of Ethical and Social Education from the Viewpoint of Habermas. Journal of Applied Sociology. 21st.

Nouzari, H. (2008). Reading Habermas, Second Edition, Tehran: Cheshmeh Publishing.

Outhwaite, W. (2000). The Habermas reader, London: polity Press.

Piuzi, M. (2004). Jürgen Habermas. Translated by Ahmad Tadayn. First print. Tehran: Hermes publishing.

Ragi, (2011). Investigating the Impact of Critical Theory on Adult Education with Emphasis on Paolo Farier's and Jürgen Habermas's Opinions and Its Implications for Adult Literacy in Iran. Ph.D. University of Tehran.

Riters, g. (2005). The theory of sociology in contemporary times. Translated by: Mohsen Sallati. Tehran: Scientific publication.

Sagadieh.N.Irvani, Sh. zamirsn, M. (2011). Genealogical research and its inspiration for research domains in curriculum studies. Curriculum studies syllabus.

Salter, L. (2005). The communicative structrrs of journalism and public relations” .University of the west of England, SAGE Publication, Vol .6.

Satari. A. (2018). Habermas' Theory of Habermas Communication Action and Its Significance in Higher Education and Universities. Journal of Educational Sciences.

Shabani. A. (1997). Habermas's philosophy of critique and its implications for teaching social sciences. Tarbiat Modares University.

Stric .p. (2000). Critical theory. Politics and socity. London british library cataloguing.

Turner, Jonathan H. (1998). The Structure of Sociological Theory. Sixth Edition, Wadsworth publishing Company, The US.

Wilson, D. (1991). The theory of communication action and problem of commons. Ecopolicy Center, CEa, Box 270. Rutgers university, New Brunswick NJ, USA.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.